Oraculo de Ifa


Usa este Oraculo como material de estudio, nunca para hecer consultas reales.
Al hacer click en Tira el Ekuele te saldra un Oddun diferente, con textos para ser estudiados

Tira el Ekuele

lunes, 5 de enero de 2009

Obara MeyiÒbàrà Méjì A
Ifá pe ire fún eléyìun. Orí olà lórí è. Yóó là, yóó sì tobi láyé. Òsún kán n be ní ìdílè è, bí ò bá sí Òsún, kó bèèrè níbi wón gbé dá Ifá yìí fún un: kó sì lòó bo Òsún òhún toríi lodo Òsún ni gbogbo ire ó nìí láyé ó ti wá. Omo Òsún ni òun pàápàá.

Òsòló awo Awòn
Ló díá fún Awón
Níjó ti n lo rèé werí Olà lodo
Ará ro Òun báyìí?
Wón lára ó rò ó
Wón ní sùgbón kó rúbo fún Òsún
Ó bá rúbo
Ará bá dè é
Ní bá n bímo
Ló bá kó omo è lo fún Òsún
Wón níkú ò gbodò pa omo Awòn
Ayé ye é
Oshun n tójú è
Ní n gè é
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsòló Awo Awòn
Ló díá fún Awón
Níjó ti n lo rèé werí Olà lodo
Òsòló mòmò dé ò
Awo Awòn
E ò mò pÓrí rere lÀwòn n wè?

Òbàrà Méjì A
Ifá desea bien a esta persona. Su Orí se destina para ser adinerado y él sería rico en la vida. Ifá dice allí existe una sitio de Òsun en su linaje. Si por otra parte, él debe preguntar que de dónde un sitio pudiera encontrarse para él para ofrecer sacrificio inmediatamente. Esto es porque todas sus fortunas están arraigadas en Òsun.

Òsòló el sacerdote de Awón
Adivinación lanzada para Awòn
En el día él iba a lavar su Orí de riqueza en el río
'Habría ser más fácil para mí'? Él preguntó
Ellos le dijeron que sería fácil para él
Pero le aconsejaron que realizara sacrificio a Òsun
Él ofreció el sacrificio
La vida lo agradó entonces
Él empezó teniendo niños
Él tomó a todos sus niños después a Òsun
'La muerte no debe matar al niño de Awòn, ellos instruyeron
La vida los agradó tanto
Òsun tuvo cuidado bueno de él y sus niños
Y también acarició a todos
Él estaba bailando y estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwo había dicho
Òsòló los sacerdotes de Awòn
Adivinación lanzada para Awòn
En el día él iba a lavar su Orí de riqueza en el río
Òsòló realmente está aquí
Él es el sacerdote de Awòn
¿No haga usted saber todo que Orí es que Awòn lavo en el río?

Òbàrà Méjì B
Ifá pé ire fún eléyìun. Bí eléyìun bá bí omo Okùnrin, Ifákáyòde ni kí wón ó so ó. Okùnrin ó pò nínú omo è.

Òkùn gìdìgbà níí rìn bí ení jó, bí ení jó
A díá fún Ifákáyòdé
Èyí tíí somo bíbí inú Àgbonnìrègún
Ebo n wón ní ó se
Ó sì gbèbo nbè
Ó rúbo
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Àrìnjó Ifá ò níí kú léwe

Òbàrà Méjì B
Ifá desea bien a esta persona. Si él tiene un niño masculino, el niño debe nombrarse Ifákáyòdé. Él tendría muchos niños más masculinos que hembras.

Es el gusano de tierra grande que mueve como si bailando
Adivinación lanzada para Ifákáyòdé
El niño de Àgbonnìrègún
Le habían pedido que realizara sacrificio
Él había oído hablar del sacrificio
Y lo realizó
Las personas de la ciudad de viajeros de Ìpo de la ciudad de Òfà
Àrinjó Ifá nunca se morirían prematuramente

Òbàrà Ogbè A
Ire omo fún eléyìun, Ayé o ye é. nnkan rè ò sì níí bàjé. Sùgbón kó rúbo. Ifá pé omo eléyìun ó lè sapepe, wón ó sì yanjú.

Òbàrà bo bòó
A díá fún Ekòló
Níjó tí n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní ko rúbo
Wón níre omo fún un
Wón ní omo tí ó bìí ó pò
Ekòló bá lo ìsàlè odò
Ní pèrèpèrè àbàtà
Ó bá lòó lóko
Ekòló bá bèré síí bímo níbè
Ayé ye Ekòló
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà bo bòó
A díá fún Ekòló
Níjó tí n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní ko rúbo
Ó wáá gbébo nbè
Ó wáá rúbo
Ló wáá bèrè síí yin Òbàrà bo bòó, nísàlè abata
A lóun yin Òbàrà bo bòó
Bòó bobòó, bòó

Òbàrà Ogbè A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría y sus cosas no se podrían estropear. Él debe realizar sacrificio. Él tendría muchos niños y los niños tendrían el éxito y fuerte (vibrante, vivo -color- , dinámico, animado).

Òbàrà bo bòó
Adivinación lanzada para el Gusano
En el día que ella estaba llorando de no tener ningún niño
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le desearon la fortuna buena de dar a luz a niños
Y que sus niños serían muchos
Después el Gusano procedió al río
Ella se situó en el pantano
Allí ella se casó a su marido
Y empezó a llevar (producir, dar a luz) a los niños
La vida la agradó
Ella estaba bailando entonces y estaba regocijando
Ella estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo a su vez alaba Ifá
Ella dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òbàrà bo bòó
Adivinación lanzada para el Gusano
En el día que ella estaba llorando de no tener ningún niño
Le pidieron que realizara sacrificio
Y lo realizó
Ella empezó a alabar entonces 'Òbàrà bo bòó' en el pantano
Ella entona 'yo alabo Òbàrà bo bòó'
Bòó bobòó, bòó

Òbàrà Ogbè B
Ifá pé nnkan eléyìun ò níí bàjé, ikú ò níí mú un; Àrùn ò níí mú un. Ifá pé òun ó bàá eléyìun lé Ajogún jáde. A ó móo ju iná lóró ebo táa bá gbé kale ká tó lòó gbé ebo náà fún Èsù.

Ikú yò ó
Àrùn yò ó
Òtòntò Ìròkò
A díá fún won lóde Ìdó
Omo atanná wiriwiri lékú lo
Ajogún ò mú òun báyìí?
Wón ní wón ó rúbo
Wón bá rúbo lóde Ìdó
Ikú ò pá wón mó
Àrùn ò se wón mó
Gbogbo Ajogún ò mú won mó
Àwon layé ye tó báyìí?
N ní won wá n jó n ní wón n yò
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Ikú yò ó
Àrùn yò ó
Òtòntò Ìròkò
A díá fún won lóde Ìdó
Omo atanná wiriwiri lékú lo
Ikú tí n be nílé yìí kó derù kó móo lo
Òwìrìwìrì
A ó tanna Ifá ràn wón lara
Òwìrìwìrì
Arùn tí n be nílé yìí kó derù kó móo lo
Òwìrìwìrì
A ó tanna Ifá ràn wón lara
Òwìrìwìrì
Òfò tí n be nílé yìí kó derù kó móo lo
Òwìrìwìrì
A ó tanna Ifá ràn wón lara
Òwìrìwìrì
Gbogbo Ajogún tí n be nílé yìí kó derù kó móo lo
Òwìrìwìrì
A ó tanna Ifá ràn wón lara
Òwìrìwìrì


Òbàrà Ogbè B
Esta persona debe ofrecer el sacrificio. Sus cosas no se llegarían a estropear; Ifá dice que él le ayudaría a ahuyentar fuera todos los Ajoguns. El sacrificio debe incensarse (iritar, enfurecer, encolerizar, exasperar) con una llama ardiente antes de presentarse a Èsù.

Ikú yò ó
Àrùn yò ó
Òtòntò Ìròkò
Adivinación lanzada para ellos en la Ciudad de Ìdó
El niño del clan que usa la llama ardiente para ahuyentar la muerte lejos
'Estos Ajogún nos arrestarían'? Ellos preguntaron
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Ellos realizaron el sacrificio prescrito en la Ciudad de Ìdó
La muerte no podría matarlos de nuevo
La enfermedad no podría arrestarlos
Todos los Ajoguns corrieron fuera de ellos
Desconcertados sobre cómo la vida los había agradado
Ellos empezaron a bailar y regocijar
Ellos dijeron que era como sus Babaláwos había predicho
Ikú yò ó
Àrùn yò ó
Òtòntò Ìròkò
Adivinación lanzada para ellos en la Ciudad de Ìdó
El niño del clan que usa la llama ardiente para ahuyentar la muerte lejos
La muerte en esta casa debe condensar (empacar) y debe abandonar
Owìrìwìrì
Nosotros encenderíamos el fuego de Ifá para quemarlos fuera
Owìrìwìrì
La enfermedad en esta casa debe condensar y debe abandonar
Owìrìwìrì
Nosotros encenderíamos el fuego de Ifá para quemarlos fuera
Owìrìwìrì
La pérdida en esta casa debe condensar y debe abandonar
Owìrìwìrì
Nosotros encenderíamos el fuego de Ifá para quemarlos fuera
Owìrìwìrì
Todos los Ajogún en esta casa condensan en seguida y abandonan
Owìrìwìrì
Nosotros encenderíamos el fuego de Ifá para quemarlos fuera
Owìrìwìrì

Òbàrà Òyèkú A
Ifá pe ire obìnrin fún eléyìun Lówòó lówòó nire Obínrin ó móo wo ilé tò ó. Ebo Elénìní ní kó rú kí wón ó mó ba nnkan rè jé mó o lówó. Àwon èèyàn ó féràn è; yóó sì rí tajé se; sùgbón kó rúbo.

Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
A díá fún Sèkèrè
Níjó tí n fomi ojúú sògbérè aya
Wón ní kó rúbo
Òun leè láya báyìí?
Wón ní ìwo Sèkèrè
Wón ní àwon ayaà ré ó pò
Ijó lóó móo jó
Lóo mo lù fún won o
Tóo bá tí n lù tóo sì n kàn fún won
Àwon Obínrin ó gbàá tèlé o ni
Sèkèrè bá bèrè síí lù
Gbogbo Obínrin kéékèèké bá gbá lé Sèkèrè
Ngbà tí ón jó jóó jó
Won ò mo ìgbà tí àwón bá Sèkèrè dé lé
Wón bá dúó ti Sèkèrè
Ayé ye Sèkèrè
Owó pò tán ó bá tún so ó móra
Obìin è é sìí fowóó lè
Ni ón rówó
Ni ón dì mó o
Ni Sèkèrè wá n jo n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
A díá fún Sèkèrè
Níjó tí n fomi ojúú sògbérè aya
Won ní yóó láya lòpòlopò ebo aya ni kó wáá se
A mòmò ti gbóru e rí
Àsé Sèkèrè ló fébìnrin èwe
A mò ti gbóru e rí

Òbàrà Òyèkú A
Ifá le desea las fortunas buenas de mujeres a esta persona. Ifá dice con facilidad, el bien de mujeres entraría en su casa. Él debe sacrificar contra sus enemigos tal que su alegría no se truncaría. Las personas lo amarían, él tendría éxito en su negocio pero debe observar (hacer notar) su sacrificio.

Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
Adivinación lanzada para Sèkèrè
En el día que él estaba llorando porque él no tiene ninguna esposa
Le pidieron que realizara sacrificio
'Qué yo haría para tener esposas? Él preguntó
Ellos le dijeron usted Sèkèrè
'Sus esposas serían tantas'
'Su testamento tiene que bailar'
'Y resuena para ellos'
'Una vez usted resuena y golpea tambores para ellos'
Las mujeres estarían en su sendero
Sèkèrè empezó a resonar entonces
Todas las muchachas maduras empezaron después de él
Cuando ellos bailaron y bailaron
Ellos no supieron cuando ellos entraron en su casa
Muchos de ellos se quedaron con Sèkèrè
Y tenían los niños para él
La vida así agrado a Sèkèrè
Él tenía el tanto dinero y tenía que tejer algunos a su cuerpo
Entretanto, las mujeres son inseparables del dinero
Ellos vieron el dinero
Ellos se pegan a él
Sèkèrè empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente lo que su Babaláwo había dicho
Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
Adivinación lanzada para Sèkèrè
En el día que él estaba llorando porque él no tiene ninguna esposa
Ellos dijeron que él tendría muchas esposas pero debe realizar sacrificio
Nosotros hemos oído algo equivalente a esto antes
Que era Sèkèrè que se casó a las esposas jóvenes
Nosotros hemos oído algo equivalente previamente

Òbàrà Òyèkú B
Ifá pé ki eléyìun ó rúbo. Won ò níí dínà mó o. Ònà isée rè ni Ifá pé ó rúbo sí. Àwon èèyan ó móo féé dínà mó o níbi isé sùgbón ònà ò níí dí mó o.

Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
A díá fún Àparò yèyè
Níjó tí n lo sóko ìwáje
Oko ìwáje tóun n lo yìí?
Ó dáa fún òun?
Òun ò rí aburú lóko ìwáje yìí?
Wón ní kó rúbo
Ó sì gbébo, o rúbo
Àwon Ònyagbè sì nìí
Wón ní kí wón ó rúbo
Nnkan tí wón bá fi pamó
Kí àwon èèyàn ó mó leè rí i
Bí Àpàrò ò bá sì dé ibi tí àwon Òniyagbè fi nnkan sí
Wón ò níí rí je
Àparò korí sóko ìwáje
‘Èyin Ònyagbè, e rúbo kí nnkan yín ó mó sonù’
Wón ní kín ní ó mú u
Wón ní ‘àwon eye oko ó mò móo je nnkan yíìn’!
Wón ní rárá
Wón ní kàkà béè
Ti àwon bá tí n gbin Àgbàdo àwon
Àwon ó sì móo fesè tè é
Oka táwòón bá gbìn
Àwón ó móo fesè tè é
Wón bá n gbinko
Ni ón n fesèé tè é
Àparò wáá dé ibè
Òún jáko lénu isée rè
Kín wá làwón ó rìí je báyìí?
Ojú esè lásán làwon n rí yìí
Èsù ní ‘e detí sí ojú esè un’
Àparò bá bèrè síí tan oko àgbè
Wón bá kan Àgbàdo
Wón bá n sà á je
Ngbà àwon Àgbè dé ibè
Wón ko háà
Báwon ti se see se tó yìí
Wón tún dé ibi tí nnkan yí wà
N ni awón Àparò wá n jó n ní wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
A díá fún Àparò yèyè
Níjó tí n lo sóko ìwáje
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Ó sì gbébo nbè ó rúbo
Mo mò sebo Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
Àparò òyèyè wáá tanlè tanlè
Ó kan oúnje tí n wá!

Òbàrà Òyèkú B
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio. Ifá dice no se bloquearían sus medios de sustento (alimento, trabajo). Él debe sacrificar para su lugar de trabajo como las personas intentaría bloquear su manera de alimentarse pero no materializarían.

Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
Adivinación lanzada para el Ave de arbusto
En el día que él iba a defenderse para él
'Esta evasión defendiéndose por que yo voy'
'¿Tendría el éxito?'
'¿Yo no me encontraría con el casualmente?'
Ellos le pidieron que sacrificara
Él oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Entretanto los granjeros habían consultado previamente
Les pidieron que realizaran sacrificio
Para que los tesoros que ellos escondieron
No serian vistos
Pero si el Ave de arbusto no pudo localizar donde los tesoros del granjero estaban ocultos
Ellos no tendrían nada que comer
El Ave de arbusto abandono para el riesgo defendiéndose
'Usted granjero, ofrezca sacrificio tal que sus cosas no llegarían a extrañar (faltar, perder, errar)', ellos advirtieron de nuevo
'Quién lo robaría'? Ellos preguntaron arrogantemente
'El pájaro en la granja comería sus granos, ellos les advirtieron'
'Eso es imposible' el granjero dijo
'En cambio', ellos continuaron
'Una vez que nosotros plantamos nuestro maíz'
'Nosotros lo apretaríamos con nuestro pie y talones
'Nuestro sorgo que nosotros también plantamos'
'También se apretaría con el pie y talones
Eso era cómo ellos empezaron plantando
Y apretándolo duro con sus pies
Cuando el Ave de arbusto llegó allí
Él entró en el medio de una plantación de grano en el curso de su defensa para su comida diaria
'Qué yo conseguiría para comer'? Él se preguntó
'Yo podría ver sólo pasos
Èsù le pidió que escuchara las marcas de paso
El ave de arbusto escuchó a las manchas del paso
Produjo una resonancia
'Eso es donde sus cosas están ocultas' Èsù dijo
El Ave de arbusto empezó extendiendo la tierra
Y se encontró los granos de maíz en él
Ellos empezaron comiéndolo
Cuando el granjero volvió a su granja
Confundidos, ellos exclamaron
'Tanto cuando nosotros intentamos escondiendo estos granos
'Estos pájaros todavía llegan a él'
El Ave de arbusto empezó a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente lo que su Babaláwo había predicho
Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
Adivinación lanzada para el Ave de arbusto
En el diga él iba a defender para él
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
La cabeza sobre el sacrificio y lo ofreció
Yo he observado el sacrificio de Òbàrà yékúé yèkùè yékúé
El Ave de arbusto, usted extendió y extendió la tierra
Y se encontró la comida que usted estaba mirando

Òbàrà Ìwòrì A
Ifá pá ká rúbo. Ayé ó ye wá. Ire omo fún wa, sùgbón ká fi okó rúbo. Obínrin eléyìun ó bìí omo púpò sùgbón ká rúbo eni tí n ba nnkan je. Funfun ni ebora àwon omo é.

Pékútúyeke Pékútúyeke
Ò tilè mí hìn hìn kanle
A díá fún Ìwé
Èyí tí n lo rèé saya Àbàtà
‘Òun le bímo báyìí’?
Won ní kó rúbo
Wón ní òpòlopò omo ni Ìwé ó bìí
Ìwé rúbo
Ìwé sì bímo
Kàà kún
Funfun ni gbigbi àwon omo è
Wón ní ìwo Ìwé rúbo
Nigbà tóó wàá níwá, tóó léyìn tán
Rúbo àwon tí n ba nnkan je
Ìwé ní ‘Ní pèrèpèrè àbàtà tóun wà yìí’?
‘Tóun sì bèrè síí bímo’
‘Kín ní ó mùú òun’?
Bí Ìwé bá sì bímo léèkan
Ó le bí irinwó
Ìwé bá bimo tan
Lààyé gbà á
Èsù bá so fún àwon Ònyagbè
Pé ilé tó dáa nbe lábàtà
Won bá palè oko
Wón bá tú ilé Ìwé sókè
‘Wón níwo Ìwé’
‘Àwon ò pé kóo rúbo Elénìní’?
Ni àwon Ònyagbè bá n hu Ìwé jáde
Ní wón wá n jó n ní wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Pékútúyeke Pékútúyeke
Ò tilè mí hìn hìn kanle
A díá fún Ìwé
Èyí tí n lo rèé saya Àbàtà
Ebo n wón ní ó se
Enìkan ò mòmò bímo bí Ìwé mó o
Omo Ìwé pàpòjù!

Òbàrà Ìwòrì A
La vida sería agradable para esta persona. Él debe ofrecer sacrificio. Ifá le desea la fortuna de niños pero debe sacrificar una azada. Su esposa daría muchos niños pero él debe ofrecer el sacrificio para los corruptores (estropeadores). Ifá dice que el modo de preparación de la entidad espiritual de estos niños es blanco en el color.

Pékútúyeke Pékútúyeke
Ò tile mí hìn hììn kanlè
Adivinación lanzada para la rana blanca
Que iba a volverse una esposa del pantano
'¿Yo tendría muchos niños?'
Le pidieron que ofreciera el sacrificio
Ellos le dijeron que ella tendría muchos niños
La rana ofreció el sacrificio
Y tenía muchos niños
El mundo entero estaba lleno
Todos los niños eran blancos en el color
Después los sacerdotes advirtieron sobre otro sacrificio
'Tal que después de tener lo que usted quiere por completo'
'El sacrificio contra corruptores (estropeadores)
'En este pantano que yo estoy'? la rana había dicho
'Que yo he tenido estos muchos niños
'¿Que me perturbaría aquí?'
Sin embargo cuando la rana incubo una vez
Ella podría tener tantos como cuatrocientos
La rana tenía tantos niños
Ella creó el espacio para él
Èsù le dijo al granjero que encontrara las tierras disponibles, fecundas adyacentes al pantano
Los granjeros llegaron finalmente al pantano
Y preparó la tierra para el cultivo
Y como a tal desmanteló la estructura de la casa de la rana
Ellos le recordaron entonces 'usted Rana'
'¿Nosotros no le dijimos que sacrificara contra corruptores?
Los granjeros desarraigaron la casa de la rana
Y empezó a bailar y regocijar
Ellos estaban alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como su Babaláwos dijeron
Pékútúyeke Pékútúyeke
Ò tile mí hìn hììn kanlè
Adivinación lanzada para la rana blanca
La esposa del pantano
Le pidieron que realizara el sacrificio
Nadie tendría los niños tantos como hace la rana blanca de nuevo
Los niños de la rana blanca son tantos.

Òbàrà Ìwòrì B
Ifá pé a ó kòó ilé, sùgbón ebo àwon tí móo ba nnkan jé ni ká rú. Ifá pé kí eléyìun ó rúbo torí àwon omo tí o bìí ó móo sùn wón ó móo rí àwon Elégbérun lójú ìran. Ifá pé ká sì èkuru funfun rúbo ká tún móo kó omo kéékèèké àti àgbààgbà jo. Ká wáá fún won ní nnkan jíje. Ifá pé àwon omo eléyìun n bé nlé ayé sùgbón ó tún ní àwon egbérun.

Omo kékeré níí feyinjú tanná alé
A díá fún Egbé
Egbé n tòrun bò wálé ayé
Wón ní wón ó rúbo
Àwon Egbé ní n tòrun bò wálé ayé
Bí ón bá sùn
Wón ó bàá móo lálàá tí ò sunwòn
Wón ó móo ríìyàn
Wón lÉgbé ni wón ó móo tójú
Wón ní ire lòpòlopò fun
Wón ní bí ón bá sùn nlé ayé
Yóó tùún móo rí àwon aráa tòhún
Bó bá sì tún jí sójú ayé
A tún móo bá àwon tìhààhín seré
Ifá pé ká móo ní èkuru funfun
Ki àwon tòhún náà ó móo fíhun je
Wón ní yóó ní ìsinmi
Ni ón bá rúbo
Ni ón bá nìsinmi
Ni ón bá dá Egbéé lè
Wón a lÈgbé ayé ni
Won a lÈgbé ayé ni ò níí jé tÒrún ó té
Ní wón wá n jó ní wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Omo kékeré níí feyinjú tanná alé
A díá fún Egbé
Egbé n tòrun bò wálé ayé
Wón ní wón ó sá káalè
Ebo no kí wón ó se
E mó mò jé á té o
Kàkà kÉgbé ayé ó té o
Tòrun ò níí jé
E mó mò jé á té o

Òbàrà Ìwòrì B
Esta persona erigiría un edificio pero debe realizar el sacrificio para los corruptores (estropeadores). Él también debe hacer un sacrificio porque sus niños estarían teniendo pesadillas de sus compañeros celestiales. Él debe sacrificar Èkuru funfun y debe servirlo a los superiores y niños. Los niños de esta persona, Ifá prolongue la existencia en la tierra y en el cielo.

Los niños pequeños usan sus ojos como lámpara en la oscuridad
Adivinación lanzada para Egbé
Egbé estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que ofreciera el sacrificio
Un grupo de Egbé estaba viniendo del cielo a la tierra
Cuando ellos durmieron
Su sueño estaría lleno de pesadillas
Ellos verían a sus compañeros en el cielo
Allí fue dicho cuidar de su Egbé
Ellos les desearon muchas cosas buenas
Ellos les dijeron que durmieron aquí
Ellos estarían soñando con uno en el cielo
En hacer el sueño
Ellos estarían viendo uno aquí
Ellos les dijeron que consiguieran Èkuru-funfun
Para que los compañeros celestiales tuvieran que comer
Usted tendría descanso, ellos les dijeron
Ellos ofrecieron el sacrificio entonces
Ellos tenían descanso
Y por consiguiente creó las Asociaciones
Y lo nombró en Asociaciones en la tierra
Es la Asociación en el cielo que protegería la santidad de uno en la tierra
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como su Babaláwos predijo
Son niños pequeños que usan sus ojos como lámpara en la oscuridad
Adivinación lanzada para Egbé
Le pidieron que cuidara de la tierra
Y ofrecer sacrificio
Por favor no nos permita se deshonre
Más bien, para la Asociación en la tierra para ser deshonrado
Uno en el cielo no lo permitiría
Por favor no nos permita ser humillado.Òbàrà Òdí A
Ifá pé ki eléyìun ó tèdí è mólé. Ifá pé yóó fèé lo sí ìrìn àjò kan. Ifá pé kó bèèrè àkókò tó ye láti lo sí ìrìn àjò òhún lówó Ifá; kó mó lòó jé tàsé-tàsé ìrìn ní í rìn tí ò fí níí se gégé ire. Ifá pé ire n tò ó bò; Kó mó wàá sí ìdí lo irìn àjò kí ire ó mó wàá gbèyíin rè wo ilé. Kó mó tùún dé ìrìn àjò, kò tún ní bá nnkan tó féé se lóhùún ni kó yáa rúbo sí.

Òbàrà ò bòdí
Ìdí ò mó lè
E jé kanhinkanhin olée yín ó ta tín díe
A díá fún Odíderé
Omo a fosù gbogbo sòwò èjè
Wón ní kó rúbo
Kó fìdí è mólé
Kò gbóràn
Wón bá pè e léyìn odi
Pírí ló sídìí
Ló bá korí sí Ilé Ifè
Ó kúó nílé è
Yóó lòó ra isu
Ó dé Ilé Ifè
Kò bá isu mó
Kànhìnkànhìn ló kù
Àwon ti ta isu tán nlé Ifè
‘Kànhìnkànhìn tó kú nlè nùu’
Nílé tó ti kúò
Wón ti kó isu dé ibè
Kó tóó padà dé ilé
Àwon náà ti tà tán
Wón làwon ò wí fún o
Pé kóo fara balè
Ifá lóun wí fún o
Pé o móo bi òun leeré
Kóo tóó le móo yún àjò
Ibi tóun bá ní kóo móo lo
Kó mò pé àkókò è ló tó
Ló bá padàá lé
Ló bá bèrè síí fìdí mólé
Òbàrà ò bòdí
Ìdí ò mó lé
E jé kanhinkanhin ilée yín ó ta yín díe
A díá fún Odíderé
Omo afosù gbogbo sòwò èjè
Yóó mòmò domo
Òwò èjè kan
Òwò èjè kàn
Táa se lósu yìí
Yóó mòmò domo
Omo ní ó mòmò dà.

Òbàrà Òdí A
Ifá le piden a esta persona que se quede atrás en hogar en su casa. Ifá dice que él estaría planeando un viaje, pero Ifá le piden que confirme a él (Ifá) el tiempo cuando él debe ir; tal que no resultaría en una juerga pérdida. El tropiezo que él haría, haría que su fortuna para fracasar. Para anticipar un caso dónde él buscaría las fortunas en un lugar, él no se encontrarían allí; antes de que él devuelva casa, las fortunas buenas habrían salido que su casa es la razón por qué él debe ofrecer el sacrificio.

Òbàrà no cubrió las nalgas
Sus nalgas no se quedan atrás en casa
Permita las hormigas de su casa picarlo
Adivinación lanzada para Odíderé
Uno que comercia en sangre todos los meses
Le pidieron que realizara sacrificio
Y debe quedarse en casa
Él no consideró la advertencia
Ellos enviaron por él del extranjero
Sin la vacilación, él salió
Él salio para Ilé Ifè
Él dejó su casa abandonada
Él pensó ir y comprar el ñame
Cuando él lelgo a Ilé Ifè
Él no se encontró ningún ñame para comprar de nuevo
Pero el tallo del ñame seco
'Nosotros hemos agotado nuestras acciones de ñame ' ellos dijeron
'Sólo el tallo seco y las hojas permanecen como la esponja '
La casa que él salió detrás
El Vendedor trajo los ñames para la venta
Antes de que él llegue de regreso a casa
Ellos habían agotado su acción también
Era entonces que ellos le recordaron a su advertencia
Que 'Usted debe ejercer paciencia
'Yo lo advertí ' Ifá dijo
'Que usted siempre debe consultar conmigo '
'Antes de que usted embarcara en una jornada cualquier lugar '
'Cuando yo apruebo su ida '
'Usted debe saber que es tiempo por usted salir para el lugar '
Cuando él llegó a su casa
Era entonces que él empezó a quedarse atrás en casa
Òbàrà no cubrió las nalgas
Sus nalgas no se quedan atrás en casa
Permita las hormigas de su casa picarlo
Adivinación lanzada para Odíderé
Uno que comercia en sangre todos los meses
Se volvería un niño
El 'comercio de Sangre'
El comercio de cierta sangre
Que nosotros hicimos este mes
Se volvería un niño
Se volvería un niño ciertamente

Òbàrà Òdí B
Ifá pé àsírí eléyìun ó bò. Ebo kí àsíríi rè ó bò ni kó rú. Ifá pé yóó faso rúbo; kò sì gbodò tàngàlà sí àwon èèyaan rè. Ifá pé àwon ní ò níí jé kí àsírìi rè ó tú.

Òbàrà bò mí
Ìdí bò mí
Eni táa ní níí bo ni
A díá fún Olòbàrà
Èyí tí n lo rèé bo Ìdí
Wón ní kó rúbo
Ó gbébo nbè
Ó rúbo
Àsírí Ìdí bò
Béléyìí ó bàá jáde
Ó dígbà ó bá tójú ìdí
Bí tòhún ó bàá jáde
Bí ó bà tiè wo nnkankan sára
Yóó fùún Ìdí ní nnkan
Òbàrà bò mí
Ìdí bò mí
Eni táa ní níí bo ni
A díá fún Olòbàrà
Èyí tí n lo rèé bo Ìdí
Olòbàrà bò mí ò
Olòbàrà tó bo Ìdí
Dánkun wáá bò mí dánkun
Eni eni níí boni
Olòbàrà ló lo rèé bo Ìdí
Eni eni níí bo ni

Òbàrà Òdí B
Ifá ora que los secretos de esta persona no habría ser expuestos. Él debe ofrecer sacrificio que cubriría sus secretos para él. Ifá dice que él debe sacrificar una tela; y no debe alienarse de su familia. Ellos son las personas que cubrirían sus secretos para él.

Òbàrà cúbrame
Idi cúbrame
Es quienquiera que ama a uno que lo cubre a uno
Adivinación del lanzamiento para Olòbàrà
Que iba para cubrir Ìdí
Le pidieron que realizara sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Él lo ofreció
Los secretos de los Órganos genitales se cubrieron
Si cualquiera saliera
No es hasta que él o ella hayan cuidado de los Órganos genitales
O cuando la otra persona saldría
Aun cuando él o ella no se ponen ninguna otra tela
Él daría algo a los Órganos genitales que esconderlo
Òbàrà cúbrame
Ìdí cúbrame
Es quienquiera que ama a uno a que lo cubre a uno
Adivinación lanzada para Olòbàrà
Qeu iba para cubrir Ìdí
Olòbàrà por favor cúbrame
Olòbàrà que cubrió Ìdí
Por favor venga y cúbrame
Está en las personas que cubre los secretos de uno
Es Olòbàrà que fue a cubrir a Ìdí
Es las personas de uno que cubre los secretos de uno

Òbàrà Ìrosùn A
Ifá póun pé ire fún eléyìun. Ifá pé ká móo ta àwon Ìbejì lóre; òpòlopò kókó osùn lebo. Ayé ó ye é; nnkan wa ò níí bàjé.

Òbàrà kosùn sápá
Òbàrà kosùn sésè
Òbàrà kósùn sápá kosùn sésè kóo dá ribiribi ojú sí
A díá fún Eyelé
Èyí tí n fomi ojúú sògbérè omo
Wón ní kó rúbo
Ayé ye òun báyìí?
Eyelé bá rúbo
Ní bá n bímo méjì méjì
Òkan Ako
Pkan Abo
Ayé ye Eyelé
Ní wá n jó n ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà kosùn sápá
Òbàrà kosùn sésè
Òbàrà kósùn sápá kosùn sésè kóo dá ribiribi ojú sí
A díá fún Eyelé
Èyí tí n fomi ojúú sògbérè omo
Wón ní ó sá káalè
Ebo ní ó se
Eyelé gbébo nbè
Ó rúbo
Èyin ò mò pé méjì lEyelé n bí?
Eyelé won è é bíkan

Òbàrà Ìrosùn A
Ifá le pide a esta persona que dé regalos a los niños. Muchas pelotas de leva de madera [camwood] son el sacrificio. La vida lo agradaría y sus planes no se descarrilarían. Ifá le desea bien a el o ella.

Òbàrà frota el osùn en los brazos
Òbàrà frota el osùn en las piernas
Òbàrà frota el osùn en los brazos y las piernas pero evita los globos de los ojos.
Adivinación lanzada para la Paloma
El que estaba llorando debido a los niños
Le pidieron que realizara sacrificio
'La vida me agradaría'? Él preguntó
La Paloma ofreció el sacrificio
Y empezó a tener gemelos
Uno sería masculino
La otra hembra
La vida agradó la Paloma
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como sus Babaláwos habían dicho
Òbàrà frota el osùn en los brazos
Òbàrà frota el osùn en las piernas
Òbàrà frota el osùn en los brazos y las piernas pero evita los globos de los ojos.
Adivinación lanzada para la Paloma
El que estaba llorando debido a los niños
Le pidieron que tomara de la tierra
Y realizara el sacrificio
La Paloma oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
¿Usted no sabe que una Paloma incuba a dos niños en seguida?
Las palomas no encuban un huevo

Òbàrà Ìrosùn B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo ajé kó sì rúbo àwon omo. Sùgbón kó rúbo kí ajé ó kókó saájú kí omo ó tóó dé. Ifá pé kí eléyìun ó mó jà o. Ifá pé okàan wá ó bale.

Ògbòògba ògbòògbà la jo wà
Béè laà lólórí
Awo Ajé lo díá fún ajé
Ajé n tòrun bò wálé ayé
Ògbòògba ògbòògbà la jo wà
Béè laà lólórí
Awo Omo ló díá fún Omo
Omó n tòrun bò wálé Ayé
Ngba tí wón ó móo bò
Omó lóun làgbà
Ajé lóun lègbón
Ngbà tí wón dé ibodè ayé
Wón bá kánkùn
Wón ní ta ló kan ìlèkùn?
Wón ní omo ni
Ajé náà kan tiè
Wón ní taa ló tun kan Ìlèkùn léèkejì?
Ó lóun Ajé ni
Omó lóun làgbà o
Òun ni kée kó sílèkùn fún
Ajé ní iró o
Òun làgbà
Òun ni kée kó síkùn fún
Kóun ó kó bó sáyé
Omó bá fon
Ó kò jálè
Ó lóun làgbà
Ngbà tí ajé ríi pé iyàn tí àwón n jà yìí
Ó lè sé ònà mó àwon méjèèjì
Kí àwon ó mó leè wálé ayé mó
Ó bá dewó fún Omo
Ó ní kí Omó ó móo lo
Omo bá wálé ayé
Bíbí tí ón bí omo tán
Wón bá ní kí wón ó lòó ra kànhìnkànhìn tí wón e we omo
Ngbà tí ón dé òdò oní kànhìnkànhìn
Ó ní kí wón mú ajé wá
Wón loòdò olóse tí wón é we omo
Olóse ní e mú ajé wá
Wón loodò aláso
Aláso ní kí wón ó mú ajé wá
Gbogbo ohun tí wón ó móo fi se ìtójú omo
Ajé ni ón n bèèrè
Bóo làwón ó ti wáá se?
Omo wá n rárí
Wón ló dáa
Wón ní kí wón tún ìlèkùn kàn
Wón ní ajé ní ó kó móo saájú
Torí báa bá ti rí omo
Ajé láá móo fi sètójú è
Ní ón bá tún kànkùn
Ajé bá jé àgbà
Ajé bá jé Ègbón
Omó jé Àbúrò
Ayé bá ye wón
Ní won bá n jó ní wón n yò
Ni wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Ògbòògba la jo wà
Béè laà lólórí
A díá fún Ajé
Ajé n toreen bò wáyé
Ògbòògba ògbòògbà la jo wà
Béè laà lólórí
Awo Omo ló díá fún Omo
Omó n tòrun bò wálé Ayé
Ebo n wón ní kí wón ó se
Àsè Ajé lègbón o
Omo làbúrò
Omo làgbèyìn téyìnse eni.

Òbàrà Ìrosùn B
Ifá le pide a esta persona que sacrifique para la riqueza y niños, pero él debe sacrificar para que las riquezas precedieran a los niños. Ifá manda a esta persona a no ser empujada para guerrear con cualquiera. Él tendría descanso de mente.

Todos nosotros existimos en igualdad
Todavía nosotros no tenemos ningún claro líder
El sacerdote de Riqueza lanzo adivinación para la Riqueza,
La Riqueza estaba viniendo del cielo a la tierra
Todos nosotros existimos en igualdad
Todavía nosotros no tenemos ningún claro líder
El sacerdote del Niño lanzó la adivinación para el Niño
El Niño estaba viniendo del cielo a la tierra
Era entonces que ellos estaban sobre embarcar en su transmutación (la fase subliminal)
El Niño dijo que él era el líder
La Riqueza dijo no, él era el líder
Cuando ellos llegaron a la verja fronteriza
Había un golpe a la verja (puerta)
Ellos preguntaron, 'Quién es'
'Soy yo el Niño' él dijo
Riqueza que también golpea
'Quién de nuevo está golpeando' Ellos preguntaron
'Soy yo' las Riqueza dijo
'Yo soy el líder' El Niño dijo
'Y usted debe abrir la puerta primero para mí'
Las Riqueza dijo 'no, ésa es una mentira'
'Yo soy el líder'
'Usted debe abrir la puerta primero para mí'
'Para que yo pudiera proceder a la tierra'
El niño se negó bruscamente
Él estaba firme
Él dijo que él es el superior
Cuando la Riqueza noto que la posición escuchada propuso por los dos de ellos
Podría costarlos ambos la ventaja de su jornada terrenal
Negándoselos a ambos, su jornada a la tierra,
Él suave-pedaleó para el Niño
Él accedió a que el niño debe ir primero
El Niño vino a la tierra
Inmediatamente el Niño nació
Les pidieron que compraran la esponja para bañarlo
Cuando ellos van al vendedor de esponja
'Traiga riqueza, él dijo
Ellos fueron al vendedor de jabón a comprar jabón para bañar al Niño
El vendedor de jabón exigió por Riqueza
Ellos fueron a encontrarse al vendedor de tela
El vendedor de Tela exigió por Riqueza
Todas las cosas son necesarias para el sostenimiento del Niño
Ellos fueron todos pidiendo la Riqueza
'Qué nosotros haríamos ahora'
El Niño estaba viviendo entonces en la penuria y enfermedad
'Bien, en ese caso', ellos concluyeron
'Vaya y golpee (tocar la puerta) de nuevo'
Ellos dijeron 'las Riquezas deben venir primero'
'Porque una vez nosotros tenemos un niño'
Es riqueza que nosotros usaremos para quererlo
Ellos dos llamaron a la persona mayor
Las riquezas se volvieron el superior
El niño, el menor,
La vida los agradó entonces
Ellos ambos empezó a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Nosotros estamos existiendo en la igualdad
Todavía nosotros no tenemos ningún claro líder
Adivinación lanzada para la Riqueza
La riqueza estaba viniendo del cielo a la tierra
Todos nosotros existimos en la igualdad
Todavía nosotros no tenemos ningún líder claro
Adivinación del lanzamiento para el Niño
El Niño estaba viniendo del cielo a la tierra
Ellos dos fueron pedidos ofrecer el sacrificio
Por consiguiente la Riqueza en la persona mayor
El Niño el menor
El Niño va a ser nuestro privado (desposeído, desconsolado)

Òbàrà Òwónrín A
Ifá lóun pé ire fún eléyìun. Ifá pé eléyìun n fa ire kan tí owó rè ò tíí tó; Ifá pé owóò rè ó tó o sùgbón kó rúbo. Ifá pé ko fara balè pé gbogbo nnkan tí ó pèé òun ó móo nawó sí, wóóró ni yóó wàá bá a. Ibùjokòó rè nirè ó wàá bá a.

Tánpòpóò abèèso wónná wònnà wónná
A díá fún Yemeké
Èyí tí n wó Ifá re igbó Ègbà
Wón ní kó rúbo
Gbogbo ibi tí òun n wó Ifá lo yìí?
Òún le lájé báyìí?
Ó sì gbó Ifá
Ó bèrè sí wáá ajé kiri
Ó dúó
Owóò rè ò tò o
Ó rìn rììn rìn
Owóò rè ò tò o
Ó nàró
Owóò rè ò to
Ìgbà tó dègbé yèké
Wúrúkú tó ká
Lowòó rè bá tó ajé
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Tánpòpóò abèèso wónná wònnà wónná
A díá fún Yemeké
Èyí tí n wó Ifá re igbó Ègbà
Ebo kówó rè ó le tó ajé ni ón ní ó se
Mo wá ti dúrú
Owóò mi ò to
Mo bèrè
Owóò mi ò to
Mo wáá dègbé yèké
Ire tó mi lówó

Òbàrà Òwónrín A
Ifá desea bien a esta persona. Todas las cosas buenas que él está anhelando llegarían a él pero él debe realizar el sacrificio. Él se manda perseverar y ser paciente, porque todo lo que él siempre desea llegaría a él con la facilidad en su morada.

Tánpòpóò abèèso wónná wònnà wónná
Adivinación del lanzamiento para Yemeké
El que estaba aventurando sacerdocio en los bosques de Ègbá
Le pidieron que ofreciera sacrificio
'Todos los lugares iría yo'
'¿Yo tendría la riqueza allí?'
Pero Yemeké es muy hábil en Ifá
Él empezó buscando la riqueza en todos los lugares
Él se detenía
Su mano no podría conseguir a la riqueza
Él viajó y viajó
Su mano no podría llegar a él
Él resistió el lugar
Él no podría tocarlo pero cuando él extendía descansando
Y enrollándose alto en la cama
Su mano consiguió a la riqueza
Él dijo que es exactamente como su Babaláwo predijo
Tánpòpóò abèèso wónná wònnà wónná
Adivinación lanzada para Yemeké
El que estaba aventurando el sacerdocio en los bosques de Ègbá
Es el sacrificio para conseguir la riqueza que ellos le pidieron que realizara
Yo me detenía
Mi mano no podría conseguir a él
Yo me incliné
Mi mano no podría conseguir a él
Yo ahora doble para acostar
Mi mano tocó todas las fortunas que yo quise en la vida

Òbàrà Òwónrín B
Ifá pé ogun níí mú eléyìun. Ifá pé ojú odò ni kà gbé ebo è sí.

Òbàrà Òwónrín se tiè tán
Telégàn ló kù
Ifá sehun gbogbo tán
Ó kú telénu
A díá fún Olúwòó
Omo odò Obà
Omo oba tÓlúbeere
Ayé ye òun báyìí?
Òun le se ohun gbogbo níre?
Ogun ò mú òun báyìí?
Wón ní ebo ni kí won ó rú
Ogún sì n bò wá
Obà ò sì jé nnkankan nígbà náà
Wón bá rúbo dà sínú igba ògbún
Wón gbébo ka ojú odò Obà
Ojú odò ò sì ju pésépésé lo
Odò bá gbébo lówóo won
Òun náà?
Ngbà tí wón é e gbé ebo ka ibè tán
Ojú òrún lé kórókóró bí ojú eja
Ó dè gbèjègbèjè bí ojú ìsín
Atégùn òrún dìgbò lo tayé
Wón n kànkun wón n gbó nlé ayé
Wón n gbó kè; kè; kè;
Wón ní kín nùu
Wón n pé Òjò ni
‘Òjò ló sú kànrun kanlè’
Obà ní Ogun tí n bò ò níí mú Ìwó lójú un
Ni ón bá sílèkùn eji sílè
Omí bèrè síí rò
‘Òun ni ón gbé ògbún ka iwájú òun’?
Ni won kìí fi gbón odò Obà mó
Tée dòní
Ogun kan ò tún mú Ìwó mó láíláí
Omí bá kún lÓbà
Ogún dé bèbè òhún
Ni ò ba le gùnkè síhìín mó
Ogún wá ònà tí í gbà gòkè
Kò rónà mó
Kò le gbógun sí Ìwó
Àwon Àkó Ogun sí gbodò kojá Ìje
Ngbà ogún dúó dúó
Tó dúó fún odidi iji méje láì láì rí se
Àtije àtàtimú bá disé
Ogún bá rópá
Ó ní láí
Ogun ò tún je mú Ìwó omo odò Obà mó
Layé wáa ye Olúwàá
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà Òwónrín se tiè tán
Telégàn ló kù
Ifá sehun gbogbo tán
Ó kú telénu
A díá fún Olúwòó
Omo odò Obà
Omo Oba tÓlúbeere
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Kí wón ó lè baà ségun
Wón wá rúbo sódò Obà logún bá sé
Olúwòó fObà sapata
Ogun ò jà jàà jà
Kó jÒde Ìwó mó
Olúwòó fObà sapata

Òbàrà Òwónrín B
Ifá dice que esta persona no seria causa para ver cualquier Ajogún. Ifá pregunta que el sacrificio prescrito ser ofrecido y puesto en un arroyo.

Òbàrà Òwónrín ha logrado su propio
Dejando la fase (etapa, estado, grado) para los bromistas
Ifá ha logrado todo
Dejando la fase para aquéllos con las bocas grandes
Adivinación lanzada para Olúwòó
El niño del río Oba
El príncipe de Rey de Olúbeere
'¿La vida me agradaría?'
'¿Yo podría lograr las cosas buenas en la vida?'
'¿Y la guerra no me arrestaría y a mis personas?'
Le pidieron que realizara sacrificio
Entretanto la guerra era inminente
Y Oba fue entonces nada más que ser llamado un río
Ellos ofrecieron el sacrificio contenido en una calabaza especial llamado ògbún
Y lo puso en la ruta del río Oba
El arroyo era simplemente un canal simple
El arroyo aceptó el sacrificio de ellos
Ella exclamó, 'yo', no esperando tal una ofrenda
Antes de que ellos terminaran poniendo el sacrificio en el arroyo
Los cielos produjeron las marcas pesadas como el fijo del ojo de los peces
Y las nubes suaves como la fijo del ojo de los caracoles
Los vientos de la marea de la tierra chocaban con el del cielo
Había un golpe en el cielo y estaba oyéndose en la tierra
Ellos oyeron los golpes suaves
Y preguntó 'Qué podría ser eso? '
'Es la lluvia', ellos contestaron
'Es la lluvia.'
Río que Oba prometió que la guerra inminente no arrestaría a Ìwó en su presencia
Eso era cómo la puerta de lluvia fue abierta
El agua empezó en los torrentes pesados
'Ante mí ellos han puesto este sacrificio pesado' el Río de Oba razonó de nuevo, descreído
Era desde entonces que ha sido un tabú para ahuecar el río Oba con una calabaza de ògbún
Hasta la fecha
Nunca habría cualquier guerra superar a Ìwó de nuevo en la vida
La corriente de agua se puso muy llena
La guerra llego al otro lado del río
No podría cruzar al lado de Ìwó
Los guerreros buscaban una ruta alternativa
Una desviación para guerrear contra Ìwó
Ellos no podrían conseguir cualquiera
Entretanto los generales de guerra no deben exceder siete días antes de devolver casa
Cuando los generales de guerra esperaron y esperaron
Ellos esperaron sin conseguir cualquier despojo de guerra para justificar su espera
También alimentar se volvieron un problema
La guerra salió entonces renuentemente
Y juró que 'nunca'
'Ninguna guerra vendría a arrestar a Ìwó de nuevo en la vida'
La vida entonces agrado a Olúwòó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Òbàrà Òwónrín ha logrado su propio
Dejando la fase para los bromistas
Ifá ha logrado todo
Sigue siendo aquéllos con las bocas grandes
Adivinación lanzada para Olúwòó
El niño del río Oba
El príncipe de Rey Olúbeere
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar sacrificio
Para que ellos pudieran ganar
Ellos sacrificaron en el río Oba y ellos eran victoriosos
Olúwòó ha usado el río Oba como su fortaleza
Ninguna guerra fluiría y fluiría (iría, rabiaría)
Y asolar la ciudad de Ìwó de nuevo
Olúwòó ha usado el río Oba como su fortaleza.

Òbàrà Òkànràn A
Ifá pé ká rúbo. Pé òún ó bàá wa ségun òtá. Òpòlopò ewé odán àti ewúré kan lebo. Ifá pé ká wón ewé odán òhún léfun àti osùn. Ká wáá gbé e fún ewúré je. Tí ewúré bá ti já ewé odán náà je tán; wón ó fi rúbo kó lè ségun Elénìní è bí idán. Ká sì bó Awo ewúré ìrúbo, ká fi kan ìlù, ká sì móo lù ú lójoojúmó.

Òbàrà Òkànràn
Bí Babaláwo bá gbófá
Bí ò bá gbófá
E jé á fÒbàrà Òkànràn lò ó wò
Òbàrà kànhìn kànhìn Awo ilé Òrúnmìlà
Lo díá fún Òrúnmìlà
Níjó tí n be láàrin Òtá
Wón ní kÍfá ó rúbo
Òrúnmìlà bá rúbo
Wón ní bíi idán ni ogún ó sèé
Òrúnmìlà bá rú Ewúré
Ó sì rú odán tí ón kùn léfun àti osùn
Wón fún Ewúré
Ewúré bá já a je
Ni ón bá fi rúbo fún Òrúnmìlà
Òrúnmìlà bá ségun bíi idán
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo è n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà Òkànràn
Bí Babaláwo bá gbófá
Bí ò bá gbófá
E jé á fÒbàrà Òkànràn lò ó wò
Òbàrà kànhìn kànhìn Awo ilé Òrúnmìlà
Lo díá fún Òrúnmìlà
Níjó tí n be láàrin Òtá
Ebo n wón ní ó se
Orunmila gbébo nbè
Ó rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá ni ní àrúségun
Àwà ségun nígbà yí ò
Bí odán
Bí idán la ségun

Òbàrà Òkànràn A
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio, por que Ifá le ayudaría a superar a sus enemigos. El sacrificio son las hojas de Odán y una cabra. Las hojas de Odán deben rociarse con leva de madera [camwood] y tiza. Las hojas se darían entonces a la cabra para comer. Una vez de la prueba por la cabra de las hojas, el restante se usaría como sacrificio tal que él pudiera superar a sus enemigos como la magia. La piel de la cabra sacrificada debe quitarse y debe usarse para hacer un tambor para la persona golpear todos los días.

Òbàrà Òkànràn
Si un Babaláwo es sabio
O no aprendió en Ifá
Permítanos probarlo con Òbàrà Òkànràn
El Òbàrà kànhìn kànhìn, el sacerdote de la casa de Òrúnmìlà,
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que él estaba en medio de sus enemigos
Le dijeron que ofreciera sacrificio
Òrúnmìlà realizó el sacrificio
Ellos le dijeron que el superaría como magia
Òrúnmìlà ofreció una cabra
Y también sacrificó hojas de Odán rociadas con la tiza y camwood
Las hojas se dieron a la cabra
Y la cabra comió algunos de ellas
Los sacerdotes usaron el resto como sacrificio para Òrúnmìlà
Él superó entonces como magia
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían predicho
Òbàrà Òkànràn
Si un Babaláwo es sabio
O no en Ifá
Permítanos probarlo con Òbàrà Òkànràn
Òbàrà kànhìn kànhìn, el sacerdote de la casa de Òrúnmìlà,
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que él estaba en medio de sus enemigos
Le dijeron que ofreciera sacrificio
Òrúnmìlà oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres a Èsù
Venga y nos encuentra con el ofertorio victorioso
Nosotros hemos ganado de aquí en adelante
Loke odán
Nosotros hemos ganado como magia

Òbàrà Òkànràn B

Òbàrà Òkànràn
Bí Babaláwo bá gbófá
Bí ò bá gbófá
E jé á fÒbàrà Òkànràn lò ó wò
Òbàrà Òkànràn ló tutù
Ló tutù ló sì ju nini lo
Àwon ló díá fún Bèmbé
Èyí tí n gbóguun re ilèe Lìkì
Wón ní wón ó rúbo
Wón gbógun dé Ilèe Lìkì
Ogún gbóná
Bèmbé bá ségun nílèe Lìkì
Ní bá n yin àwon Òbàrà Òkànràn
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo rè n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà Òkànràn
Bí Babaláwo bá gbófá
Bí ò bá gbófá
E jé á fÒbàrà Òkànràn lò ó wò
Òbàrà Òkànràn ló tutù
Ló tutù ló sì ju nini lo
Àwon ló díá fún Bèmbé
Èyí tí n gbóguun re ilèe Lìkì
Ogún sé n bí ò sé?
Òbàrà kànhìn
Ogún sé o
Òbàrà kànhìn


Òbàrà Òkànràn B

Òbàrà Òkànràn
Si un Babaláwo es sabio
O no aprendió en Ifá
Permítanos probarlo con Òbàrà Òkànràn
Òbàrà Òkànràn es el que está tan frío
Aun más frío que los céspedes con los rocíos de la mañana
Adivinación lanzada para Bèmbé
Que iba a emprender la guerra en la tierra de Lìkì
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos emprendieron guerra en la tierra de Lìkì
La guerra era muy tensa
Todavía Bèmbé ganó en la tierra de Lìkì
Él estaba alabando Òbàrà Òkànràn
Él estaba bailando y estaba regocijando
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òbàrà Òkànràn
Si un Babaláwo es sabio
O no en Ifá
Permítanos probarlo con Òbàrà Òkànràn
Òbàrà Òkànràn es el que está tan frío
Aun más frío que los céspedes con los rocíos de la mañana
Adivinación lanzada para Bèmbé
Que iba a emprender la guerra en la tierra de Lìkì
¿La guerra se gana o no?
Òbàrà kànhìn
La guerra se gana
Òbàrà kànhìn

Òbàrà Ògúndá A
Ifá póun ire fún eléyìun. Orí è ó san án. Yóó nìí ìsinmi kó rúbo; káyée rè ó le sáa. Kí nnkan eléyìun ó lè dára ní n dá Ifá sí. Ifá ó ba se é. kó bèèrè nnkan tí oríi rè ó gbà; ìbáà se Ìgìrìpá òrúko, bó sì se eja, kó fún un.

Òbàrà ègún tán
Orí ìsín san Ìsín
Orí eja won a móo san eja
Orí Òkàsà a sì mo san Òkàsà lódò
A díá fún Olòbàrà
Tí tí n se gbogbo è tí ò gún
Nnkan òun le gín báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní Oríi rè ó ba se é
Ó rúbo
Ó bá bo oríi rè
Ó borí tán
Ajé dé
Ayé bá ye é
Òun náà?
Àsé Orí ó san òun báyìí?
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà ègún tán
Orí ìsín san Ìsín
Orí eja won a móo san eja
Orí Òkàsà a sì mo san Òkàsà lódò
A díá fún Olòbàrà
Tí tí n se gbogbo è tí ò gún
Tètè gún o
Olòbàrà tètè gún o
Olòbàrà tètè gún o kí n lájé
Tètè gún o
Kí n láya
Kí n bímo
Kí n kólé
Olòbàrà tètè gún o
Tètè gún kí n rayè kí n níre gbogbo

Òbàrà Ògúndá A
Ifá desea bien a esta persona. Sus Orí estarían con él y él tendría descanso. Él se exalta para ofrecer el sacrificio. Para sus cosas ser buenas es esta razón por consultar. Ifá dice que él lo ayudaría y lo haría para él. Él debe pedir lo que sus Orí aceptarían como ofertorio. Si es un macho cabrío maduro; o pescado, algo deseado por el Orí debe darse a él

Òbàrà ègún tán
Orí de Ìsín beneficiaria a Ìsin
Los Orí de Eja beneficiaria a Eja
Los Orí de Òkàsà habría beneficiara Òkàsà en las aguas
Adivinación lanzada para Olòbàrà
Eso estaba probando sus manos en todas las cosas sin grabar el éxito
'¿Cómo mis cosas estarían buenas libres?'
Le pidieron que realizara el sacrificio
Ellos le dijeron que sus Orí lo ayudaría
Él realizó los sacrificios a su Orí
Después del sacrificio
Las riquezas vinieron
La vida lo agradó así
Y sorprendido él exclamó 'yo'
'¿Para que el Orí de uno pudiera ayudar a uno mucho?'
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òbàrà ègún tán
Orí si Ìsín beneficiaria Ìsin
El Orí de Eja beneficiaria el Eja
Los Orí de Òkàsà habría beneficiar Òkàsà en las aguas
Adivinación lanzada para Olòbàrà
Eso estaba probando sus manos todavía en todas las cosas sin tener el éxito
Se coloque bien rápidamente
Olòbàrà se coloque bien rápidamente
Olòbàrà se coloque bien rápidamente para que yo tenga la Riqueza
Se coloque bien rápidamente
Para que yo tenga las esposas
Los niños
Las casas
Olòbàrà se coloque bien
Se coloque bien rápidamente para que yo tenga el espacio para todas las cosas buenas

Òbàrà Ògúndá B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo sílè de ojó kan tí àwon kan ó fèé mú u lo ibì kan. Kó rúbo kó mó baà wo àjàgà lójú ònà o. Kàkà igi ni kó fi borùn è bí ón bá n rúbo; bí ón bá sì rúbo tán, kó bó kàkà igi òhún sí ojú ebo tí ón rú. Orí eláyìun ò níí jé kí ó bá won kú ikú òwo wòó.

Ònà kán tíhín wá
Ònà kán tòhún wá
Ìpàdé ojú ònà abenu súmúnú
A díá fún Eja
Tí n lo rèé bá Olókun sèjá odún
Wón ní ó rúbo sílè kó tóó lo
Ejá lóun?
‘Òún n lòó bOlókun sèjá odún’
‘Wón ní kóun ó rúbo’
‘Omi lòun ò le wè ni’?
‘Àbí odò lòun ò le là’?
‘Òun kó’
‘Òun ò rú’
‘Òun n lòó bá Olókun nùu’
Ejá nà mó odò
Òkàsà náà nà mó o
Ìsín gbá tèlé won
Gbogbo àwon tí ón n be lódò
Ni ón gbá mó o
Òna kán tìhín wá
Ònà kán tòhún wá
Ìpàdé ojú ònà abenu súmúnú
A díá fún Àrúwón
Èyí tíí somo ìkèyìin won lénje lénje
Èyí tí n lo rèé bá Olókun sèjá odún
Wón ní ó rúbo sílè kó tóó lo
Àrúwón bá rúbo
Ó lórí òun ò gbó
Gbogbo àwon tí ón tèlé Eja pátápátá
Wón bá kó sínú Ìgèrè
Ìgèrè omo aráyé mú gbogboo won
Èsù ló ní kí wón ó de ìgèrè sódò
Ejá kó sínú è
Òkásà kóónú è
Ìsín kóónú è
Gbogbo nnkan tí n be lódò kókónú è
Àrúwón wá n bò léyìn
Òún sì ti fi pàlàkà igi rúbo
Èsù bá mú pàlàkà igi òhún
Ó bá fi há enu Ìgèrè
Bí Àrúwón ti féé wo inú ìgèrè
Pàlàkà igì bá há a lórùn
Síjíjú tó síjú báyìí
Ló bá rí ìgèrè
Ló rí àwon Eja, Ìsín, gbogboo won nnú Ìgèrè
Ifá pé ebo ni won ò mò mò
Loríi wón n wo Ìgèrè
Àrúwón nìkan ló mebo
Ifá pé eni ó bá mebo
Láburú kan ò níí selè sí i
Tí è é báá se èèsì
Ni Àrúwón bá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ònà kàn tìhín wá
Ònà kán tòhún wá
Ìpàdé ojú ònà abenu súmúnú
A díá fún Eja
Tí n lo rèé bá Olókun sèjá odún
Ìkòrò n lòó bÓlókun sèjá odún
Ìsín n rèé bÓlókun sèjá odún
Òkàsà n rèé bÓlókun sèjá odún
Gbogbo eja tí n be nnú omi
Wón n lo rèé bÓlókun sèjá odún
Wón ní wón ó rúboó lè kí wón ó tóó lo
Wón kò won ò rúbo
Ònà ká tìhín wá
Ònà ká tòhún wá
Ìpàdé ojú ònà abenu súmúnú
A díá fún Àrúwón
Èyí tíí somo ìkéyìin won lénje lénje
Àrúwon nìkàn ní n be léyìn tó rúbo
Oríì mi ò wo Gèrè
Orí Àrúwón lórí mi ò
Oríì mi ò wo Gèrè

Òbàrà Ògúndá B
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrifique antes de al tiempo le pedirían que se dirigiera a algunas personas en alguna parte. Ifá le pregunta para que él no entrara en un problema en el camino. Él debe poner una rama del árbol que forma un 'V' en su cuello durante los ritos sacrificatorios y la rama debe ponerse encima del sacrificio entero después de que se haya ofrecido las oraciones. Los Orí de esta persona no le permitirían morirse una muerte barata (de mal gusto, de pacotilla).

Un camino nace de aquí
Un camino nace de allí
La intersección de caminos con los extremos afilados (agudo, abrupto)
Adivinación lanzada para el Pez
Él iba a regocijar con Olókun en su aniversario
Le pidieron que realizara el sacrificio antes de salir
'Qué yo necesito un sacrificio '? Contestó el Pez
'Yo voy a regocijar con Olókun en su aniversario'
'Alguien está diciéndome que ofrezca el sacrificio'
'¿Es que yo no sé como deslizarse en el comedor?'
'Eso no es para mí'
'Yo no realizaré ningún sacrificio'
'Yo voy a encontrarme con Olókun ahora
Los Peces siguieron su propia camino'
Òkàsà el pescado también salió con él
Así hace Ìsín
Y todos los seres acuáticos
Ellos salieron con el Pez
Un camino nace de aquí
Un camino nace de allí
La intersección de caminos con los extremos afilados
Adivinación lanzada para Àrúwón
El último de ellos
Él iba a también regocijar con Olókun
Le pidieron que realizara el sacrificio
Àrúwón realizó el sacrificio
Yo no puedo atreverme a las consecuencias, él dijo
Todos aquéllos que se dirigieron al Pez
La red de pesca los cogió todos
La red de pesca del hombre los sostuvieron en cautividad
Èsù les había enseñado a extender la red en el arroyo
Los Peces caminaron en él
Los peces de Òkásà caminaron en él
Ìsín caminó en él
Todos clase de acuáticos seres caminaron en él
Àrúwón estaba viniendo ahora de detrás
Entretanto él llevaba puesto su cuello la 'V' de rama del árbol
Èsù tomó la rama del árbol que él sacrificó entonces
Y lo puso a la entrada de la red de pesca
La 'V' de rama desaprobó su entrada
Cuando él echaba una mirada alrededor para ver lo que el obstáculo era
Él vio la red
Él vio dentro de él, los Peces y sus cohortes (secuases)
Ifá dice que es para el hecho que ellos se negaron a realizar el sacrificio prescrito
La razón para ser capturado por los enemigos
Es sólo el pez de Àrúwón que observó el sacrificio
Ifá dice quienquiera que observa los sacrificios prescritos
Nada malo puede pasar a esa persona
Excepto por la providencia
Àrúwón empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos había dicho
Un camino nace de aquí
Un camino nace de allí
La intersección de caminos con los extremos afilados
Adivinación lanzada para el Pez
Él iba a regocijar con Olókun en su aniversario
Ìkòrò iba a regocijar con Olókun en su aniversario
Ìsín iba a regocijar con Olókun en su aniversario
Òkàsà iba a regocijar con Olókun en su aniversario
Todos los seres acuáticos en las aguas
Iban a regocijarse con Olókun en su aniversario
Ellos eran todos pidido realizar el sacrificio
Ellos se negaron a realizarlo
Una camino emanó de aquí
Una camino origina de aquí
La intersección de caminos con los extremos afilados
Adivinación lanzada para Àrúwón
Uno que viene al final va de tras (a la cola) de ellos todos
Àrúwón es el único de atras que realizó el sacrificio
Mi cabeza no puede entrar en la red de pesca
Mi cabeza es como la de Àrúwón
Mi cabeza no puede entrar en la red de pesca.

Òbàrà Òsá A
Ifá pé ire omo fún eléyìun. Omo tí ó bìí pò. Bó bá ti rúbo omo òhún; gbogbo yòókù ti tán. Yóó nìí ire gbogbo. Ifá pé kó móo saájò omo.

Òbàrà ò sá kùúkùú
Òbàrà ò sá kèékèé
A díá fún Kànsièrè
Èyí tí ó fi gbogbo ara è bímo
Òun le bímo báyìí?
Ni Kànsièrè bá mú eé kún eéta
Ló bá roko aláwo
Wón ní kó rúbo
Kànsièrè làá pe àgbébo adìe
Kànsièrè bá rúbo
Ó rúbo tán ló ba bèrè síí bímo
Ní ó kómo léyìn yo yoo yo
Láyé ye é
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo è n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà ò sá kùúkùú
Òbàrà ò sá kèékèé
A díá fún Kànsièrè
Èyí tí ó fi gbogbo ara è bímo
Tá ló bímo báwònyí beere?
Kànsièrè
Ló bímo báwònyí beere
Kànsièrè

Òbàrà Òsá A
Ifá le desea la fortuna buena de niños a esta persona. Él llevaría a tantos niños una vez que él realice el sacrificio implicado para los niños. Todas las otras cosas buenas seguirían. Él también debe querer a sus niños.

Òbàrà ò sá kùúkùú
Òbàrà ò sá kèékèé
Adivinación lanzada para Kànsièrè
El que criaría a los niños con todo su cuerpo (persona)
Ella se había molestado sobre su falta de niños
Kànsièrè agregó dos cauris a tres
Ella fue a encontrarse a su Babaláwos
Ellos le dijeron que realizara el sacrificio
Kànsièrè es la denominación para la gallina madura
Kànsièrè realizó el sacrificio
Ella terminó observando (cumpliendo) el sacrificio y empezó teniendo los niños
Todos sus niños la seguirían
La vida la agradó así
Ella empezó a bailar y regocijar entonces
Ella estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ella dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òbàrà ò sá kùúkùú
Òbàrà ò sá kèékèé
Adivinación lanzada para Kànsièrè
El que criaría a los niños con todo su cuerpo (persona)
¿Quién tiene muchos niños?
Kànsièrè
Es el que tiene muchos niños
Kànsièrè

Òbàrà Òsá B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo, kó sì móo bo baba è, kó sì bo Eégún. Bí baba è bá n be láyé, kó bèèrè ohunkóhun tí oríi baba è bá gbà, kó fún un; ìbáà se obì tàbi orógbó. Tí baba è bá sì ti lo ilé, Ifá pé kó bo baba e lójú oórì. Kó rán eran ìrúbo sórun kó tóó fi rúbo sí baba è torí baba eni leégún lórun.

Òní gan gaan gan Òbàrà ò sá
Òla gan gaan gan Òbàrà ò sá
A díá fún Ológbojò baba Ègúngún
Níjó tí n bè láàrin òsììrì
Tí n be láàrin òtá
Ebo n wón ní ó se
Ológbojò baba Ègúngún ní n be láàrin òtá
Òun le ségun báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní yóó ségun àwon òtá è
Ológbojò bá rúbo
Ngbà tí wón ó dé agbo ijó
Níbi tí ayé gbé ye wón tán
Ni ón bá wo òókán
Wón ní eni tí n ba nnkan jé nùu
Baba Ológbojò sì gbéégún
Ó sì gbé àáké àsáà
Ni bàtá bá n ké
Òní gan gaan gan
Òbàrà ò sá
Òla gan gaan gan
Òbàrà ò sá
Ní bá n gbésè
Ló bá so àáké sí Elénìní è
Ló bá ségun
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òní gan gaan gan Òbàrà ò sá
Òla gan gaan gan Òbàrà ò sá
A díá fún Ológbojò baba Ègúngún
Níjó tí n bè láàrin òsììrì
Tí n be láàrin òtá
Wón ní kó rúbo
Kó lè baà ségun
Ológbojò gbébo nbè
Ó rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá ni lárùúségun
Àrúségun làá bá ni lésè Oba Òrìsà

Òbàrà Òsá B
Esta persona debe realizar el sacrificio a su padre y mascaradas. Si su padre está vivo, él debe preguntarle a Ifá para cualquier cosa que el Orí de su padre aceptaría como sacrificio. Si el padre acepta como sacrificio. Si el padre está muerto, él debe orar sus intenciones silenciosamente en una cabra y lo usa como sacrificio a su padre porque el padre de uno es la mascarada de uno en el cielo.

Ónì gan gaan gan Òbàrà ò sá
Òla gan gaan gan Òbàrà ò sá
Adivinación lanzada para Ológbojò el líder de mascaradas
En el día que él estaba en medio de sus enemigos
Él estaba en medio de sus enemigos
Le pidieron que realizara sacrificio
Ológbojò es uno en medio de sus enemigos reales
'Yo ganaría todos estos enemigos? Él preguntó
Ellos le dijeron que realizara el sacrificio
Ellos le dijeron que él ganaría a sus enemigos
Ológbojò observó (cumplió) el sacrificio
Cuando él llego al piso de baile para las mascaradas
Donde la vida era buena para todos ellos
Él echaba una mirada alrededor directamente (continuamente, recto, erguido)
Ellos apuntaron su detractor
Entretanto Ológbojò se vistió como una mascarada
Y estaba llevando un hacha pesada
El tambor de Bàtá sonó un tono belicoso
Hoy, hoy en sí mismo
Òbàrà no quiere en sí mismo
Mañana, aun mañana
Òbàrà no correrá lejos
Él estaba caminando metódicamente
Y tiró su hacha en su detractor
Y supera
Él empezó a bailar y regocijar
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos predijeron
Ónì gan gaan gan Òbàrà ò sá
Òla gan gaan gan Òbàrà ò sá
Adivinación lanzada para Ológbojò el líder de sus enemigos
Él estaba en medio de sus enemigos
Le pidieron que realizara el sacrificio
Para que él pudiera ganar
Ológbojò oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres ofrecidos a Èsù
Venga y encuéntresenos con el ofertorio victorioso a los pies del rey de los Òrìsà.

Òbàrà Ìká A
Ifá pé ire olà fún eléyìun. ká mó se àsejù o. tá ò bá se àsejù, ire olà fún wa. Òwúùrù eyelé lebo. Bí Obìnrin bá sòrò fún eléyìun, kó móo ka òrò òhún o; pàápàá jùlo ìyàwó e Kò sì gbodò déjàá sí ohun tí ón bá so fún un.

Gbogbo ohun táa bá n se
Ká má fàsejù kun
A díá fún Ode adèbìtì là
Èyí tí ó fodún méta dègbé agílíntí
Ó dègbè dègbé dègbé
Òun le là báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní yóó là
Wón ní nítòsíi rè náà lolà wá
Ngbà ó dí odún keta
Níbi tí gbé n de èbìtì
Ó bá kan agílíntí nlè
Agílíntí ní ìwo ode dákun mó pa òun
Kín lò n wáá kiri?
Odé ní òún n dègbé kiri kóun ó leè là ni
Agílíntí ló dáa
Bò sòkòtò e sílè
Odé bá bó sòkòtò è
Ó ní kó bó èwu è
Ó bó èwù
Ó ní kó sí fìlà è
Ó sí fìlà
Ode bá wà níhòhò goloto
Agílíntí ní lòó fa òtàkùn tééré un
Odé bá fa pàntí ìtàkùn
Bó ti fa pàntí òhún
Ló bá bára è nílùú obìnrin
Ìlú obìnrin tó sì lòó bá ara è yìí
Ìhòòhò ni gbogbo àwón wà nbè
Àwon ò sì lÓkùnrin
Ni ón pò lo jàrá
Wón bá fowó gbé e lárá jó
Odé ní ‘luulu lúùlù ni’
Àwon Obìrin ní kó fi lu àwon wò
Gbogbo eni ó bá ti fi lù léèkan
Oyún ni ón n ní
Bí ón tí n bímo okùnrin
Ni ón n bí omo obìnrin
Bó bá sì jí lójúmó
Iye tó wù ú ní ó se
Ngbà tí ón ríi pé òun nìkan làwón gbékè lé
Wón bá fún ode nílé
Wón fún un ní yàrá méta
Wón ní ‘iyàrá àkókó àti èèkejì’
‘Móo wò ó bó se wù ó’
‘Sùgbón èèketa un’
‘Mó wo inú è o’
Enu ibodè sì ni ilé è wà
Ilé rí rigindin bíí ààfin oba
Àwon Obìnrin bá kó ilé fún ode tán
Odé n jayé
Wón ó wà lórí ìkúnlè
Wón ó mó o gbé oúnje fún un
Ngbà ó di ijó kan
Ode bá ní ‘ká ti gbó’
‘Pé Obìnrin ní ó móo pàse fún èèyàn’
‘Pé kóun ó mó wo ibìkan’
‘Ibìkan ni kóun ó móo wò’
Nnkan táa bá n se
Ká má fàsejù kun
A díá fún ode adèbìtì là
Èyí tí ó fodún méta dègbè agílíntí
Ode adèbìtì là
Wón fún o léèwò
Èèwò mó mò yin
Wón fún o léèwò
Bóo bá e yín èèwò
Ó se e gbé
Wón fún o léèwò
Èèwò mó mò yin
Odé bá wo iyàrá ìketa
Bó ti wo inú è gìjà
Ló bá bá ara è níbi ó bó aso è sí lójó kìíní

Òbàrà Ìká A
Ifá le desea la fortuna de riquezas a esta persona. Él debe intentar refrenar sus excesos. Si él no es excesivo en las acciones, él se pondría adinerado. Una paloma madura es el sacrificio. Ifá le desea la fortuna buena de paz y amor de la multitud de las personas. Él no debe desatender los tabús o debe apropiar consejos dados sobre todo a él por su esposa.

Todo lo que nosotros hacemos
Nosotros no debemos ser excesivos
Adivinación lanzada para el Cazador que cazaría los calabozos (mazmorras) en busca de la riqueza
El que cazaría para un caimán durante tres años
Él había cazado y había peinado todos los bosques conocidos
Él se preguntó entonces cómo él podría hacer las riquezas
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que él se haría rico finalmente
Y que su riqueza simplemente está al lado de él
En el tercer año
Como él estaba recogiendo la basura
Él se encontró un caimán que esta en la tierra
'Usted Cazador por favor no me mate ', el caimán suplicó
¿'Qué usted está buscando realmente '? El caimán preguntó
Tristemente, el cazador contestó, 'yo estoy cazando tal que yo pudiera hacerme rico '
'Eso está bien ', el Caimán contestó
'Quite sus pantalones ' el Caimán dijo
Temblorosamente el Cazador quitó sus pantalones
'También quite su camisa’
El Cazador entonces estaba enteramente desnudo
Vaya y tire que la soga, el Caimán continuó, mientras apuntando a un estiramiento de soga
El Cazador tiró la soga
En cuanto él jala la soga
Él se encontró en una ciudad poblada con mujeres
Y en la ciudad de mujeres dónde él se encontró sin embargo
Todas las mujeres estaban desnudas completamente
No había ningún hombre entre ellas
Ellos numeraron tantos
Inmediatamente las mujeres lo vieron, ellas la acariciaron
'Ése es lo que nosotros llamamos el Pene' él dijo con éxtasis
Las mujeres lo desearon 'golpe' ellas con él
Y aquéllas que él pega una vez
Todas se pusieron embarazadas
Como ellos estaba entregando niños masculinos
Ellas también eran las hembras productivas
Una vez él se despertó
Él habría 'golpear' tantos cuando él deseó
Cuando las mujeres comprendieron que él era el único una vez entre ellas
Ellos le dieron una casa al Cazador
Y en la casa, tres cuartos
'Estos primeros dos cuartos ', las mujeres instruyeron
'Usted podría entrar como usted gusta'
'Pero el tercero'
'Nunca vaya a acercarse'
Entretanto, su casa simplemente estaba en la frontera a las afueras del pueblo
Su casa estaba como un palacio de un rey
Él estaba disfrutando la vida
Las mujeres se arrodillarían
Y le daría comida para comer en sus rodillas
En un día fatal
¿El cazador empezó preguntándose 'qué tipo de rareza es esto '?
'¿Que un simple manojo de mujeres estaría instruyéndome '?
'¿Restringiendo mi movimiento a algunas áreas '?
'¿Y diciéndome que entrara en sólo un cuarto específico '?
'¿Y desnudándome desde otro '?
Cualquier cosa que nosotros hacemos
Nosotros no debemos ser excesivos
Adivinación lanzada para el Cazador que cazaría los calabozos en busca de la riqueza
El que cazaría para un caimán durante tres años
Usted el basurero
Usted se dio el tabú
Nunca desatiéndalo
Usted se dio el tabú
Si usted alguna vez lo desatiende
Usted se hace a causa
Usted se dio un tabú
Nunca desatiéndalo
El Cazador entró en el tercer cuarto
Saltando dentro aterrizar con un porrazo
Él se encontró donde él quitó al principio sus vestidos con su ropa aun en la tierra

Òbàrà Ìká B
Ifá pé ká móju tó Obìnrin eni. Ká sì borí obìnrin òhún, ká mó baà sìse. Ifá pé a ó là, tí a bá ti fi eyin adìe, eyin òòbè, ati eje kókò rúbo.

Òbàrànká è é sòntè
Babaláwo tí n be nbè ni ò gbófá
A díá fún Oládùbádà
Èyí tí ó forí ayaa rè é lè
Tí ó lo rèé borí eranko
Wón ní ó rúbo
Ó láya nlé
Ó sesin méékàn
Sùgbón esin ní n tójú
Kò tójú obìin rè
Njé Òbàrànká è é sìntè
Babaláwo tí n be nbè ni ò gbófá
A díá fún Oládùbádà
Èyí tí ó forí ayaa rè é lè
Tí ó lo rèé borí eranko
Oládùbádà
Forí erankoó lè
Kóo borí ayaà re
Kóo lè baà lájé dalé
Oládùbádà

Òbàrà Ìká B
Ifá desea bien a esta persona. Él debe tener un cuidado bueno de su esposa y también ofrecer sacrificios al Orí de su esposa; tal que él no cometería los errores en la vida. Él se haría rico pero Ifá le pide que sacrifique pollo y bate (palo raqueta) huevos (bats eggs), cerdo, y hojas del cocoyam.

Òbàrànkà no es una estampa
El Babaláwo allí que no es bastante hábil
Adivinación lanzada para Oládùbádà
El que dejaría el Orí de su esposa
Y ofrecería el sacrificio al Orí de un animal
Le pidieron que realizara sacrificio
Él tiene una esposa en casa
Y ató un caballo en un pesebre
Pero él estaba cuidando del caballo
Él no cuidó de la mujer
Òbàrànkà no es una estampa
El Babaláwo allí que no es bastante hábil
Adivinación lanzada para Oládùbádà
El que dejaría el Orí de su esposa
Y ofrecería el sacrificio al Orí de un animal
Oládùbádà
Deje el Orí de un animal
Y realiza el sacrificio al Orí de su esposa
Para que sus riquezas le duren toda la vida
Oládùbádà

Òbàrà Òtúrúpòn A
Ifá pé bó bá jé pé Obìnrin ló dá Ifá yìí. Okùnrin tó lówó lówó è é soko è. Yóó ra oko fé ni. Bó bá n kébòòsí eni tó lówó lówó, kó níí nígbèyìn. Obìnrin òhún lówó lówó sùgbón kò gbodò fé ení ó lówó. Bí oko tó bá sì ní bá n pé hà, ni kó móo pé hòo. Bo bá sì jé pé Okùnrin ló dá Ifá yìí, Ifá pé kó rúbo kí Obìnrin rè ó móo gbó enà.

Ó kó nádúnádú bí eni oko ò bá seré
Ó kó kùkùkèkè kùkùkèkè bí eni oko ò bá sòrò
A díá fún Òbàrà Òtùkú
Omo a rà, à á rà soko
Wón ní kó rúbo
Òbàrà Òtòkú ni ò rí Okùnrin bá a seré
Wón ní yóó rìí Okùnrin bá seré
Wón ní kó móo terí ba fún okùnrin
Wón ni ‘ìwo lóó lòó tójú Okùnrin láyé’
‘Ó móo là móo lówó¡
‘Sùgbón ó ó tiiri fún okùnrin’
‘Lóó fi gbádùn gbogbo nnkaàn re’
‘Ó ó ra oko ni’
‘Kóo mó baà sìnà’
Ó kó nádúnádú bí eni oko ò bá seré
Ó kó kùkùkèkè kùkùkèkè bí eni oko ò bá sòrò
A díá fún Òbàrà Òtùkú
Omo a rà, à á rà soko
À n rà egbèje
À n rà egbèfà
Àgbà tó lówó lówó
E wá rÈdú soko
Ení ó lówó lówó
Òbàrà Òtòkú bá ra Èdú
Ló bá fi Òrúnmìlà soko è
Èmí è bá gùn
Ló bá bèrè síí bímo
Ni ón bá là
Ifá pé kí eléyìun ó móo tójú okoo rè.

Òbàrà Òtúrúpòn A
Si es a una mujer que este Odù se lanza, un hombre rico no es su marido destinado. Ella tendría que comprarse un aspirante (pretendiente). Si ella está declinada en alguien rico casarse, ella estaría terminando en desorden. Esta mujer, Ifá continúa, sería rica pero no debe casarse a un hombre rico. Ella debe ser respetuosa y obediente al marido. Sin embargo, si este Odù se lanza a un hombre, él debe sacrificar tal que su esposa entendería el idioma trenzado (torcido).

Ella parece repugnante una esposa, el marido no juega con ella
Ella parece empujada a las lágrimas como una mujer con que el marido no habla
Adivinación lanzada para Òbàrà Òtòkú
El niño del clan 'Nosotros compramos; y comprará para hacernos maridos
Le pidieron que realizara sacrificio
Òbàrà Òtòkú es el que no podría encontrar a un hombre para jugar con ella
Ellos la aseguraron que ella encontraría uno
'Pero usted debe ser sumiso a su aspirante'
'Usted está en el mundo cuidando a hombres
'Usted será rico y adinerado'
'Pero usted tiene que ser sumisa a hombres
'Le hará disfrutar su vida', ellos le dijeron
'Usted tendrá que comprarse un marido'
'Para que usted no extrañara su manera (modo, vía, sentido, dirección, camino)'
Ella parece repugnante una esposa con que el marido no juega
Ella parece empujada a las lágrimas como una mujer con que el marido no habla
Adivinación lanzada para Òbàrà Òtòkú
El niño del clan 'Nosotros compramos; y comprará para hacernos maridos
Nosotros compramos tanto como cien y cuarenta mil unidades de dinero
Nosotros hacemos tanto como cien y veinte mil unidades de dinero
Superiores que son ricos y adinerados
Venga y compre èdú como su marido
Él que es adinerado
Òbàrà Òtòkú compró Èdú entonces
E hizo Òrúnmìlà su marido
Ella tenía la vida larga
Y empezó teniendo niños
Y se hace rico
Ifá le pide a esta persona que tenga cuidado bueno de su marido

Òbàrà Òtúrúpòn B
Ifá pé òun ò níí jé ká rí àrùn òjiijì tíí mú nií yí padà. Kí eléyìun ó fi aso funfun ìgàn kan, àti dúdú kan rúbo.

Òbàrà túrúpòn túrúpòn
Babaláwo Agbe ló díá fún Agbe ní kùtùkùtù òwúrò
Wón ní ó sá káale ebo ní ó se
Agbe ti jé funfun télè rí
Tó funfun báláí
Wón ní kí Agbe ó rúbo
Kí àrùn kan ó mó dèé
Kó mó sìgògò
Agbe lóun
Kín lòun ó fi ebo se?
Agbe bèrè síí sayé
Ngbà ó dijó kan
Àrùn òhún bá dé
Agbe se bíi kó rógbón dá
Gbogbo ara è làrún mú torí torùn
Agbe bá di sísì
Àyìn èyìn ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà túrúpòn túrúpòn
Babaláwo Agbe ló díá fún Agbe ní kùtùkùtù òwúrò
Wón ní ó sá káale ebo Ajogún ní ó se

Agbe sì gbébo béè ni ò rú
Agbe sùnwòn nígbà kàn rí o
Àrùn
Àrùn ló mÁgbe ló sì gògòògò
Àrùn
Ifá dákun jé á sunwón ká fi gbó
Àrùn
Àrùn ló mÁgbe ló sì gògòògò
Àrùn

Òbàrà Òtúrúpòn B
Ifá dice que él no le permitirá a esta persona ser afligido con una enfermedad súbita que desfigura a una persona. Ifá le pide que sacrifique un bulto (manojo, paquete) cada uno de tela blanca y negro.

Òbàrà túrúpòn túrúpòn
El Babaláwo de Agbe lanzo adivinación para el pájaro de Agbe temprano en la vida
Le pidieron que realizara el sacrificio
El pájaro de Agbe había sido una vez blanco en color
La nieve blanca y bonita
Ellos dijeron al pájaro de Agbe realizar el sacrificio
'Para que una cierta dolencia no viniera'
'Y cambiara sus rasgos
'Yo'? el pájaro de Agbe dijo con el desdén
'¿Qué yo necesito un sacrificio para que?'
El pájaro de Agbe continuó con su estilo de vida
Un día
La enfermedad lo infligió
Agbe probó todas las antigüedades para lucharlo fuera de el
Él no tuvo éxito como todo su cuerpo era afectado
Agbe más pronto o después se cambió en el color
Él empezó alabando su Babaláwo tardíamente entonces
El Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òbàrà túrúpòn túrúpòn
El Babaláwo de Agbe lanzo adivinación para el pájaro de Agbe temprano en la vida
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio para Ajogún
Agbe oyó hablar todavía del sacrificio no lo realizó
Agbe había estado una vez muy bien coloreado
La enfermedad
La enfermedad es lo que había infligido al pájaro de Agbe y había cambiado su color
La enfermedad
Ifá por favor permítanos ser bonito (hermoso) hasta que nosotros seamos viejos
La enfermedad
La enfermedad es lo que había infligido el pájaro de Agbe y había cambiado su color
La enfermedad.


Òbàrà Òtúá A
Nnkan eléyìun ò níí bàjé sùgbón kó rúbo. Eléyìun n pé gbogbo nnkan òun ni ò lójú; ó sì fé kó lójú. Ifá nnkaan rè ó lòójú.

Òbàrà Òtúá ti oníkòó òwú
Babaláwo Gése ló díá fún Gése
Òkàdèmù lónàa tàdè
Níjó ti n sehun gbogbo tókan ò lójú
Nnkan òún le lójú báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní yóó rájé
Yóó laya
Yóó bímo
Gbogbo nnkanb è ní ó dáa
Òwúùrù eyelé lebo è
Wón yan ebo fún Gése
Gése bá rúbo
Ayé bá ye Gése
N ní wá n jo n ní n yò
Ni n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yon Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà Òtúá ti oníkòó òwú
Babaláwo Gése ló díá fún Gése
Òkàdèmù lónàa tàdè
Níjó tí n sehun gbogbo tókan ò lójú
Wón lébo kíre ó le tó o lówó ni kó se
Gése wáá gbébo nbè ó wáá rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
Gése wá n be ní wòwó ire gbàyí ò
N ó se tèmi
Àlúkèse oko ò sàì sere tiè lébè

Òbàrà Òtúá A
Ifá dice que las cosas de esta persona no llegarían a estropearse. Él debe ofrecer sacrificio. Él está quejándose que él no es próspero, y él lo quiere para tener avance. Ifá dice que será cuando él lo quiera.

Òbàrà Òtúá del enrollado algodón
El Babaláwo de Gése lanzo adivinación para Gése
Òkàdèmù lónàa tàdè
En el día que el estaba probando todo sin hacer avance
¿' Tendrían mis cosas progreso '?
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que él juntaría riqueza
Él tendría esposas
Él tendría niños
' Todas sus cosas serían mejores ', ellos oraron
' Una paloma madurada es el sacrificio '
Ellos prescribieron todos los otros sacrificios para Gése
Gése realizó el sacrificio
La vida lo agradó muchísimo
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òbàrà Òtúá del enrollado algodón
El Babaláwo de Gése lanzo adivinación para Gése
Òkàdèmù lónàa tàdè
En el día que el estaba probando todo sin hacer avance
Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio que permitiría cosas buenas llegar a él
Gése oyó hablar entonces del sacrificio y lo realizó
Ofreciendo de sacrificios y los regalos libres dados a Èsù
Gése está ahora en medio de las cosas buenas
Yo lograré el mío
Los arbolillos del ñame en la granja lograrían definitivamente lo suyo propio dentro de los montones (multitud)

Òbàrà Òtúá B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo aya. Nnkan è ò níí bàjé

Òbàrà túá tùá
Awo Itú ló díá fún Itú ní kutùkùtù òwúrò
Wón ní kó rúbo kó lè baà ríre gbé jó lájé
Òun le láya báyìí?
Kóun ó bimo
Wón ní kí Itú ó rúbo
Wón ní kò níí sánnáání
Wón ní wón ó tùú ire sílè fún un
Itú bá rúbo
Òrúko ni òrúko í móo jé télè
Eni wón tú iree sílè fún ni n je Itú
Itú bá n láya
Ni n bímo
Ifá pé Òrúko tó ní irungbòn lebo
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní bèé làwon Babaláwo tòún wí
Òbàrà túá tùá
Awo Itú ló díá fún Itú ní kutùkùtù òwúrò
Wón ní kó rúbo kó lè baà ríre gbé jó lájé
Itú gbébo nbè ó rúbo
E túre sílè fún wa
Gbogbo ènìyàn
E túre sìlé fún wa
Gbogbo ènìyàn
Ká móo lájé
Ká móo láya
Ká móo bímo
Ká móo kólé
E túre sílè fún wa
Gbogbo ènìyàn
Itú ló ní e túreé lè fùn wa
Gbogbo ènìyàn

Òbàrà Òtúá B
Ifá le piden a esta persona que ofrezca sacrificios para su esposa. Su vida no estaría en desorden

Òbàrà túá tùá
El Babaláwo de Itú lanzo adivinación para Itú temprano en la vida
Le pidieron que realizara sacrificio para que el conseguiría abrazar fortuna
' Tendría yo las esposas '? Él preguntó
¿' Tendría yo también niños '?
Ellos le pidieron a Itú que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que su vida no sería miserable
' Ellos desatarían sus fortunas buenas para usted ', ellos dijeron
Itú realizó sacrificio
Òrúko, es cuál macho cabrío que era conocido en la vida desde la creación
Esta persona para quien se sueltan cosas buenas se llama Itú
Itú empezó teniendo esposas
Él estaba teniendo niños
Ifá dice un macho cabrío con dar es el artículo sacrificatorio
Él estaba bailando entonces y estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òbàrà túá tùá
El Babaláwo de Itú lanzo adivinación para Itú temprano en la vida
Le pidieron que realizara sacrificio para que el habría de tener cosas buenas en la vida
Itú oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Una nuestras fortunas buenas por nosotros
Todas las personas
Una nuestro bien para nosotros
Todas las personas
Para que nosotros pudiéramos tener riqueza
Esposas
Niños
Casas
Una noticias buena para nosotros
Todas las personas
Itú es uno que está ordenándolo liberar cosas buenas para nosotros
Todas las personas

Òbàrà Ìretè A
Ifá pé kí eléyìunó rúbo; kó sì móo yawó. Kò gbodò sahun. Ifá loun pé ire àkójo fún eléyìun.

Yangí aborí kugúkugú
A díá fún Olòbàrà
Èyí tí n lo rèé bá won dá oko èbá ònà
Wón ní ó rúbo kó lè baà ráya rere ní
Òun leè láya rere báyìí?
Wón ní kó mó sahun
Kò se méjì mó
Esè ònà ní n fi oúnje sí
Fún gbogbo àwon èèyàn tí bá n kojáá lo
Sé nígbà ìwásè
Eni tí n lo ìrìn àjò
Tí ebí sì n pa
Yóó bàá nnkan tí ó je
Àti omi tí ó mu lésè ònà
Wón ní kí Olòbàrà ó móo se béè
Wón níre n bò fún un
Àwon tí ón wáá móo kojá nígbà gbogbo
Wón bá ní ‘Ibi táwòón tíí móo kojá yìí’
‘E jé àwon ó kúkú fi ibè se ibùjokòó’
Wón bá te ìlú dó
Wón bá fi Olòbàrà joba
Wón fi se babaa won
Ení ó bá sì joba
Ó di dandan kó ráya fé
Wón bá tun fún Olòbàrà níyàwó
N ní wá n jó n ní wá n yò
N yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Yangí aborí kugúkugú
A díá fún Olòbàrà
Èyí tí n lo rèé bá won dá oko èbá ònà
Wón ní ó rúbo
Kó rúbo kó lè baà ráya rere ní
Ó gbébo nbè
Ó rúbo
Njé ayá wolé tò wá gerere
Olòbàrà
Ayá wáá wolé tò wá gerere
Olòbàrà

Òbàrà Ìretè A
Esta persona debe ofrecer sacrificio siendo generoso, dondequiera que a las personas que él se encuentra. Ifá le desea las fortunas buenas de congregación (reunión).

Yangí aborí kugúkugú
Adivinación lanzada para Olòbàrà
Eso iba a comprometer en el cultivo de la orilla del camino
Le pidieron que realizara sacrificio para tener una esposa buena
'¿Yo tendría una esposa buena en la vida '? Él preguntó
Ellos le dijeron que no fuera tacaño (agarrado)
Él no hizo nada más
Él empezó poniendo la comida por la orilla del camino
Para todas las personas en el tránsito y pasando
En los días antiguos
Él que esta de viaje
Y tiene mucha hambre
Se encontraría algo que comer
Y algo para beber también al lado del camino,
Ellos le aconsejaron a Olòbàrà que continuara con el acto
Ellos le dijeron que su fortuna buena estaba de camino
Esos que pasaron razonaron que regularmente por esta ruta
'Este camino nosotros tomamos regularmente'
Permítanos construir una aldea para nosotros aquí
Ellos convergieron e hicieron un pueblo al sitio
Y Olòbàrà hecho su rey
Ellos le hicieron su líder
Él que se corona sin embargo
Sería imposible para él no encontrar a una esposa
Ellos encontraron Olòbàrà una esposa para casarse
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Adivinación lanzada para Olòbàrà
Que iba a comprometer en el cultivo de la orilla del camino
Le pidieron que realizara sacrificio
Para tener una esposa buena
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Por consiguiente las esposas entraron a nosotros con facilidad
Olòbàrà
Las esposas nuevas entran en nuestra casa con facilidad
Olòbàrà

Òbàrà Ìretè B
Ifá pé eléyìun ò gbodò wo jígí; pàápàá tó bá je eni ojú omo n pón ni. Ti ojú omo ò bá pón eléyìun, kó bi Ifá léèré àkókò tí yóó tó le móo wo jígí kí nnkan è mó baà bàjé. Tó bá jé àgàn tí ojú omó n pon ni eléyìun, tí sì n wo jígí, kò níí bímo láíláí. Ifá pé kí eléyìun ó móo lòó bo Òsún. Ayé ó ye é, okàan rè ó sò balè.

E kú àná
E kú òní
Àì fénií kí
N lekú ìjeta ò seé kíra eni
E kú àná ló dàndùn jù
A díá fún Adéyokùn
Níjó tí n fomi ojúú sògbérè omo
Wón ní ó rúbo
Ojú omo ní n pón Adéyokùn
Wón ní yóó bímo láyé
Wón lomo è ó sì pò
Wón ní ó fi jígí rúbo
Ó se é
Osù mésàán léyìn ìgbà náà
Omó bá dé
Òun náà?
Ayé ye é
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
E kú àná
E kú òní
Àì fénií kí
N lekú ìjeta ò seé kíra eni
E kú àná ló dàndùn jù
A díá fún Adéyokùn
Èyí tíí somo won lálè odò
Níjó tí n fomi ojúú sògbérè omo
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Ó gbébo nbè ó rúbo
Àsé àwò jíìgi ò se gbèrègèdè
Ká e rína àmódún
Omo eni ni jígí eni.

Òbàrà Ìretè B
La vida agradaría a esta persona. Si él está en la necesidad de niños, el él o ella no debe usar espejos (reflejar, retratar). Si no es una persona en la necesidad de un niño, él o ella debe preguntar sobre, cuando él pudiera usar espejos tal que sus cosas no estarían en el desorden. Si ésta es una mujer estéril que mira el espejo, ella nunca llevaría a cualquier niño. Esta persona siempre debe sacrificar a Òsun. Él tendría descanso de mente.

Los saludos acerca de ayer
Los saludos acerca de hoy
El acto de no querer saludar entre si
Es el refrán 'los Saludos aproximadamente de los últimos dos días son indeseables’
Aunque los saludos sobre ayer son los más apropiados
Adivinación lanzada para Adéyokùn
En el día él estaba llorando debido a niños
Le pidieron que realizara sacrificio
Adéyokùn era uno en la necesidad de niños
Ellos le dijeron que él tendría niños en la tierra
Y los niños serían muchos
Ellos le dijeron que sacrificara un espejo grande
Él lo hizo
Nueve meses después de entonces
Los niños vinieron
Y sorprendido exclamó 'yo'
La vida lo agradó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos habían dicho
Los saludos acerca de ayer
Los saludos acerca de hoy
El acto de no querer saludar entre si
Es el refrán 'los Saludos aproximadamente de los últimos dos días son indeseables’
Aunque los saludos sobre ayer son los más apropiados
Adivinación lanzada para Adéyokùn
Su niño en el cauce
En el día él estaba llorando debido a niños
Ellos le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Y mirando un espejo por consiguiente no importa qué grande
No es bastante para mostrar los eventos del año siguiente
El niño de uno es el espejo de uno
Mirando un espejo no importa qué grande
No es bastante para mostrar los eventos del año siguiente
El niño de uno es el espejo de uno


Òbàrà Òsé A
Ire obìnrin fún eléyìun. Ebo ni ko rú: Nnkan è ò níí bàjé. Ifá pé yóó ròójú, yóó ráyè. Tó bá jé Baba àti Ìyá ló dá Ifá yìí, wón ó sinmo fóko. Ifá pé wón ó se pèlépèlé o. Wón ò gbodò jà o; kí wón ó fi omo silè kó lókó fúnra è. Kí oko omo òhún ó mó fi wón se yèyé nígbà ó bá yá o.

Òpéèré Awo ilé Onídòko
Ló díá fún Onídòko ní kùtùkùtù Àwúrò
Níjó tí Olóbàrà n lo rèé fé omo Onídòko pàá
Wón ní kó rúbo
Wón ní omo won kan n be tó ti tóó lókó
Wón ní Awo ló lomo òhún
Won ò rúbo
Òbàràòsé bà sawo dé ilé Onídòko
Ó bá lóun fé féé omo Onídòko
Ngbà ó tó gégé ìgbà tí omo ó móo lo ilé oko è
Won ò bá gbo ohun tí Bàba Onídòko n so mó
Won ò gbó ohun tí Ìyá Onídòko n wí mó
Òpéèré sì ti dá Ifá fún Onídòko télè
Ní bá n pé
Omo Onídòko ò
Omo Onídòko ò
Omo Onídòko ò níláárí
N ni Òpéèré n wí tée dòni
Wón ní nígbà tí Onídòko ò fomo è fún Awo mó ni
Òpérèré Awo ilé Onídòko
Ló díá fún Onídòko ní kùtùkùtù Àwúrò
Níjó tí Olòbàrà n lo rèé fé omo Onídòko
Omo Onídòko ò wáá fé e mó
Òpéèré nlé o Awo ilé Onídòko
Ó n bú Ìyá Onídòko
Ó ní Ìyá Onídòko ò níí sí
Òpéèré nlé o Awo ilé Onídòko
Ó n bú Bàbá Onídòko
Ó ní Bàbá Onídòko ò níí sí
Òpéèré nlé o Awo ile Onídòko
A ko omo Onídòko
A ò fe mó

Òbàrà Òsé A
La fortuna buena de esposas sería para esta persona. Él debe ofrecer sacrificio para él encontrar paz y bondad. El padre y madrea quien este Odù se lanza se casaría fuera (lejos, libre. apartado, ausente) de una hija. Ifá les pide que tengan mucho cuidado y no se enfurezca debido a la opción de la muchacha de marido. Ellos deben permitirle a la muchacha escoger solo tal que no se volvería algo de pesar y tal que el marido no regresaría hacer una broma de los padres de la novia después.

Òpéèré el sacerdote de la casa de Onídòko
Adivinación lanzada para Onídòko temprano en la vida
En el día que Olàbàrà iba a casarse al niño de Onídòko para real
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Ellos dijeron acerca de una hija de ellos que está bastante madura para el matrimonio
Ellos dijeron que ella debe casarse a un Babaláwo
Ellos no realizaron el sacrificio
Òbàràòsè aventuró el sacerdocio entonces en la casa de Onídòko
Y se interesó en la hija de Onídòko
Cuando era tiempo por la novia salir para la casa de su marido
El padre de la novia cambió sus palabras de promesa
La madre de la novia también cambió su posición
Mientras Òpéèré había lanzado la adivinación inicialmente para ellos
Él empezó cantando entonces
El niño de Onídòko
El niño de Onídòko, él grito
El niño de Onídòko es inútil
Es lo qué el pájaro de Òpéèré está cantando hasta la fecha
Ellos razonaron 'es porque un Babaláwo no pudiera casarse al niño de nuevo'
Òpéèré el Babaláwo de la casa de Onídòko
Adivinación lanzada para Onídòko temprano en la vida
En el día que Olòbàrà iba a casarse al niño de Onídòko para real
El niño de Onídòko se negó a casarsele ahora
Yo lo saludo Òpèéré, el sacerdote de Onídòko,
Él estaba hablando mal de Onídòko
Él dijo que Onídòko dejarían de ser
Òpéèré, yo lo saludo, el sacerdote de Onídòko,
Nosotros hemos echado al niño de Onídòko
Nosotros no la queremos de nuevo.

Òbàrà Òsé B
Ifá pé ká fi aso kan tí n yó gòló gòló rúbo. A ó nìí nnkan layé sùgbón ká rúbo iyì. Eéyìun ra ojà kan, tó bá je Okùnrin ni, kí ojà tí ó rá ò mó kòó bá a. Tó bá sì jé obìnrin ni, kó sóra fún àwon omo tí n gbé òdo è àti ìránse tíí lòó rajà fún un.

Òbàràségun sé pèpé
Awo Aáyán ló díá fún Aáyán ní kùtùkùtù Òwórò
Èyí tí n lo rèé ra Adìe lérú
Owó dé owóo Aáyán
Ó lóun ó ra Erú
Wón ní kí Aáyán ó fura
Kó sì rú iyì tí n be lára è lébo
Wón ní kó mó tíì ra erú o
Aáyán lóun?
‘Erú ló kúnlè kìti tí ón n fí n lo òun yìì’
Wón níwo Aáyán se sùúrù
Kó o le baà ra èyí tó dáa
Aáyán ò fura
Aáyán bá fòn ón
Bó ti fojú kan Adìe
Adìé wù ú
Ó bá ra Adìe lérú
Wón sì ti so fún Aáyán pé kó fi Iyì ara è rúbo
Aáyán kò, kò rú
Ngbà ó ra Adìe lérú tán
Iyì tí n be lára Aáyán ladìé n wò
Aso ara Aáyán wù ú púpò
Aso tí ón ní ó fi rúbo
Tó ti kò tí ò rú
Èsù ní ‘Ìwo Adìe o dáké ni’?
O ò rí Aáyán tí ò mebo
Gbé e nlè!
Adìe ní ‘bóo làá tíí se’?
‘Eni ó ra eni lérú’
‘À á wáà tíí gbé e mì’?
Èsù ní gbé e!
‘Se bí ón ní ó faso è rúbo’
‘Ò kò jálè’
‘Kò rúbo’
Tée dòní
Bééyàn bá da yangan sílè
Kééyàn ó fi aáyán lélè
Aáyán ni adìe ó kòkó je
Àyìn éyìn ní n yin Babaláwo
Ní n yin àwon Òbàràségun sé pèpé
Ni wón n yinfá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òbàràségun sé pèpé
Awo Aáyán lo díá fún Aáyán kùtùkùtù Òwúrò
Èyí tí n lo rèé ra Adìe lérú
Wón ní ó sá káalè ebo Ayé ní ó se
Ó gbébo béè ni ò rúbo
Èsù àì sebo
Ègbà àì tùèrù
Aáyán ò gbodò faso òbùn wólè gere gèrè gere
Níwájú Adìe

Òbàrà Òsé B
Ifá dice que esta persona tiene una tela brillante. Desean que él ofrezca la tela como sacrificio. Él sería dotado en su vida pero él debe sacrificar para la afluencia. Ifá dice que esta persona compraría unos ciertos artículos. Si este un hombre, la compra lo aterrizaría probablemente en el problema. Si una mujer ella debe ser cauta de sus ayudantes que son enviados a comprar las acciones (inventario, existencias) para ella.

Òbàràségun sé pèpé
El sacerdote de la Cucaracha lanza la adivinación para la Cucaracha temprano en la vida
Que iba a comprar el pollo como un esclavo
La Cucaracha se hizo rica
Él quiso comprar a un esclavo para él
Ellos advirtieron la Cucaracha para ser cauta
Y ofrece la riqueza en su cuerpo como el sacrificio
'No compre a cualquier esclavo hasta nuevo aviso' ellos advirtieron
'Por qué'? La Cucaracha dijo desdeñosamente (alteradamente)
'Éstos son esclavos tirando basura a todos los lugares y pidiendo ser comprados'
Ellos lo advirtieron ejercer paciencia de nuevo
Para que él comprara uno bueno
La Cucaracha era confiada
Él salió sin advertir
Inmediatamente en ver el Pollo
Él se enamoró de ella
Él compró el Pollo como esclavo
Previamente, ellos habían dicho a la Cucaracha sacrificar su tela de abundancia
Él se había negado a considerarlo
Inmediatamente en comprar el Pollo
La riqueza en la Cucaracha era lo que el Pollo estaba mirando
Atrajo al Pollo tanto
La tela que la Cucaracha había sido advertida para sacrificar
Él se había negado
'Había sido advertido para sacrificar
Él se había negado
'¿Usted Pollo, por qué usted está callado?'
'¿Usted no puede ver la Cucaracha que no conoce el sacrificio?'
'¡Festejo en él!'
¿Desconcertado, el Pollo se preguntó, 'Qué yo haría ahora?'
'Él que me compró como esclavo'
'¿Cómo yo festejaría ahora en él?'
'Festejo en él', Èsù repitió
'¿Ellos no lo advirtieron sacrificar su tela?'
Él se negó descaradamente
Él no lo consideró
Hasta la fecha
Si uno cuenta un poco de granos de maíz en la tierra
Y puso una Cucaracha además de los granos
El pollo comería la cucaracha primero
La Cucaracha estaba alabando su Babaláwo tardíamente
Él estaba alabando Òbàràségun sé pèpé
El Òbàràségun sé pèpé estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òbàràségun sé pèpé
El sacerdote de la Cucaracha lanza adivinación para la Cucaracha temprano en la vida
El que iba a comprar el Pollo como esclavo
Ellos le pidieron que cuidara de la tierra y ofreciera sacrificio
Él oyó hablar todavía del sacrificio no lo consideró
El mal de no considerar la advertencia sacrificatoria
El mal de no dar la ofrenda prescrita a Èsù
La Cucaracha no debe rezagarse (entretenerse, holgazanear) con sus telas sucias
En frente delante del Pollo.

Òbàrà Òfún A
Ifá pé ki Babaláwo tó dá Ifá yìí ó sóra è. Ifá lóun ó tèle; torí àwon tó dá Ifá yìí fún le hàn án ní èèmò. Opo ámala ni Ifá gbà. Ifá pé omo eléyìun ó yè.

Èsín balé mo ruku
Òkò balè mo ruku
Làsèsín níí se síbà lóorun
A díá fún Olófin tí n fi ìmóraán sayée rè tí ò gún
Ayé òun le gun báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní Ayé è ó gùún
Olófin kò, kò rúbo
Won nífá ni e móo tò lo
Olófin ní kín ní n je béè?
Ìmórán ju Ebo lo
Àwon Ìmórán sì n gbó
Òsányìn n gbó
Eni tí n wo omi n gbó
Eni tí n te obì n gbo
Eni tí n te yanrìn náà n gbó
Àwon làá pé nímòràn
Béyíì bá wí
A pé báyìí ni yóó ti rí
Bí tòhún bá wí
A pé báyìí nó ó ti rí
Kò níí gún báhun
Ngbà ó dijó kan
Àwon Èsín balé mo ruku
Àwon Òkò balè mo ruku
Àwon Làsèsín níí se síbà lóorun
Tí ón se Ifá fún Olófin
Níjó ti n fìmòràn sayé è tí ò gún
Àwon tí ón kí Olófin ó móo to Ifá lo
Bí ón bá pé mò ón
Ìmòràn níí mò ón
Ìmòràn níí morí òfé
Agbára káká ni wón fíí bá Alábahuún tan
N tó se àgbàlagbà
Té e súté ogójì sí fìlà
Ìyáálé Ilé ségùsí òrú
Baálè Ilé yánáa beere
Wón ní Òrò di ìsébì je
Wón ní Ifá ni e tò lo
Nnkan ní sì n se Omo Olófin
Wón bá yan ebo fún on
Wón ní Ìgìrìpá Òrúko
Òpòlopò oúnje ni kí wón ó yáa rú
Sùgbón won ò gbodò gún Iyán o
Àwon Ìmòran Olófin ò gbó ebo yàn
Pé àwon ò gbodò gún Iyán
Bí àwon Babaláwo ti pèyìn dà tán
Ni ón bá pá Òrúko sílè
Ni ón gún Iyán
Bí ón ti yo Odó nínú Iyán báyyìí
Omó bá dákú
Olófin ní èétijé?
Olófin ní kí wón ó ko Iyán lé omo òhún lórí
Olófin bá lòó be àwon Tèètú lówè
‘Òun ó han àwon Babaláwo òhún ní èèmò’
Ngbà ó di ìgbà Ìròlé dèdè
Ti ón ní wón ó wáá rúbo
Kí wón ó wáá je
Kí wón ó wáá mu
Àwon Babaláwo se tán nlé
Wón ó móo lo
Èsù bá rán enìkan sí won
Ó ní Olófin ti de àwon Tèètú si yín!
Omo tée rúbo fún mò ti dákúù!
Àwon Babaláwo ní bóo ló ti jé
Wón ní Iyán ni ón gún
‘Ifá pé won è é gúnyán’
‘Òpòlopò ámala ló ye kí wón ó rò’
Èsù fúnra è bá gbéra ó dòdò àwon Èsín balè mo ruku.
Àwon Òkò balè mo ruku
Àwon Làsèsín níí se síbà lóorun
Àwon ti ón dIfá fún Olófin tí n fìmòráàn sayé è
Ti ón bá pé mò ón
Ìmòràn níí mò ón
Ìmòràn níí morí Òfè
Agbára káká ni ón fí n bá alábahuún tan
N tàgbàlagbà fi súté ogójì sí fìlà
Ìyáálé Ilé sègùsí òru
Baálè Ilé yánáa beere
Èsù ní nnkan mò ti bère
Àwon Babaláwo ló dáa
Kí wón ó lòó mú òsùn wá
Bí ón ti yo lóòókán
Ni ón na òsùn sí omo nlè
Olófin ò tíì rí won lóòókán
Ni ón bá kè jàsì
Ó léekú o ò omo Àgbonnìrègún gbogbo Babaláwo
Hin
Èsín balè mo ruku
Hin
Òkò bale mo ruku
Hin
Làsèsín níí se síbà lóorun
Hin
A díá fún Olófin ti n fi ìmòràn án sayée rè ti ò gún
Hin
Ti ón bá pé mò ón, Ìmòràn ní mò ón
Hin
Ìmòràn níí morí Òfé o
Hin
Agbára káká ni ón fí n bá alábahuún tan
Hin
N tágbàlagbà fi súté ogójì sí fìlà o
Hin
Iyáále Ilé ségùsí òru
Hin
Baálè Ilé yánáa beere
Hin
Òròo wá dìsébì je
Hin
A díá fún Òrúnmìlà n lo rèé womo Olófin yó yè gégéégé
Hin
Gbogbo àwon ìmòràn tí n be nbè wón se see se síbè won ò ri se
Hin
Òrúnmìlà nìkan ní n be léyìn tó wáá ri se
Hin
Ó ní kíyán yìí ó dìde o
Eèrumo gàlè kó dìde ò
Eèrumo gàlè
Níjó Ewúré bímo tiè níí dìde kómo ó díde
Eèrumo gàlè kó dìdo ò
Eèrumo gàlè
Níjó Àgùtàn bímo tiè níí dìke kómo ó dìde
Eèrumo gàlè kó dìde ò
Eèrumo gàlè
Omo ti n be nínú Iyán yìí kó dìde ò
Eèrumo gàlè kó dòde ò
Eèrumo gàlè
Pèé ni iyán sán sí méjì
Wòòn lomó bá nàró
Wón ní hàáà
Àsé báyìí nÍfa móo tún nnkan se?
Olófin tó ti lòó be àwon Tèètú lówè télètélè
Tó lóun ó bá won jà
Ní bá n pé ‘E wolè; e wolè’
‘Ní n pé e máa bò wáá jeun’
Wón níró o
Wón ní àwon è é se ‘Abojú má tì’
‘Abojú má tì níí jiyán Òbàrà Òfún’
‘Se bíwo lo gúnyan fúnraà e’?
‘Tómo fi kú’
Ifá pé omo eléyìun ó yè.


Òbàrà Òfún A
Ifá advierte al Babaláwo que realice de esta adivinación porque la persona o grupo de personas que lo habían consultado pueden ponerlo en profundo problema. Ifá dice que él estaría con él. Pero él debe sacrificar suficiente àmàlà.

Esín bale mo ruku
Òkò bale mo ruku
Làlèsín níí se síbà lóorun
Adivinación lanzada para Olófin que estaba usando el conocimiento para dirigir su vida sin éxito
'Mi vida tendría éxito'? Él preguntó
Ellos le pidieron que realizara sacrificio
Ellos dijeron que su vida tendría éxito
Él no realizó el sacrificio
'Vaya y consulte Ifá ellos lo advirtieron
¿Por qué? Olófin dijo arrogantemente
'El conocimiento es mejor que el sacrificio'
El entendimiento hollinientamente esta allí siempre con él
Òsanyìn estaba allí y escuchando
Él que predice del agua estaba allí
Él que usa Kola como su adivinación estaba allí
Él que usa arena como su adivinación estaba allí, mientras sentándose y adivinando para Olófin
Ellos son unos llamados 'Conocedores hollinientamente (cubierto de tizne)'
Si esto viene
Él diría definitivamente, esto es lo que el resultado sería
Si otro pronosticaría su propio
Él diría no, el resultado sería contrario
No tendría el éxito así
Un día
El sacerdote 'Èsín bale mo ruku'
El sacerdote 'Òkò bale mo ruku' 'Òkò bale mo ruku'
El sacerdote 'Làsèèsín níí se síbà lóorun'
Ellos son el que habían lanzado la adivinación para Olófin
En el día él estaba usando el conocimiento para dirigir su vida sin el éxito
'Vaya y encuéntrese a Ifá! Ellos aconsejaron
Si ellos dicen que nosotros lo conocemos
Es el hollinientamente conocedor que diría que ellos hacen
El conocimiento hollinientamente sabe la cabeza de pájaro de Òfé
Está con la dificultad que ellos se parecerían a la cabeza de una tortuga
La suceso (incidente) que pasó a una persona mayor
Qué le haría poner cuarenta insectos de Ité en su gorra
La más mayor esposa que descascara las semillas del melón en medio de la noche
El jefe familiar que se calienta con el fuego de paja de beere
Ellos dijeron que nuestra causa merece cortar kola para comer
'Vaya y consulte Ifá ellos advirtieron
Entretanto un cierto alimento afligió al niño de Olófin
Ellos tuvieron que dar la lista del sacrificio
Un macho cabrío maduro
Y mucha comida sería el sacrificio
'No prepare ñame machacado' ellos advirtieron severamente
El hollinientamente conocedor si Olófin no escuchara atentamente
Que ellos no deben preparar el ñame machacado
Inmediatamente el Babaláwo salio
Ellos mataron una cabra
Y prepara el ñame machacado
En cuanto ellos sacaran al majadero del ñame golpeado
El niño se desmayó
¿Olófin descarriado dijo 'Cómo'? 'Por qué?'
Él les pidió apilar el todo el ñame golpeado en el cadáver del niño,
Olófin en molestia envío por Tèètú
Él juró que estaba anocheciendo
El tiempo cuando el sacrificio se realizaría
El tiempo que ellos regresarían comer
Y tiene las bebidas
El Babaláwo se encontró listo
Como ellos estaba a punto de salir para la casa de Olófin
Èsù envió un mensaje a ellos
'Olófin había instruido a Tèètús contra usted' Èsù dijo en el mensaje
El niño para quien usted consultó está muerto
El Babaláwos, sorprendido, también levantó una alarma
'Ellos prepararon el ñame machacado' el mensajero dijo
'Ifá dice que nosotros no debemos preparar el ñame machacado'
'Más bien, ellos deben preparar mucho àmàlà'
Èsù se encontró entonces con los sacerdotes Èsín bale mo ruko
Los sacerdotes Òkò bale mo ruko
Los sacerdotes Làsèsín níí se síbà lóorun
Ellos son unos que lanzaron adivinación para Olófin cuando él estaba usando el conocimiento para dirigir su vida sin el éxito
Si ellos dicen que nosotros lo conocemos
Es hollinientamente que lo conocería
El conocedor hollinientamente sabría la cabeza del pájaro de Òfé
Está con la dificultad que ellos se parecerían a la cabeza de una tortuga
Lo que hizo y anciano para poner cuarenta insectos de Ité en su gorra
La más mayor esposa que descascara las semillas de melón en medio de la noche
El jefe familiar que se calienta con el fuego de hijas de 'beere'
La fase había sido fija, Èsù dijo
Es decir bien, el Babaláwos contestó
Ellos enviaron para el personal de Òsún
Inmediatamente en ver un montón distante
Ellos apuntaron la vara de 'Òsún' al niño que esta en la tierra
Olófin no los vio lejos
Ellos reventaron en la canción de Ìjàsì
Nosotros lo saludamos todos los niños de Àgbonnìrègún todos los Babaláwos, ellos cantaron
Ellos respondieron, Hin
La lanza aterriza en la tierra que levanta el polvo
Hin
La flecha aterriza en la tierra y polvo aumenta
Hin
Làsèsín níí se síbà lóorun
Hin
Adivinación lanzada para Olófin que estaba usando el conocimiento para dirigir su vida sin el éxito
Hin
Si ellos dicen que nosotros lo conocemos, es el hollinientamente que lo conocería
Hin
Los hollinientamente de conocimiento sabrían la cabeza de pájaro de Òfé
Hin
Está con la dificultad que ellos se parecerían a la cabeza de una tortuga
Hin
Lo que hizo a un mayor hombre poner cuarenta 'Ité' los insectos en su gorra
Hin
La más mayor esposa que descascara las semillas de melón en medio de la noche
Hin
El jefe familiar que se calienta con el formulario de fuego de hijas de 'beere'
Hin
Nuestra causa merece cortar kola para comer
Hin
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà, él iba a curar
Hin
Todos los hollinientamentes intentaron allí sin el éxito
Hin
Era Òrúnmìlà que vino de detrás de lograr el hecho
Hin
Permita a la persona en este ñame machacado ponerse de pie
Todo los espíritus que ayudan que ella esté de pie, ellos ordenaron
Todos los espíritus
En el día una cabra entrega a su niño él caminaría, el niño debe estar de pie
Permita todos los espíritus ayudar que ella este de pie
Todos los espíritus
En el día una oveja entrega a su niño él caminaría, el niño debe estar de pie
Permita todos los espíritus ayudar que ella este de pie
Todos los espíritus
El niño dentro de este ñame machacado debe estar de pie
Permita todos los espíritus ayudar que ella este de pie
Todos los espíritus
Sin advertir, el ñame machacado dividir en dos,
El niño se ponía de pie
Ellos todos gritaron agitadamente
'Para que Ifá repara las cosas y le hacer esto fino (bueno, delgado, elegante)'? Olófin dijo, sorprendido
Olófin que previamente había contratado a Tèètús
Prometiendo tratar cruelmente con los Babaláwos
Él rodó poner una alfombra roja para ellos rápidamente
'Viene y tiene algo que comer'
Los Babaláwos se negaron
'Nosotros no somos un grupo sin modales y conciencia'
Es una persona sin conciencia que comería el ñame machacado de Òbàrà Òfún
'No es usted que preparó el ñame machacado'? El Babaláwo preguntó
'Qué finalmente llevó a la muerte de su niño'
Ifá dice al niño de esta persona no se moriría


Òbàrà Òfún B
Òpòlopò emó lebo eléyìun. Àwon kan tí ón rìnnà kan ti won ò já ònà, Ifá lóun ó gbèé won já ònà báyìí. Enìkán n be tí ojú omo n pón; Ifá pé onítòhún ó bímo, èyí tó sì ti bí ò níí kú.

Òróòtólú
A díá dún Lámoko tíí báwoòn gbélé Alárá
Agò Lagòo Mèsìlà
A díá fún Erigí dúdú Igbódù Arèhan
Igbó nlá làá wo ká tóó wolé Olúsefun
A díá fún Pemópemó òde Àkúré
Nnkan àwon dáa ni ón bèèrè sí
Òróòtólú, díá fún Lámoko tíí báwoón gbélé Alárá
Nnkan ò se òun; nnkan ò se omo òun?
Agò Lagòo Mèsìlà, díá fún Erigí dúú Igbódù Arèhan
Obìnrin òun ò kú òun náà ò kú?
Igbó nlá làá wò ká tó wolé Olúsefun
A díá fún Pemópemó òde Àkúré
Òun sòwò òún lówó
Loóko à á pé Ògún
Wón ní kí wón ó rúbo
Òróòtólú
A díá fún Lámoko tíí báwoón gbélé Alárá
Wón ní àgbébò adìe lebo è
Agò Lagòo Mèsìlà
A díá fún Erigí Igbódù Arèhan
Wón ní Àkùko adìe lebo
Igbó nlá làá wò
Ká tó wolé Olúsefun
A díá fún Pemópemó òde Àkúré
Wón ní òpòlopò eku lebo è
Òpó Ìmòdò níí rìn
Lábàtà níí yín koroyín kòròyín
Òun náà lo díá fún Aréfunwè aya Àgbonnìrègún
Obìnrin kan le bímo báyìí?
Ló dá Ifá sí
Wón ní Ewúré lebo
Wón ló já ònà
Wón bá rúbo
Nnkaan wón dáa
Nnkaan won ò bàjé mó
Ni wón wá n jó n ní wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Òróòtólú
A díá fún Lámoko tíí báwoón gbélé Alárá
Agò Lagòo Mèsìlà
A díá fún Erigí dúdú Igbódù Arèhan
Igbó nlá làá wo ká tóó wolé Olúsefun
A díá fún Pemópemó òde Àkúré
Òpó Ìmòdò níí rìn koroyín kòròyín
A díá fún Aréfunwè aya Àgbonnìrègún
Aréfunwè o kan omo
Òpó Ìmòdò ló mú o wá mÈdú
Aréfunwè o kan omo

Òbàrà Òfún B
Muchas ratas son el sacrificio de esta persona. Ellos son el grupo de personas que habían probado una mano en un problema pero no habían hecho el éxito. Ifá dice que él los ha traído ahora al camino correcto. Si él está en la necesidad de un niño, él lo conseguiría y unos que él había tenido no se morirían.

Òróòtólù
Adivinación lanzada para Lámoko que vive con ellos en la casa de Alárá
Al necio (tonto, bobo) como tiene le gusta el necio de Mèsìlà
Adivinación lanzada para Èrìgì dúdú Igbódù Arèhan
Es un bosque salvaje que uno tiene que cruzar antes de llegar a la casa de Olúsefun
Adivinación lanzada para el asesino de la rata de la ciudad de Àkúré
¿Sus cosas estarían mejor en la Vida? Ellos preguntaron Ellos preguntaron
Òróòtólú, adivinación lanzada para Lámoko que vive con ellos en la casa de Alárá,
'¿Nada pasa a mis niños?'
El necio, como el necio de Mèsìlà, adivinación lanzada para el Èrìgì Igbódù Aréhan
'¿Mi esposa no se muere, no me gustaría también prematuramente la muerte?'
Es un bosque salvaje que uno tiene que entrar antes de llegar a la casa de Olúsefun
Adivinación lanzada para el asesino de la rata de la ciudad de Àkúré
'¿Yo comprometería en el comercio y sería adinerado?'
Es el nombre que nosotros llamamos a Ògún
Ellos eran pedidos realizar el sacrificio
Òróòtólú
Adivinación lanzada para Lámoko que vive con ellos en la casa de Alárá
Ellos le dijeron que una gallina madura era el sacrificio
Al necio le gusta el necio de Mèsìlà
Adivinación lanzada para Èrìgì dúdú Igbódù Arèhan
Un gallo era su sacrificio
Es bosque salvaje a que uno tiene que atravesar
Antes de llegar a la casa de Olúsefun
Adivinación lanzada para el asesino de la rata de la ciudad de Àkúré
Ellos dijeron que él debe sacrificar muchas ratas
Él camina en los rastros de un cerdo
En el que sumerge escondiendo y evitando
Él también fue uno que lanzada adivinación para Aréfunwè, la esposa de Àgbonnìrègún
¿Que una mujer puede tener muchos niños?
Era su disputa
Ellos le dijeron que una cabra era el sacrificio
'Usted está de camino' 'ellos le habían dicho
Ellos realizaron el sacrificio
Sus cosas experimentaron los tiempos buenos
Sus cosas no llegaron a estropearse de nuevo
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òróòtólú
Adivinación lanzada para Lámoko que vive con ellos en la casa de Alárá
Al necio le gusta el necio de Mèsìlà
Adivinación lanzada para Èrìgì dúdú Igbódù Arèhan
Es un bosque salvaje que uno tiene que atrabezar antes de llegar a la casa de Olúsefun
Adivinación lanzada para el asesino de la rata de la ciudad de Àkúré
Ella camina en los rastros de un cerdo, mientras escondiendo y evitando
Adivinación lanzada para Aréfunwè la esposa de Àgbonnìrègún
Aréfunwè, usted ha alcanzado la fuente de niños ahora
Era Òpó Ìmòdò que lo trajo a la intimidad de Èdú
Aréfunwè, usted ha alcanzado la fuente (manantial, origen) de niños ahora.


Las Palabras Difíciles
Òbàrà

1. Òbàrà bobòó: El nombre de un Babaláwo esculpido fuera de Òbàràbogbè.
2. Bòó bòó bòó: El sonido producido por la manera resbaladiza de gusanos cuando ellos escapan en sus madrigueras.
3. Ikú yò ó, àrùn yò ó: Los nombres de Babaláwos. (Lt) 'la Muerte y enfermedad lo habían exonerado'
4. Òtòntò Ìròkò: Un Babaláwo.
5. Ìdó: Un pueblo en Nigeria.
6. Òwìrìwìrì: La manera por que las olas de fuego cuando las perturba por el viento fuerte.
7. Òbàrà Òyèkù: También Òbàrà Òtòkú
8. Pékútú Yeke, Òtilè mí hììn hìn; Los nombres de Babaláwo
9. Káà: Los corredores largos encontrados en tipos de edificios viejos con cuartos que alinean sus lados.
10. Egbé: Asociación, también la deidad para los compañeros celestiales,
11. Su sueño no era bastante bueno: Ellos tenían los sueños malos. Las pesadillas.
12. Èkuru funfun: Una preparación de comida de frijoles. Normalmente mezclado con el estofado después de su preparación. Pero cuando el estofado no es mezclado con, está es llamado Èkuru Blanco o Èkuru funfun.
13. Òbàrà ò bòdí: El nombre de uno menor de Ifá. También Òbàrà Òdí.
14. Odíderé: El loro
15. Ilé Ifé: Una ciudad Yoruba antigua
16. El comercio de sangre: Ésta es una referencia a las plumas rojas encontradas en todo momento al fin de la cola del loro. Dibujando una paradoja entre el período menstrual de mujeres. Es médicamente explicable que una mujer que no menstrúa no pudiera ponerse embarazada.
17. Òbàrà me cubre, Ìdi me cubre; Ìdí aquí se refiere a Òdí. Uno de los nombres de firmas de Ifá. También podría traducir para significar las nalgas.
18. Osùn; leva de madera [Camwood]
19. Embarque en su transmutación: La jornada a la tierra sólo después de escoger el destino de uno.
20. Traiga la riqueza en cambio: Traer el dinero intercambiaron para los artículos en necesidad (deseo).
21. Tánpòpóò abèèso wónná wònná wónná: El nombre de un Babaláwo.
22. Yemeké: El nombre de un jefe en la parte occidental de la tierra Yorùbá.
23. Ègbá: El nombre de una tribu en la parte del sur de Nigeria.
24. Pero cuando él puso bajo mientras enrollándose en la cama: Después de agotar todos los formas de problema que dispara y había perdido la esperanza. Él ofreció el sacrificio y consiguió sus fortunas buenas mientras descansa.
25. Olúwòó: El título del rey de Ìwó. Un pueblo en la parte sudoeste de Nigeria
26. Obà: Una deidad. El río que protege a los habitantes de Ìwó de la guerra
27. Olúbeere: Un epíteto para el rey de Ìwó de que es la fuente el muchas alabanza nombradas del río Obà.
28. Ògbún: Un tipo especial de calabaza que realmente forma la figura (forma, amolda) de un plato.
29. Òbàrà Òkànràn: También Òbàrà Kànhìnkànhìn UN menor.
30. Odán: Un tipo de árbol perenne con la sombra pesada
31. Efun: La tiza
32. Bèmbé: Localmente construido tambor grave (bajo).
33. Lìkì: Un pueblo en tierra Yoruba
34. Òbàrà Ègùn tán: Òbàrà Ògúndá. Ègùn tán (Lt) 'La maldición ha acabado'
35. Ìsín: Caracoles de agua.
36. Òkàsà: Un tipo de pez.
37. Olókun: La deidad del Océano
38. Àrúwón: Un tipo de pez con las aletas extensas y agallas
39. Ìkòrò: Otro tipo de pez comestible.
40. Oládùbádà: El nombre de una persona.
41. Òbàrànká: Òbàrà Ìká
42. Kànsìèrè: Otro nombre para la Gallina.
43. Òní gan gaan gan, Òbàrà ò sá: El nombre de un Babaláwo. (Lt) hoy en panicular Òbàrà no es ningún shyingaway.
44. Òla gan gaan gan, Òbàrà ò sá: Òla quiere decir "mañana."
45. Òbàrà Òtòkú: Òbàrà Òtúrúpòn.
46. Èdú: Otro nombre para Òrúnmìlà.
47. Agbe: Un tipo de pájaro con las plumas negras.
48. Gése: Un nombre antiguo.
49. Òkàdèmù Lónnàa tàdè: La denominación (nombre, Titulo)
50. Itú: Ésta es una palabra formada fusionando de dos sílabas juntas. I y tu. 'Tú' aquí dignifica suelta: y los dos traducen entonces a 'nosotros soltamos' o nosotros desatamos.
51. Òrúko: La cabra masculina
52. Òpéèré: Un tipo de pájaro
53. Làsèèsín níí se síbà Lóorun: Òrun es la paja quemada típica en el campo después de quemado el arbusto. Làsèèsín es el nombre de los céspedes que crecieron finalmente en prevbios años hasta que finalmente puesto seco para estar quemado la próxima estación para formar Oorun. En esencia, traduce 'Làsèèsín depende de Ooorun"
54. Tèètú: El nombre del decapitador principal para el rey de Òyó.
55. Òsòló: El nombre de un Babaláwo
56. Awòn: Un tipo de pájaro con el cuello largo y encontrado en los bancos del río por el mundo
57. Fákáyòdé: El nombre de una persona. 'Ifá ha traído la alegría'
58. Àrìnjó Ifá: Los devoto de Ifá.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores