Oraculo de Ifa


Usa este Oraculo como material de estudio, nunca para hecer consultas reales.
Al hacer click en Tira el Ekuele te saldra un Oddun diferente, con textos para ser estudiados

Tira el Ekuele

lunes, 5 de enero de 2009

Ika MeyiÌká Méjì A
Ifá pé ire fún eléyìn. Ifá pé òun ó gbà á kalè lówó ikú, lówó àrùn, òfò àti gbogbo ajogun. Ifá pé ká fi aaka kún ebo rú. Ifá pé ire ó to lówó.

Káwó fún mi
Kí n kásè fún o
A díá fún Oníkàámògún
Omo Aláaka káwó ikú
Wón ní ó sá káálè ebo ní ó se
Wón ní ó fi aaka kún ebo è rú
Kò kú
Kò rùn
Kà sàì kábi kúò
Akika
Akika kà sàì kábi kúò
Akika

Ìká Méjì A
Ifá desea bien a esta persona. Ifá dice que él lo salvaría de las garras de la muerte, enfermedad y pérdida. Él debe agregar Aaka a su sacrificio.

Káwó fún mi
Kí n kásè fún o
Adivinación lanzada para Oníkàámògún
El niño de Aláaka káwó ikú
Le pidieron que cuidara de la tierra y ofreciera sacrificio
Le pidieron que agregara Aaka a sus objetos de sacrificio
Él no se murió de nuevo
Ni él no se cayó enfermo
¿Qué rodarían todas las malas fortunas lejos?
Akika
Akika rodarían todas las malas fortunas lejos
Akika

Ìká Méjì B
Ifá pé kó síkú mó , kò sí àrùn mó fún eleyiun. Ebo ni kó rú.

Agbáágbá Orí etu
A díá fún Òràmolè
Èyí ti n rayé ìlaì níí kú
Ebo n wón ní ó se
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo
Ògún odún òní nkó o?
Òkè n be láìkú
Gbonhingbonhin n tòkè
Òkè gbonhingbonhin
Ogbón odún òní nkó o?
Òkè n be láìkú
Gbonhingonhin n tòkè
Òkè gbonhingbonhin
Kèè pé o
Kèè jìnnà
E wáá bá ni láìkú kangiri
Àìkú kangiri làwá wà

Ìká Méjì B
Ifá dice no hay ni muerte ni enfermedad para esta persona. Él debe ofrecer sin embargo por completo su sacrificio.

Agbáágbá Orí etu
Adivinación lanzada para Òràmolè
El que sobreviviría la muerte en la tierra
Ellos le pidieron que realizara sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
¿Veinte años de hoy?
El Montañés todavía exista sin morir
Gbonhingonhin es para la Montaña
La Montaña es el gbonhingonhin existente
Treinta años de hoy
La Montaña existe sin morir
Gbonhingonhin es para la Montaña
La montaña existe sin morir
Antes de mucho tiempo
En el futuro más cercano
Venga y encuéntresenos fuerte sin morir
Nosotros estamos viviendo sin la muerte y en la vitalidad

Ìká Ogbè A
Ifá pé òun pé iré fún ení ó dá odù yìí. Yóó joyè nlá. Wón ó móo sòrò korò lórí è, Ebo ni kó le ségun. Aboyún kan n be nítòsí eléyìun tí ón n pé ó kù bí ó ti bímo è, Ifá pé kó rúbo dáadáa torí tibi tire ni eléyìun ó bìí.

Ìká gbè mí
N ó joba Ìlá
Ìká ò gbè mí
N ó joba Ìlá
Òòsà ìkà níí gbe ìkà
A díá fún Ìkookò
Èyí ti n lo rèé lóyúun méjì níkùn
Òun le bímo láyé yìí?
Wón ní kó rúbo
Ìkookò sì lóyún nnú
Wón ní kó níí séwu
Ìkookò bá rúbo
Ó bá bímo è
Ayé ye Ìkookò
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká gbè mí
N ó joba Ìlá
Ìkà ò gbè mí
N ó joba Ìlá
Òòsà ìkà níí gbe ìkà
A díá fún Ìkookò ti n lo rèé lóyúun méjì níkùn
Èyí ti ón ní ó níí lè bi
Wón ní kó sá káalè kó jàre
Ebo ní ó se
Ó wáá gbébo nbè ó rúbo
Tùúnhìn
Mo bí tibi tire
Tibi tire làfòón wò
Mo bí tibi tire
Tùúhìn

Ìká Ogbè A
Ifá desea bien a esta persona. Ifá predice que él ascendería un trono. Las personas dirían las cosas malas sobre él pero él debe realizar sacrificio, hay una mujer embarazada cerca de esta persona. Los enemigos habían excluido su embarazo que dice que ella no debe entregar su bebé; Ifá le pide a la mujer que ofrezca sacrifique bien. Ella entregaría el bebé.

Si Ìká me gana
Yo ascendería el trono del rey de Ìlá
La maldad no me gana y
Yo ascendería el trono del rey de Ìlá
La Deidad de Maldad premiaría al malo
Adivinación lanzada para la Hiena
El que iba a ponerse embarazada de gemelos
'Yo tendría los niños sobre la tierra'? La Hiena preguntó
Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio
Entretanto la Hiena era entonces pesada con el embarazo
No habría ningún problema, ellos la aseguraron
La Hiena realizó el sacrificio
Ella entregó a sus bebés sin peligro
La vida la agradó así
Ella empezó a bailar y regocijar entonces
Ella estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ella dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Si Ìká me gana
Yo ascendería el trono del rey de Ìlá
La maldad no me gana y
Yo ascendería el trono del rey de Ìlá
La Deidad de Maldad premiaría al malo
Adivinación lanzada para la Hiena que iba a ponerse embarazada de gemelos
Unos que desean no entregaría a los bebés
Ellos dijeron por favor cuidar de la tierra
Y realizar sacrificio
Ella oyó hablar entonces del sacrificio y lo realizó
Tùúnhìn
Yo he entregado la placenta y el bebé
Es con ambos que marchito y las hojas vivientes que el árbol de Àfòn se viste
Yo he entregado la placenta y el bebé
Tùúnhìn

Ìká Ogbè B
Ifá pé nnkan eléyìun ò níí bàjé bó rúbo. Ìrè ó wà fun.

Ò wò sùn sùùn sùn tafà sínú Ìgbàlè
Ó ní bó le bÉégún
Kó bÉégún
Ó ní bó le bÓòsà
Kó bÓòsà
Bí ò bá bÉégún
Ti ò bÓòsà mó
Kó bá Pààká aborí jèti jèti
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ti n be láàrin òtá sángílítí
Wón ní ó sá káalè kó jàre ebo ní ó se
Òrúnmìlà ni ón wò sùn sùùn sùn
Wón làwón ó ba nnkan è jé
Wón ní kí Òrúnmìlà ó rúbo
Wón ní won ò níí lè ba nnkan rè jé
Babá seun ó rúbo
Óbá ségun
Ó ní ò wò sùn sùùn sùn tafà sínú Ìgbàlè
Ó ní bó le bÉégún
Kó bÉégún
Ó ní bó le bÓòsà
Kó bÓòsà
Bí ò bá bÉégún
Tí ò bÓòsà mó
Kó bá Pààká aborí jèti jèti
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ti n be láàrin òtá sángílítí
Wón ní ó rúbo
Babá gbébo nbè
Ó rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá ni lárùúségun
Àrúségun làá bá bi lésè Oba Òrìsà.


Ìká Ogbè B
Ifá dice que las cosas de esta persona no estarían en desorden. Él se manda para ofrecer sacrificio.

Mirando el sagrado bosque intencionalmente y disparando una flecha en él
Él dijo si pudiera pegar a una mascarada
Permítale pegar a una mascarada
Si pudiera pegar a Òòsà
Permítale pegar a Òòsà
Si sin embargo ni pega una mascarada
Ni a Òòsà de nuevo
Permítale pegar a Pààká aborí jèti
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que él estaba en medio de los enemigos reales
Ellos le pidieron por favor cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Es Òrúnmìlà que ellos intencionalmente premeditando el objetivo
Ellos dijeron que ellos arruinarían sus cosas
'Usted Òrúnmìlà, realice el sacrificio'
'Ellos nunca podrían poder estropear sus cosas ellos aseguraron
Baba realizó el sacrificio
Y él ganó
Él dijo 'Mirando el sagrado bosque intencionalmente y disparando una flecha en él'
Él dijo si pudiera pegar a una mascarada
Permítale pegar a una mascarada
Si pegara a Òòsà
Permítale pegar a Òòsà
Si sin embargo ni pega una mascarada
Ni a Òòsà de nuevo
Permítale pegar a Pààké aborí jèti jèti
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que él estaba en medio de los enemigos reales
Le pidieron que realizara sacrificio
Baba oyó hablar del sacrificio
Él lo realizó
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres dados a Èsù
Venga y encuéntresenos con el ofertorio victorioso
Uno normalmente se encuentra con el ofertorio victorioso a los pies del rey de los Òrìsàs

Ìká Òyèkú A

Alákayékù ni baba Erin
Òdòròmù ni baba Efòn
Òdòròmù ló ti gbé Alákayékù nì terin terin
Tilée kúdí tilée kúdí
Tòun tàpò Àlùkùráánì, Tòun tàpò Àlùjùráánì
A díá fún Olóta Ìkayèkú
Nígbà ti n tòrun bò wálé ayé
Wón ní kó rúbo kí èmí è ó lè gùn láyé
Kó lè baà se àseyorí
Olóta Ìkayèkú bà rúbo
Ó gbó, ó dàgbà
Ní bá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Alákayékù ni baba Erin
Òdòròmù ni baba Efón
Òdòròmù ló ti gbé Alákayèkú mì terin terin
Tilée kúdí tilée kúdí
Tòun tàpò Àlùkùráánì, Tòun tàpò Àlùkùráánì
A díá fún Olóta ìkayèkú
Nígbà ti n tòrun bò wálé ayé
Ebo n wón ní kó se
Wón ní kó rúbo sáìkú araa re
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Tàìkú Akápò nIfá n múú se.

Ìká Òyèkú A

Alákayèkú, el padre de los Elefantes
Òdòròmù, el padre de los Búfalos
Òdòròmù ha tragado (contener) Alákayèkú y sus Elefantes
Con su escondite medicinal
Incluyendo sus bolsas de Q’uran
Adivinación lanzada para Olóta Ìkayèkú
En el día que él estaba viniendo del cielo a la tierra
Ellos le pidieron ofrecer sacrificio tal en que él se mantendría en la tierra mucho tiempo
Y tener éxito
Olóta Ìkayèkú ofreció el sacrificio
Él se puso viejo y anciano
Él estaba bailando y estaba regocijando
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Alákayèkú, el padre de los Elefantes
Òdòròmù, el padre de los Búfalos
Òdòròmù ha tragado Alákayèkú y sus Elefantes
Con su escondite medicinal
Incluyendo sus bolsas de Q'uran
Adivinación lanzada para Olóta Ìkayèkú
En el día que él estaba viniendo del cielo a la tierra
Ellos habían prescrito los sacrificios para él los realice
Le pidieron que ofreciera al sacrificio fortificarlo contra la muerte
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Las personas de la ciudad de Ìpo
Los viajeros a la ciudad de Òfà
Es la fortificación de Akápò contra muerte que Ifá está esforzándose por lograr

Ìká Òyèkù B
Ifá pé eléyìun ó ròóju, yóó ráyè, nnkan è ò sí níí bàjé

Eégún abowó pó
Atókùn abàyà gègèsì
Mo wáá wòran abèsè pó pò pó
A díá fún Ìká
Èyí ti ó tafà méta nlé Olófin
Wón ní kó rúbo
Ó bá se é
Ngbà ó dé Ilé Olófin
Gbogbo ogun tí ón gbé ti Olófin
Ó ní kí Olófin ó rú ofà méta
Olófin rú u
Ó bá ségun
Ó ní Eégún abowó pó
Atókùn abàyà gègèsì
Mó wáá wòran abèsè pó pò pó
A díá fún Ìká
Èyí ti ó tafà méta nlé Olófin
Ìká ló tafà nlé Olófin
Ìká ló tafà nlé Akíoró
Ìká ló tafà nlé Olófin


Ìká Òyèkú B
Ifá dice que la vida de esta persona sería buena; él encontraría espacio y tiempo para hacer las cosas. Sus cosas no se pondrían consentidas.

La Mascarada con las manos cortas
Su Capitán con el pecho ancho
Los Espectadores con las piernas cortas
Adivinación lanzada para Ìká
Que dispararía tres flechas en la casa de Olófin
Le pidieron que realizara sacrificio
Él lo hizo
Cuando él entró en la casa de Olófin
Todas las guerras estaban emprendiendo (sostener) contra Olófin,
Ìká le pidió a Olófin que sacrificara tres flechas
Olófin los ofreció
Olófin ganó entonces
Él dijo La Mascarada con las manos cortas
Su Capitán con el pecho ancho
Los Espectadores con las piernas cortas
Adivinación lanzada para Ìká
Que dispararía tres flechas en la casa de Olófin
Es Ìká que disparó las flechas
Es Ìká que disparó las flechas en la casa de Akíoró
Es Ìká que disparó las flechas en la casa de Olófin

Ìká Ìwòrì A
Ifá pé rúbo omo. Ewure kan lebo è. Ayé ó ye eléyìun.

Ìká fefe làá fòye
Ìwòrì fefe làá fògbà
A díá fún Oníbàyì dúdú
Omo améwúré sòrun è ntorí omo
Wón ní kó rúbo
Wón gbogbo nnkan è tí ò dáa
Wón ní gbogbo è ní ó dáa
Ó rúbo tán
Ayé bá ye é
Ní n lájé
Ní n láya
Ní n bímo
N ní wa n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká fee làá fòye
Ìwòrì fefe làá fògbà
A díá fún Oníbàyì dúdú
Omo améwúré sòrun è ntorí omo
Wón ní ó sá káalè ó jàre ebo ní ó se
Oníbàyì dídu gbébo nbè
Ó rubo
Rirú ebo
Èèrù àtùkèsù
A wáá kóre dé tùtúru

Ìká Ìwòrì A
Ifá le piden a esta persona que realice sacrificio. Su vida sería mejor, pero debe sacrificar para los niños.


Ìká fefe làá fògbà
Ìwòrì fefe làá fògbà
Adivinación lanzada para Oníbàyì dúdú
El niño de Améwúré sòrun è ntorí omo
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que todas sus cosas que nunca habían estado bien
Todo sería de aquí en adelante mejor
Él terminó el sacrificio
Y la vida lo agradó
Él estaba teniendo riqueza
Él tenía esposas
Y niños también
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Ìká fee làá fògbà
Ìwòrì fefe làá fògbà
Adivinación lanzada para Oníbàyì dúdú
El niño de Améwúré sòrun è ntorí omo
Le pidieron cuidar de la tierra y ofrecer sacrificio,
Oníbàyì dúdú oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Ofreciendo de sacrificios
Y regalos libres a Èsù
Nosotros hemos traído buenas fortunas de regreso a casa en multitud,

Ìká Ìwòrì B
Ifá pé àwon méta kan lòún n báá wí; kí wón ó bèèrè enìkejì àti enìketa kí wón ó lè baà rúbo pò. Enìkan nnú àwon méta òhún ò níí mebo sùgbón bí àwon métèèta bá rúbo, òmìmì kan ò níí mì wón.

Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo Apá ló díá fún Apá
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo Ìrókò ló díá fún Ìrókò
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo Òpe Èlùjù ló díá fún Òpe Èlùjù
Tíí seni ìketaa won
Wón ní kí wón ó faso araa won rúbo
Apá lóun?
Lòún ó wàá faso rúbo
Won ní eni tí ò bá faso rúbo
Wón ní kò níí láso lára
Ìrókò, ìwó nkó?
Ìrókò ní òun?
Lòún ó wàá rú aso ara òun?
Ìwó Òpé nkó?
Òpé bá bóso ara è
Ó bá e rúbo
Wón n báyéé lo
Ngbà ó pé
Apá n daso è bora
Bó bá sì di odún
Wón ó bàá bó aso ara è
Apá dìhòòhò
Ngbà ó pé títí
Ó dodún
Wón wón aso tí n be lára Ìrókò
Gbogbo igi pátá
Wón ó wòón aso araa won
Wón ó tùún fún won ní òmíìn
Wón ní aso ojó kìíní
Té e lèé fi rúbo
É é sì móo ju aso òhún sílè
Òpe nìkan ni è é sìí wówé
Béè ni è é sìí pààpo
Ení ó bá mebo
Kò síyonu fún eléyìun mó
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo Apa ló díá fún Apá
Apá n tòrun bò wálé ayé
Wón ní ó faso rúbo
Ó gbébo
Béè ni ò rúbo
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo Ìrókò ló díáfún Ìrókò
N tòrun bò wálé ayé
Wón ní kó faso rúbo
Ó kò béè ni ò fi rúbo
Gbogbo igi ní n bò wálé ayé
Wón kò won ò faso rúbo
Òpe nìkàn ní n be léyìn tó rúbo
Èmì woroyìgì woroyìgì
Apá mò n wówé o
Èmì woroyìgì
Ìrókò mò n wówé
Èmì woroyìgì
Àti wówé Òpé sòro
Èmì woroyìgì

Ìká Ìwòrì B
Ifá dice que él está refiriéndose a un grupo de tres. Ifá quiere que esta persona inquiera quién las otras dos personas son tales que ellos ofrecerían este sacrificio juntos. Ifá dice que es el único de estos tres que observaría el sacrificio pero si los tres de ellos pudieran ofrecer sacrificio juntos, ellos nunca tendrán un problema común.

Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo de árbol de Apá lanzó adivinación para Apá
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo de árbol de Ìrókò lanzó adivinación para Ìrókò
Èmì woroyìgì woroyìgì
Babaláwo de árbol de Òpe Èlùjù lanzó adivinación para Òpe Èlùjù
Tercero del grupo
Ellos eran todos pedidos ofrecer su tela como sacrificio,
' Yo '? Apá dijo con mofa
¿' Por qué debo sacrificar yo mi tela '?
Ellos dijeron ' quienquiera se niega a sacrificar su tela '
' Esa persona no llevaría puesto ropa '
¿' Eso que sobre usted Ìrókò, por qué no intenta usted ofrecer '?
' Yo ' Ìrókò también dijo
¿Por qué debo sacrificar yo también mi tela?
¿Qué sobre usted, Òpe?
Òpe se quitaron su propia tela
Y se usó como sacrificio para él
La vida continuó
Después de un tiempo prolongado
El árbol de Apá habría, cubrirse con su tela
En un ciclo completo de un año
El hombre rasparía la tela fuera de él para la medicina
Apá se pondrían completamente desnudo
Ellos quitaron la corteza (tela) del árbol de Ìrókò
El árbol del Ìrókò también se puso desnudo
Es la misma historia para todos los otros árboles en el bosque
Una vez es un ciclo completo de un año
El hombre rasparía sus cortezas fuera de ellos
Ellos se darían uno al otro
' La tela que se requirió al principio de usted como sacrificio '
' Qué usted se negó a ' Ellos los recordaron
' Usted despojará de aquí en adelante anualmente la tela '
Es sólo Òpe que no marchita
Y nadie raspa su corteza
Él que ofrece sacrificios,
Nunca habría cualquier problema para esa persona
Èmì woroyìgì
Babaláwo de árbol de Apá lanzó adivinación para Apá
El árbol de Apá estaba viniendo del cielo a la tierra
Ellos le dijeron que ofreciera su ropa como sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Todavía no lo realiza
Èmì woroyìgì
Babaláwo de árbol del Ìrókò lanzó adivinación para el árbol del Ìrókò
Él estaba viniendo del cielo a la tierra
Ellos le dijeron que sacrificara su tela
Él se negó a y no ofreció el sacrificio
Todos los árboles estaban viniendo a la tierra
Ellos eran todos advertidos sacrificar su tela y todos se negaron
Es sólo Òpe que viene de detrás de ofrecer el sacrificio
Èmì woroyìgì
El árbol de Apá marchita
Èmì woroyìgì
El árbol de Ìrókò marchita
Èmì woroyìgì
Marchitar el árbol de Òpe casi sería imposible
Èmì woroyìgì

Ìká Òdí A
Ifá pé òun pé ire fún eléyìun. Ajé ni kó rúbo sí lòpòlopò.

Kálánkádìí Akakankà
Òjò nlá níí tàkìtì léyin abuké
A sì di gbìràmù, I gbìràmù
A tàkìtì a bóólè
A díá fún Alágbède Ìmòbà
Níjó tí n sunkún òun ò lówó
Wón ní kí Alágbède Ìmòbà ó rúbo
Wón níre ajé fún un lòpòlopò
Alágbèdé bá rúbo
Ajé bá dé
Àtélewò Alágbède ò gba ajé mó
Nigbà ajé pò tán
Ó ni wón ó móo dàálè
Níbi Alágbède ó gbé téwó gbowó mó nùu
Ó ní e móo dàálè
Bí bá n sisé lówó pokán pokán
Ègbón n gbowó
Àbúrò n fínná
Gbogboo won ní n mí pokán pokán
Òkè àmíkàn ewìrì
Wón dowó sílè
Ayé ye Alágbède
N wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Kálánkádìí Akakankà
Òjò nlá níí tàkìtì léyin abuké
A sì di gbìràmù, I gbìràmù
A tàkìtì a bóólè
A díá fún Alágbède Ìmòbà
Níjó tí n sunkún òun ò lájé
Ebo ajé n wón ní ó se
Alágbède gbébo nbè
Ó rúbo
Owó mòmò pò tán o
Alágbède ò téwó gbowó mó
E móo dowóólè fAlágbède ni

Ìká Òdí A
Ifá desea bien a esta persona. Ifá quiere que él realice el sacrificio para la riqueza.

Kálánkádìí Akakankà
Una lluvia torrencial salta atrás de una joroba
Y con un ruido (rudo sordo, porrazo) pesado
Aterrizaría y rueda encima de la tierra
Adivinación lanzada para Alágbède Ìmòbà
En el día que él estaba llorando que él no tiene la riqueza
Los sacrificios era el antídoto prescrito para él
Ellos le desearon muchas cosas buenas
El Herrero ofreció el sacrificio
Las riquezas vinieron de repente a él
Sus palmas se pusieron tan llenas que no podría contener el dinero de nuevo
Cuando las riquezas se llego a ser tanto
Él les pidió a las personas que lo soltaran delante de él
Ésta es la historia que dice por qué los herreros no hacen el dinero reunido de nuevo con sus palmas
'La gota en la tierra', él diría
Cuando él estaba amoldando su trabajo y estaba pegando metódicamente
El superior era el dinero colectivo
El menor estaba usando la ola
Ellos respiraban pesadamente
Y con la ventilación consistente por el soplador
Ellos empezaron a pender la riqueza
La vida agradó a Alágbède Ìmòbà
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como sus Babaláwos predijeron
Kálánkádìí Akakankà
Una lluvia torrencial salta atrás de una joroba
Después el salta
Aterrizaría en la tierra con un ruido pesado y rodaría encima de la tierra
Adivinación lanzada para Alágbède Ìmòbà
Que había estado llorando que él no tenía la riqueza
Era un sacrificio de riqueza que se recomendó para él
El Herrero oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
El dinero se puso tan abundante
El Herrero no podría extender sus palmas adelante para coleccionar el dinero
Deje caer el dinero en la tierra para el Herrero

Ìká Òdí B
Ifá pé ki eléyìun ó mó tan àwon Awo rè je. Aso tí n dán ní kó fi rúbo fÈsù. Ifá rí enìkan tí n bo òrò hèéhèé; kò gbodò kòrò sí omobìnrin àkóbí è lénu. Ebo kí eléyìun ó mó leè té ni kó rú.

Àparun wónjánná wónjanná
Awo inú igbó
A díá fún Àkùko Ìtán gàjàlà
Èyí tíí sawo Olófin
Àkùko Ìtán gàjàlà ló díá fún Olófin
Ó ní kí Olófin ó rúbo ni kùtùkùtù òwúrò
Egbò ló mú Olófin lésè
Ló bá bo sòkòtò le
Omo Olófin bá kówó fún baba è
Ó ní kó to àwon Awo è lo
Kí wón ó bá a tójú esèe rè
Olófin bá kówó ná
Kò roko Aláwo píntín
Egbò Olófin bá di nnkan
Olófin ò bá le jáde mó
Ló bá wo sòkòtò àrán
N fi àrán bo esè tó ti jerà
Kí enìkankan ó mó baà rí i
Ngbà ó yá
Egbò bá n rùn
Enìkan ò le wo inú ilé to Olófin mó
Àkùko Ìtán gàjàlà tó ni kí Olófin ó rúbo níjòósí ntiè
Ní bá n kébòòsí Olófin káàkiri
‘Awon ò rí Olófin mó’?!
O ló bú reke rékèèè
Egbò Olófin bú reke rékè è è è
Omo obìnrin Olófin tó kówó fún baba è níjó kìíní
Ló bá gbó ló ko jà!
Àsíríi bàbá òún tú
Àkùko Ìtán gàjàlà bá n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àparun wónjánná wónjanná
Awo inú igbó
A díá fún Àkùko Ìtán gàjàlà
Èyí tíí sawo Olófin
Àkùko Ìtán gàjàlà ló díá fún Olófin
Ló díá fún Olófin nígbà ìwásè
Ó ní kí Olófin ó rúbo
Kégbòo rè ó mó di reere nílé ayé
Olófin gbébo béè ni ò rúbo
Àkùko Ìtán gàjàlà ló wáá tú àsírí Olófin
Ó ló bú rekerékè
Egbò Olófin bú rekerékè
Ó bú rekèèè

Ìká Òdí B
Ifá le pide a esta persona que no engañe (defraude, burle) sus Babaláwos. Él debe sacrificar una tela brillante a Èsù. Ifá ve alguien intentando cubrir una intriga; si esta hija le dice algo, él debe obligar. Él también debe ofrecer el sacrificio contra la difamación de carácter.

Àparun wónjánná wónjanná
El Babaláwo del bosque denso
Adivinación lanzada para Àkùko Ìtán gàjàlà
El sacerdote de Olófin
Es Àkùko Ìtán gàjàlà que había lanzado adivinación para Olófin
Él le pidió a Olófin que realizara el sacrificio temprano (primero) en la vida
Olófin tenía una laceración en su pierna
Él usaba puestos los pantalones
La hija de Olófin dio el dinero después a su padre
Ella le dijo que consultara sus Babaláwos
Para que ellos cuidaran la lesión para él
Prefirió de ir a su Babaláwo, él gastó el dinero
Él no fue en absoluto a cualquier Babaláwo
Su lesión se puso extensa
Y como resultado no podría hacer de nuevo fuera
Él se puso un par de pantalones de pana
Para cubrir a la herida de empeoramiento
Para que nadie lo viera
Después de algún tiempo
La herida empezó oliendo
Nadie podría entrar en su casa de nuevo
Àkùko Ìtán gàjàlà que le había pedido previamente a Olófin que realizara el sacrificio
Él empezó a divulgar los secretos de Olófin
'Nosotros no podríamos ver Olófin de nuevo'. Ellos dirían
'Es séptico (infectado)'
'La herida de Olófin es séptica y empeora' Él dijo
La hija de Olófin que dio el dinero a su padre
Oyo esto y exclamó en sorpresa
'Los secretos de mi padre han sido expuestos'
Àkùko Ìtán gàjàlà empezó alabando su Babaláwo
El Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había predicho
Àparun wónjánná wónjanná
El Babaláwo del bosque denso
Adivinación lanzada para Àkùko Ìtán gàjàlà
El que es el sacerdote de Olófin
Àkùko Ìtán gàjàlà el sacerdote de Olófin
Adivinación lanzada para Olófin al principio
Él le pidió a Olófin que realizara el sacrificio
Tal que su lesión habría no habría de ponerse séptica en la vida
Olófin oyó hablar del sacrificio todavía no lo consideró
Àkùko Ìtán gàjàlà es el que expuso Olófin
Él bravearía 'es séptico'
La lesión de Olófin es séptica
Y está empeorando.

Ìká Ìrosùn A
Ifá pé kí eléyìn ó rúbo. Ayée rè á dára, ire ò sì níí nù mó eléyìun lówó. Ire kán n tòkèèrèé bò. Òwúùrù eyelé lebo è pelú òpòlopò owó.

Won débi dáre
Òkè ni ò diyàn ègà
Ó láyà ìjà bí omo òrúko
A díá fún Òrúnmìlà
Wón ní kó rúbo
Kíré ilée baba è ó mó nù lo
Ire ilée baba òun ò nù lo móun lówó?
Wón nó kó rúbo
Òrúnmìlà bá rúbo
Gbogbo ire ò tàsé è mó
Ire ilé è ò nù mó
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Wón débi dare
Òkè ni ò diyàn ègà
Ó láyà ìjà bí omo òrúko
A díá fún Òrúnmìlà
Wón ní kó rúbo
Kíré ilée baba è ó mó nù lo
Ifá gbébo nbè ó rúbo
Ire ilée babaà mí n wá mií bò wá Ifá
Wàràwàrà
Lewée kókòó wómi
Wàràwàrà
Ire ajé n wá mií bò wá
Wàràwàrà
Lewée kókòó wómi
Wàràwàrà
Ire ayá n wá mií bò wá
Wàràwàrà
Lewée kókòó wómi
Wàràwàrà
Ire omó n wá mií bò wá
Wàràwàrà
Lewée kókòó wómi
Wàràwàrà
Gogbo ire ní n wá mií bò wá
Wàràwàrà
Lewée kókòó wómi
Wàràwàrà

Ìká Ìrosùn A
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio. Su vida sería buena y las fortunas buenas que él celebra no partirían. Una vez cierta fortuna buena está viniendo del extranjero. Una paloma madura y dinero es el sacrificio.

Ellos juzgaron el culpable lo absolvieron
Todavía la colina no defenderá con pájaro de Ègà,
Él es asegurado luchar como el Carnero cabra masculina (ewe male goat)
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Le pidieron que realizara sacrificio
Con tal que la fortuna en la casa de su padre no se perdería
' Habría esta fortuna en la casa de mi padre no perderse '? Òrúnmìlà había preguntado
Le pidieron que realizara sacrificio
Òrúnmìlà hizo como se dijo
Todos las fortunas buenas no lo eludieron de nuevo
Y tampoco se perdieron las fortunas de su casa
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos dijo
Ellos juzgaron el culpable y los absolvieron
Es la colina que no defiende con pájaro de Ègà
Él es asegurado luchar como el Carnero cabra masculina (ewe male goat)
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Le pidieron que realizara sacrificio
Con tal que no se perderían las fortunas en la casa de su padre
Ifá oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Las fortunas de mi casa del padre están viniendo a encontrárseme
Wàràwàrà
Es la manera con la que el cocoyam sale encontrando agua
Wàràwàrà
La suerte de riqueza está viniendo a buscarme
Wàràwàrà
Es la manera con la que el cocoyam sale encontrando agua
Wàràwàrà
La suerte buena de esposas está viniendo a buscarme
Wàràwàrà
Es la manera con la que el cocoyam sale encontrando agua
Wàràwàrà
La suerte buena de niños está viniendo a buscarme
Wàràwàrà
Es la manera con la que el cocoyam sale encontrando agua
Wàràwàrà
Todas las cosas buenas de la vida están viniendo a buscarme
Wàràwàrà
Es la manera con la que el cocoyam sale encontrando agua
Wàràwàrà


Ìká Ìrosùn B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo ka mó rìí nnkan àbàadì. A ò níí rí nnkan òjijì tíí bayé
èèyàn jé.

Ejò níí fenu araa rèé sèmú
Àkekèé níí firùú sòòka
Àgbè ni ò moko àroòje
Àgbè Ì bá moko àroòje
Àgbè Ì bá ta okó
Àgbè Ì bá tàdá
A ta pàákàrà ti on fí n mumi lóko
A díá fún Àlàó ará Ìgbesá
N lo rèé bá won múlèe bùdo
Ekún ire gbogbo ní n sun
Wón ní kí Àlàó ó rúbo ikú
Àlàó gbébo nbè
Béè ni ò rú
Nnkan àbàadì bá dé
Ló bá mú Àlàó ará Ìgbesà lo
Wón ní ejò níí fenu araa rèé sèmú
Àkekèé níí fìrùú sòòka
Àgbè ni ò moko àroòje
Àgbè Ì bá moko àroòje
Àgbè Ì bá ta okó
Àgbè Ì bá tàdá
A ta igbá ti ón fí n mumi lóko
A díá fún Àlàó ará Ìgbesà
Omo a kú tám fokó rorí loko
Àlàó pèlé o
Ará Ìgbesà
Wón ní o rúbo
Béè loò rúbo
O wáá kú tán lo fOkó rorí lóko

Ìká Ìrosùn B
Ifá quiere que esta persona sacrifique porque él no permitiría una ocurrencia súbita para ser nube en su vida.

La serpiente usa su boca como un vicio
El escorpión usa su cola como anillo
El granjero no sabe la evasión de cultivo que él no daría testimonio de su cosecha
Si el granjero no sabe la evasión de cultivo que él no daría testimonio de su cosecha
El granjero habría vendido su azadón
Él habría vendido su machete
Él vendería la jícara (calabash) usada en bebida de agua en la granja
Adivinación lanzada para Àláò, su niño en la ciudad de Ìgbesà
Él iba a escoger una tierra virgen para arar
Él estaba llorando de todas las cosas buenas
Le pidieron que realizara sacrificio para la muerte
Àlàó de Ìgbesà oyo hablar del sacrificio
Todavía no lo realiza
Algo ocurrió de repente
Y se llevó a Àlàó de la ciudad de Ìgbesà
Ellos dijeron que la serpiente usa su boca como un vicio
El escorpión usa su cola como anillo
El granjero no sabe la evasión de cultivo que él no daría testimonio de su cosecha
Si el granjero hubiera sabido la evasión de cultivo que él no daría testimonio de su cosecha
El granjero habría vendido su azadón
Él habría vendido su machete
Él vendería la jícara (calabash) usada en bebida de agua en la granja
Adivinación lanzada para Àlàó de la ciudad de Ìgbesà
El niño de A kú tán fokó rorí lóko
Yo lo saludo Àlàó
Usted es su niño en la ciudad de Ìgbesá
Le pidieron que realizara sacrificio
Todavía usted no lo consideró
Usted se murió y usó su azadón como una almohada en la granja


Ìká Òwónrín A
Ifá pé ire omo fún eléyìun. Àwon omo náà ó sì yè. Ifá pé kò níí ríkú lójó àìpé, kò sì níí rí àrùn.

Akòko ni gbàdàgi
A díá fún Aláaka
Ti n kómo lo rèé bÓkè
Wón ní kí Aláaká ó rúbo
Akòko ni gbàdàgí níwo Aláaka
Ire omo n be fún o
Sùgbón lésè òkè ni o kómoò re lo
Aláaka bá rúbo
Ó korí sí esè òkè
Ló bá bèrè síí bímo
Ní bá n yin àwon Akòko ni gbàdàgì
Àwon Akòko ni gbàdàgì n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babálawo tòún wí
Akòko ni gbàdàgì
A díá fún Aláaka
Ti n kómo lo rèé bÓkè
Akòko ni gbàdàgì
Ìwo lawo Aláaka
Aláaká deni àbímo yè nbè
Akòko ni gbàdàgì
Ìwo lawo Aláaka

Ìká Òwónrín A
Ifá le desea la fortuna de niños a esta persona. Los niños vivirían. Él no habría de morir prematuramente ni no habría de estar enfermo.

Akòko ni gbàdàgi
Adivinación lanzada para Aláaka
Que estaba llebando a sus niños para reunirse con Òkè
Le pidieron que realizara sacrificio
' Usted Aláaka ' Akòko ni gbàdàgi llamo
' Hay fortunas de niños para usted '
' Pero usted debe llevar a sus bebés al lado de una colina '
Aláaka observó el sacrificio
Y procedió a la orilla de la base de una colina
Y allí ella empezó teniendo más bebés
Ella empezó alabando al sacerdote
Akòko ni gbàdàgi estaba alabando Ifá
Ella dijo que era exactamente lo que su Babaláwo dijo
Akòko ni gbàdàgi
Adivinación lanzada para Aláaka
El que estaba llebando a sus niños para unirse a la colina
Akòko ni gbàdàgi
Usted es el Babaláwo de Aláaka
Aláaka alimentó con éxito allí a sus niños
Akòko ni gbàdàgi
Usted es el Babaláwo de Aláaka

Ìká Òwónrín B
Ifá pé ogun kan ló mú eleyìun, yóó bòó nbè. Ifá ò níí jé kí ayé eleyìun ó bàjé.

Oyún inú ni ò pé mo yó
Àjòjì ni ò mesè ilè
Àjòjì I bá mesè ilè
Won a bàlú jé
A síá fún Ikúbolájé
Èyí tíí somo won lóde Òjo
N lo rèé lóko lóde Òró
Ó bí Aaka fún won lóde Òró
Ó kúò lóde Òró
Ó lo rèé lóko ní òde Òfà
Ó bí Òòrè gìdìgbà fún won lóde Òfà
Ó kò wón sílè lóde Òfà
Ó rèé fé won nIfè Abùré
Omo arábá owó lumo
Ó bí Líìlí fún won nIfè Abùré
Ogún bá dé
Ogun mú Aaka lóde Òró
Ogun tún mú Òòrè gìdìgbà lóde Òfà
Aaka àti Òòrè ò sì tíì mo Líìlí loju
Ogun bá kó gbogboo won dé Ifè Abùré
Líìlí tí sìí se àbíkéyìin won
Orí oyè lòún wà
Àwon omo ogun è ni ón kó erú
Wón bá dè wón mó orídè lágbàlá
Ngbà ó di òru
Aláaka bá jí
Ní bá n sunkún
Ní n pé ìyá àwón sì lóko nlè yí o
Ngbà ó bí òun sí òde Òró
Ló bí Òòrè gìdìgbàsí òde Òfà
Òun àti Òòrè gìdìgbà logún sì mú yìí
Àwon ò sì mo Líìlí ti n be nIfè Abùré
Ifé Abùré logún sì gbé àwon wá yìí
Láì mò pé àgbàláa Líìlí tíí se Oba nIfè Làwón wà
Ìyáa wón bá rìn bóóta lóru
Ìyá bá gbo ti Aláaká n dárò
Ó bá pe Líìlí
Ó ní lòó yojú séyìnkùlé
‘Enìkán n sòrò nbè’
Bóun náà ti dé ibè
Ohùn kanb náà lòun náà tún gbó
‘Àwon omo ìyá òun nùu’
‘E móo tú woón lè’
Ó ní kí wón ó tú Aaka sílè
Kí wón ó sì ti Òòrè gìdìgbà sílè
Ló bá mú àwon méjèèjì sódò
Ni wón wá n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Oyún inú ni ò pé mo yó
Àjòjì ni ò mesè ilè
Àjòjì I bá mesè ilè
Won a bàlú jé
A díá fún Ikúbolájé
Èyí tíí somo won lóde Òjo
N lo rèé lóko lóde Òró
Ó bí Aaka fún won lóde Òró
Ó kúò lóde Òró
Ó lo rèé lóko ní òde Òfà
Ó bí Òòrè gìdìgbà fún won lóde Òfà
Ó kò wón sílè lóde Òfà
Ó rèé fé won nIfè Abùré omo arábá owó lumo
Ó bi Líìlí fún won nIfè Abùré
Ará wáá ro ni ò
Ará wáá ro ni
Líìlí tú was sílè
Ará wáá ro ni

Ìká Òwónrín B
Ifá dice que esta persona se retenida (agarrada, cogida) en un red. Él escaparía de la cautividad. Ifá no permitirían su vida para estar en desorden.

El feto no dice que está satisfecho
El extraño no sabe la historia de la tierra
Si el extraño tiene conocimiento de la historia de la tierra
Ellos habrían desacreditado la tierra
Adivinación lanzada para Ikúboláje
Su hija en la ciudad de Òjo
Ella iba a casarse en la ciudad de Òró
Ella tenía un bebé para ellos en la ciudad de Òró nombrado Aaka
Ella se divorció a su marido en la ciudad de Òró
Ella fue a casarse en la ciudad de Òfà
Ella tenía a Òòrè gìdìgbà para ellos en la ciudad de Òfà
Ella salio de la ciudad de Òfà
Y entonces procedió a Ifè Abùré
Las personas de Arábá owó lumo
Ella tenía a Líìlí para ellos en Ifè Abùré
Allí después llego una erupción de guerra
La guerra cogió Aaka en la ciudad de Òró
La guerra también retuvo a Òòrè gìdìgbà en la ciudad de Òfà
Pero Aaka y Òòrè nunca se habían encontrado físicamente a Líìlí
La guerra sostuvo a los dos cautivos y los llevaron ambos a Ifè Abùré
Líìlí el último-nacido
Estaba entonces en el trono
Era sus generales de guerra que agarraron prisioneros de guerra
Ellos eran atados a los pilares en el patio
En el medio de la noche
Aláaka se despertó
Y empezó a llorar
Él estaba diciendo con lágrimas ' Nuestra madre está casada en esta ciudad '
' Ella me dio a luz primero en la ciudad de Òró '
' Ella tenía a Òòrè-gìdìgbà en la ciudad de Òfà '
' La guerra había me arresto y Òòrè ahora '
' Y nosotros no sabemos donde acerca de Líìlí que vive en esta ciudad '
' Ésta es la misma ciudad de Ifè Abùré que la guerra nos había traído '
Sin realmente conocerlo estaba en el patio del mismo Líìlí, el rey de Ifè Abùré,
En el medio de la noche, su madre dio un paseo
Ella oyó Aláaka que canta patéticamente
Ella fue a llamar Líìlí rápidamente
' Sal al patio ', ella le dijo
' Alguien está diciendo algo allí '
Inmediatamente él entró en el patio
Él oyó el mismo lamento también
' Ésos son mis hermanos ', él dijo
' Unalos ahora ' Líìlí pidió
Él pidió que los sirvientes desataran a Aaka
Y también desata Òòrè gìdìgbà
El tomó a ambos para vivir con él
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como su Babaláwos dijo
El feto no dice que está satisfecho
El extraño no sabe la historia de la tierra
Si el extraño tiene conosimiento de la historia de la tierra
Ellos habrían desacreditado la tierra
Adivinación lanzada para Ikúbolájé
Su hija en la ciudad de Òjo
Ella iba a casarse en la ciudad de Òró
Ella tenía al bebé Aaka para ellos en la ciudad de Òró
Ella salio de la ciudad de Òró
Y fue a casarse en la ciudad de Òfà
Ella tenía a Òòrè gìdìgbà para ellos en la ciudad de Òfà
Ikúbolájé salio de la ciudad de Òfà
Ella fue a casarse en la ciudad Ifè el niño de Arábá owó lumo
Ella tenía a Líìlí para ellos en Ìfè Abùré
La vida nos agrada ahora
La vida nos agrada de hecho
Líìlí nos había desatado
La vida nos agrada ahora

Ìká Òbàrà A
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo. Eléyìun ò gbodò yan àlè o. Níbi tí àlè yíyàn gbé sòrò nìí. Kí owó ó lè baà tó enu ni Ifá n kì wá nílò. Ibi ti Babaláwo gaan ò ti gbodò yan àle nìyí.

Ké mi ní bàrà
Kí n ké o ní bòbó à á jíí lé
A díá fún Òrúnmìlà
Tó ní wón ó mó fowó èrù fálè
Òrúnmìlà ní owó èrù tóun bá fun yín
E è gbodò ko fún àlè
Àwon kan ò gbóràn
Wón fà á, fà á
Kò tóraa won
Wón làwon ò wí fún un yín
Wón ò bá fowó èrù fé àlè mó
Ayé bá n ye wón
Ó ní Ké mi ní bàrà
Kí n ké o ní bòbó à á jíí lé
Báa bá jí
Ká jo móo kéraa wa
A díá fún Òrúnmìlà
Ó ní kí wón ó mo fowó èrù fé àlè
Wón ní ntoríi kínni?
Ó ní ntoríi kí wón ó lè baà lájé
Kí wón ó lè baà láya
Kí wón ó lé baà bímo
Kí wón ó lè baà kólé rere nílé ayé
E mòmò dákun
Owó èrù
E mó e fálè
E dákun

Ìká Òbàrà A
Ifá le pide a esta persona ofrecer los sacrificios por no mantener (guardar, cuidando, seguir, obedecer) a las concubinas. Éste es el Ifá que advierte contra los asuntos matrimoniales extras tal que uno lo encontraría fácil queriendo a la familia de uno. Ifá advierte todo Babaláwo para no guardar los asuntos matrimoniales extras.

Cúbrame en Bàrà
Para que yo lo cubriera a en Bòbó à á jíí lé
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que advierte contra usar el dinero de Ifá para mantener a las concubinas
'Las ganancias libres que yo doy a usted'
'Usted nunca debe usarlo para mantener a concubinas, Òrúnmìlà instruyó
Algunos no escucharon
Ellos intentaron y probaron
Ellos terminan en poder no encontrarse
Era entonces que ellos les recordaron la advertencia más temprana
Después de entonces que ellos dejaron de dar el dinero de Ifá a las concubinas
La vida los agradó después
Cúbrame en Bàrà
Para que lo cubriera a en Bèbó à á jíí lé
Siempre que todos nosotros nos despertemos al alba
Nosotros debemos estar queriéndonos
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que advierte contra usar el dinero de Ifá para guardar a las concubinas
'Debido a eso que'? Ellos habían preguntado
Ifá dijo que esto a hacer tener la riqueza
Para hacerles tener las esposas buenas
Y tal que ellos tendrían niños
Y también construye una casa buena en la vida
Yo suplico con usted
Los regalos libres de Ifá
Nunca dé a la concubina
Yo suplico con todos ustedes

Ìká Òbàrà B
Ifá pé ebo ayé ni kí eléyìun ó rú. Kí eléyìun ó sóra è láàrin èèyàn kó mó gbéra è sí àte. Bí òròo lákoláko bá n be nlè, kò gbodò yojú sí i.

Ìká ba
Olòbàrà ba
Olòbàrà ni ò ba kùnmò
A díá fún Iyán ti n rayé àpínje
Wón ní kí Iyán ó rúbo
Iyán lóun?
Wón ní wón ò níí fojúù re sílè ìwo Iyán
Iyán ní ntoríi kín lóùn ó se rúbo
Iyán ò bá rúbo
Ngbà ti Iyán délé ayé
Bí ón bá ti gún Iyán sílè
Gbogbo èèyàn ní ó ranjú mó o
Wón ó bàá yí i po
Wón ó mo je é
Bí ón gbé gbogbo oúnje sílè
Iyán ni wón ó kòóko je tán
Àyìn èyìn ni Iyán n yin àwon Babaláwo
Ó ní Ìká ba
Olòbàrà ba
Olòbàrà ni ò ba kùnmò
A díá fún Iyán
Èyí tí ón ní ó rúbo
Kó mó baà rayé àpínje
Iyán gbébo béè ni ò rúbo
Ìgbà àì sebo
Ègbà àì tu èèrù
Èyin ò rIyán ó ti wá n rayé àpínje?!


Ìká Òbàrà B
Ifá le pide a esta persona que sacrificio para los enemigos terrenales. Él debe tener el cuidado en medio de las personas tal que él no expondría su propia debilidad a la burla de personas. Si hay un argumento caliente en alguna parte, Ifá le implora que nunca vaya casi.

Las pieles de Ìká
Las pieles de Olòbàrà
Olòbàrà se negó a pegar con un garrote (palo)
Adivinación lanzada para el ñame Macjacadp que va al mundo de comedores comunales
Ellos dijeron al ñame Machacado realizar sacrificio
'Por qué' él dijo
'Ellos nunca lo dejarán solo', ellos le dijeron
'No es necesario' él se opuso
El ñame machacado se negó a realizar el sacrificio
Cuando el ñame machacado llegó en la tierra
Inmediatamente ellos terminaron su preparación
Todos nos atraeríamos a él
Ellos lo rodearían
Y está comiéndolo cortándolo en trozos pesados (fuertes)
Aun cuando se ponen todas las clases de comida en la mesa
Ellos comerían el ñame machacado primero hasta estar exhausto
El ñame machacado empezó alabando su Babaláwo tardíamente
Él dijo las pieles de Ìká
Las pieles de Olòbàrà
Olòbàrà se negó a pegar con un garrote
Adivinación lanzada para el ñame machacado
El que fue advertido para realizar sacrificio
Uno que iba al mundo de comedores comunales
El ñame machacado oyó hablar del sacrificio pero no lo consideró
El mal de no realizar el sacrificio
El mal de no dar los regalos libres prescritos
Pueda que usted vea el ñame machacado ahora en el mundo de comedores comunales


Ìká Òkànràn A
Ebo ni ki eléyìun ó rú o; Nnkan rè n mì; Ifá pé kó mó jàáyà, gbogbo è ní ó dáa. Eléyìun lógbón nnú, ogbón inú è ti tó o je. Ifá pé kí eléyìun ó mó sàáre ìsákúsàá. Ìmòràn ti n be lókàan rè dára, sùgbón kó fara balè.

Ìká bí kan
Olòkànràn bí kan
Adìe bà lókùn
Ara ò rOkùn
Ara ò ro adìe
Adìe n wá tèngèlé tèngèlé
Okùn náà n wá tèngèlé tèngèlé
A díá fún Ògúngbádé
Omo Elérìn mo sà
Omo Ogbón inú eni níí tó nií je
Nnkan òun ò bàjé?
Wón ní kó rúbo
Wón ní gbogbo è ní ó móo bóó déédé
Ó seun
Ó rúbo
Ó sòwò
Ó jèrè
Ó bóde pàdé
Kò sòfò omo
Kò réèmòo kín nìí
Ní bá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká bí kan
Olòkànràn bí kan
Adìe bà lókùn
Ara ò rOkùn
Ara ò ro adìe
Adìe n wá tèngèlé tèngèlé
Okùn náà n wá tèngèlé tèngèlé
A díá fún Ògúngbádé
Omo Elérìn mo sà
Omo Ogbón inú eni níí ti nií je
Mó mòmò sèsè jìjàdù mó o
Ògúngbádé
Ogbón inúù ré tóó je

Ìká Òkànràn A
Ifá dice que esta persona es muy sabia. Su perspicacia es bastante para él mantenerse vivo. Le piden que no esté innecesariamente en la prisa (precipitación). Ifá dice el plan que él estaba en la mente de uno es bueno pero debe tener cuidado y ser fresco (sereno) de mando (encabezar, dirigir). Las cosas serían estables con él.

Ìká da el nacimiento a uno
Olòkànràn da el nacimiento a uno
Un pollo empercha en una soga
Es incómodo para la soga
Es incómodo para el pollo
El pollo está girando de un lado a otro
La soga también está girando de un lado a otro
Adivinación lanzada para Ògúngbádé
El niño de Elérìn mo sà
El niño del clan Ogbón inú eni níí tó níí je
Él había estado preguntando ‘¿mi vida no se pondría consentida?’
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Y que todas sus cosas se pondrían finas coincidentalmente
Él era bueno
Él realizó el sacrificio
Él comerció
E hizo ganancia
Todas las fuerzas buenas de comerciar trabajaron bien para él
Él no tenía ninguna pérdida de niños
Y no dio testimonio de una casualidad mala
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos había dicho
Ìká da el nacimiento a uno
Olòkànràn da el nacimiento a uno
Un pollo empercha en una soga
Es incómodo para la soga
Es incómodo para el pollo
El pollo está girando de un lado a otro
La soga también está girando de un lado a otro
Adivinación lanzada para Ògúngbádé
El niño de Elérìn mo sà
El niño del clan Ogbón inú eni níí tó níí je
No se esfuerce de nuevo
Ògúngbádé
Su sabiduría es bastante para mantener la comida para usted

Ìká Òkànràn B
Ifá pe eléyìun ò gbodò sépé bí wón bá jà á lólè. Lára rè mótímótí ni eni ti n gbé e ní nnkan wà. Bí wón ò bá sì tíì gbé e ní nnkan. Láìpé, wón ò jà á lólè. Ifá pé kó dáké pé àsírí eléyìun ó tùú, kó mó fi nnkan è sí ateré ni.

Ìká kan ló wo inú epo
Ìyókùu rè a gbèèràn kankan
A díá fún Eesin
Ti n lòó ra Àtè lérú
Eesin ló ra Àtè lérú
Àtè ò se nnkan méjì
Kò sinmi nnkan ní múmú
Bó fojú kan èyí
Yóó mu
Bó rí tòhún
Ó di múmú
Ohun ti ón bá ti fi Àtè kàn
Àtè ó móo gbé e lo ni
‘Irúu kín lòún wáá rà lérú yìí’?
Ifá ní kó fi sílè
Nnkan rè ó fi móo pò si ni
Wón ní kí Eesin ó mó fi nnkan è sí ateré mó ni
Eesín se béè
Gbogbo nnkan è bá n pò si
Ní bá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká kan ló wo inú epo
Ìyókùu rè a gbèèràn kankan
A díá fún Eesin
Ti n lòó ra Àtè lérú
Í séé pani ò?
Í séé pani?
Gbogbo Ìsòròsòpè
Erú táa kówó rà séé pani?
Gbogbo Ìsòròsòpè!

Ìká Òkànràn B
Ifá le pide a esta persona que no maldiga a nadie si en caso ladrones roben sus cosas. La persona detrás del acto es alguien cerca de él. Sin embargo, si sus cosas no se hubieran robado antes, esto sería, pero Ifá le pide que guarde silencio porque el ladrón se expondría mucho tiempo antes. Esta persona sólo se advierte no sea descuidado.
Este es un dedo entra en el aceite
El resto formaría un pliegue alrededor de la palma
Adivinación lanzada para la Mosca común
Que iba a comprar la Encía (pegar, engomar) como un esclavo
Después de que la Mosca común había comprado la Encía como un esclavo
La Encía hizo nada más
Él no descansaría hasta que hubiera robado un artículo
Si él viera el otro allí
Él debe tomarlo
Cualquier cosa está emocionada con la Encía
Él se lo llevaría
‘Qué tipo de persona yo he comprado como un esclavo’? se Preguntó la Mosca común
Ifá pidió a la Mosca común dejarlo
‘Sus cosas buenas sólo multiplicarían’
Pero nunca puso sus cosas descuidadamente
La Mosca común hizo como advirtieron
Todas sus cosas empezaron a multiplicar
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Es un dedo que entra en el aceite
El resto forma un pliegue alrededor de la palma
Adivinación lanzada para la Mosca común
Eso iba a comprar la Encía como un esclavo
¿Por qué debe matar uno?
¿Por favor, por qué debe matar a uno?
Todo el Ìsòròsòpè
¿Por qué debe el esclavo que uno compra con su dinero mata a uno?
Ìsòròsòpè!


Ìká Ògúndá A
Nnkan iyì n bò eléyìun. Inúu rè ó dùn o, bó bá bímo, bó joyè, Ifá pé kò gbodò jó o. Bí àwon tó kù bá sì n jó, won ò gbodò yin ìbon. Ifá lóun pé iré fún un. Iré pò fun; Sùgbón bí inúu wón bá dùn tán kí wón ó mó lòó dáwó lé nnkan tó lè ba ìdùnnúu won jé. Ká sóra.

Káà káà gúndá
Kàà kàà gúndá
A díá fún Olónkò ègì
Ti ón ní ó mó fìbon gbèyìn owó n níná
Wón ní kó rúbo
Ayé ó ye é
Sùgbón kó mó yin Ìbon o
Ngbà ó dé ibi tí ayé gbé ye é tán
Ìbon ló lòó gbé
Bó ti yin Ìbon báyìí
Gbogbo èèyán bá túká
Taa ní ó gbòó ìró ìbon tí ó tùún dúó mó?
Ifá lóun pé iré Iyì fún eléyìun
Àyìn éyin ni Olónkò Ègì n yin Awo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Káà káà gúndá
Kàà kàà gúndá
A díá fún Olónkò ègì
Ti ón ní ó rúbo
Kó mó fÌbon gbèyìn owó n níná
Ìgbà àì sebo
Ègbà àì èèrù
Olónkò jó jóó jó
N ló sì gbé ìbon!

Ìká Ògúndá A
Algo digno de celebración está viniendo a su persona; Él estaría contento en esta ocasión. Ifá le insta (insiste, incita, apresura, impulsa) que no baile durante la celebración. Y cuando las otras personas están bailando, nadie debe disparar un arma en el aire. Ifá ve muchas cosas buenas para él pero él debe advertirse que su entusiasmo excesivo pudiera causar una conmoción.

Káà káà gúndá
Káà káà gúndá
Adivinación lanzada para Olónkò-ègì
Eso fue advertido no acabar su dinero-gastado en la juerga con un tiro,
Le pidieron que realizara el sacrificio
Que vida lo agradaría (gustar, complacer)
Pero él nunca debe intentar disparar un arma en el aire
Cuando él llego al lugar dónde él fue honrado sumamente (extremadamente)
Él sacó su arma
En disparar en el aire
Todas las personas sin aviso dispersaron y desaparecieron
¿Quién en la tierra oiría un tiro y todavía esperaría o se rezagaría (entretener) alrededor?
Ifá desea bien a esta persona
Olónkò ègì empezó a alabar su Babaláwos tardíamente
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Káà káà gúndá
Káà káà gúndá
Adivinación lanzada para Olónkò ègì
Eso fue advertido para no terminar su alegría con un tiro
El problema de no ofrecer el sacrificio prescrito
El mal de no dar los regalos libres prescritos
Olónkò bailó y bailó
Él sacó entonces un arma

Ìká Ògúndá B
Ifá be eni tí a dá odù yí fún pé kó rúbo Orí. Oríi rè ò níí jé ó kú lójó àìpé.

Ìká pòhùn pòhùn
A díá fún Ilá
Ilá ní n lo rèé bá won múlè oko àì ródún
Wón ní kó rúbo
Wón níre fún un níbi tí n lo
Ìdí è ó kalè
Ayé ó ye é
Sùgbón kó rúbo kó mó wàá dé òhún
Kí wón ó mó wàá móo bá a serée béríbérí
Ilá ní kóun ó sá ti di dáadáa tóun ó dà nbè
Wón bá ní ó móo lo
Ilá dé oko tán
Ni ón gbin Ilá
Ó bá fìdí kalè
Ngbà ó tó gégé ti Ilá dàgbà
Ó bá dorí kodò
Ni ón bá n tè é
I pònhùn
Wón làwon ò wí fún o
Kóo sebo Orí
Ó ní Ìká pònhùn pònhùn
A díá fún Ilá
Ilá ní n lo rèé bá won múlè oko àì ródún
Wón ní kó rúbo
Ilá ìwo lòó seun
Ìwo lòó sèèyàn
Ìwo lòó rúbo Ìká pònhùn
Ni wón fí n dá o lórí

Ìká Ògúndá B
Ifá le implora a esta persona que ofrezca sacrificio a su Orí. Sus Orí no le permitiría morirse prematuramente.

Ìká pònhùn pònhùn
Adivinación lanzada para Okra
Okra iba a escoger una tierra virgen en la granja anual
Le pidieron que realizara el sacrificio
Ellos le desearon muchas fortunas dónde él va
'Usted se establecerá'
'Y la vida lo agradaría', ellos oraron
'Pero hay necesidad por usted guardar contra otra cosa en la ofrenda'
'Usted debe ofrecer el sacrificio contra alguien intentar expresar una broma de decapitarlo'
'Lo que es importante a mí es llegar allí seguramente y ponerse renombrado' Okra dijo
Ellos le pidieron que fuera
Okra llegó allí
Ellos empezaron plantando Okra
Él se estableció
Después de un período creció a madurez
Y encorvando a un lado
El hombre doblaría su semilla
Estaba rompiendo 'pònhùn'
¿Nosotros no lo advertimos?
¿Que un sacrificio a su Orí es inevitable?
Él dijo el Ìká pònhùn pònhùn
El Babaláwo de Okra lanzo adivinación para Okra
Que iba a escoger una tierra virgen en la granja anual
Le pidieron que realizara el sacrificio
Okra, usted no es bastante bueno
Usted no es humano
Usted no realizó el sacrificio de Ìká pònhùn
Es la razón para ellos romper su cabeza

Ìká Òsá A
Ifá pé iré fún eléyìun, ayé ó ye é. Ifá ò níí fi eléyìun sílè lóun nìkan; àtòun àti Obìnrin è ni kí wón ó jo rúbo. Ifá pé won ó jo dàgbà dàgbà. Enìkan ò gbodò ya araa won. Ebo kí èmíi wón ó gùn ni kí wón ó rú.

Ìká sá
Ìká ba
Èyìnkùlè nÌká wà
Ti n rèra bééje bééje
A díá fún Àdá ti ó fÈèkù sayà
Wón ní kí Àdá ó rúbo
Bí Àdá ò bá ti léèkù ndìí mó
Àdá di àlùgbonndanran
BÈèkù náà ò bá sí ndìí Àdá
Èèkù náà di yèyé
Wón ní kí àwon méjèèjì ó rúbo
Àwon méjèèjì bá rúbo
Ayé bá ye àwon méjèèjì
Wón ní Ìká sá
Ìká ba
Èyìnkùlè nÌká wà
Ti n rèra bééje bééje
A díá fún Àdá ti ó fÈèkù sayà
Wón ní kí Àdá ó rúbo
Àdá gbébo nbè
Ó rúbo
Àdá ló mòmò soko Èèkù
Èèkù ló sì saya Àdá
Layée wón bá tutù niniini

Ìká Òsá A
Ifá le desea mucha fortuna buena a esta persona. La vida lo agradaría; él no sería un solitario guardabosque. Ifá le pide al marido y la esposa para sacrificar juntos. Ifá ora que ellos dos envejecerían. Ellos no deben divorciarse. Ellos deben ofrecer el sacrificio para la vida larga.

Ìká corre
Ìká esconde (oculta)
Las vidas malignas simplemente en el patio
Donde él está bailando continuamente en la futileza (inutilidad)
Adivinación lanzada para el Machete que tomaría su asa de madera como su esposa
Ellos dijeron al Machete realizar sacrificio
Una vez que un Machete no tiene ninguna asa de madera
Se pone inútil
Y recíprocamente si el Asa no está en el Machete
El Asa también se pone sin valor
Ellos pidieron a los dos realizar sacrificio
Los dos realizaron ambos
Ellos dijeron Ìká corre
Ìká esconde
Las vidas malas simplemente en el patio
Donde él está bailando continuamente en la futileza
Adivinación lanzada para el Machete que tomaría su asa de madera como su esposa
Le pidieron que realizara el sacrificio
El Machete oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Es el Machete que oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Es el Machete que había sido desde entonces el marido del Asa de madera
El Asa también es la esposa del Machete
Y su vida se establece bien.

Ìká Òsá B
Ifá pé ká rúbo ká sì bèèrè nnkan tí Orí ení ó gbà lówó eni ó gbà lówó eni. Orí eléyìun gba eye Etù.

Orí loníse
Aròjòròjò imò
Àjànkólokòlo kò fé towóo rè ó bó
Ahún fé towó enií je
A díá fún Oòni
Àlàkàn èsùú omo agbèlé sebo ntorí omo
Oòni ni ò jé nnkankan láyé télè rí
Òún le nipón ló to Òrúnmìlà lo
Òrúnmìlà ní kó rúbo
Ó ní kó tójú eye etù
Kée bOrí è
Wón ní yóó dèèyàn nlá láyé
Oòní bá tójú Etù
É e bOrí è
Ayé bá ye Oòni
Ló níyì
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Orí loníse
Aròjòròjò imò
Àjànkólokòlo kò fé towóo rè ó bó
Ahún fé towó enií je
A díá fún Oòni
Àlàkàn èsúú omo agbèlé sebo ntorí omo
Èyí ti ó là làà là
Ti ó fetù bOrí
N lawo n bo ò
N lawo n bo
Gbogbo ìsòrò sòpè
Èyin ò ri pÓrí olà lawo n bo

Ìká Òsá B
Ifá dice que esta persona debe realizar sacrificio y debe pedir lo que su Orí coleccionaría (juntar, recoger, recopilar, recaudar). Su Orí colecciona un ave de guinea.

Orí loníse
Aròjòròjò imò
El pelo anudado, no quiere uno en su mano dejar caer
Pero el avaro quiere comer la marca (muestra, recuerdo) en la mano de uno
Adivinación lanzada para Oòni
Àlàkàn èsùú el niño de agbèlé sebo ntorí omo
El banquillo de Oòni había sido una vez de sobre importancia
Habría él es entonces ser una persona de substancia (esencia) es la razón por la qué él había ido a Òrúnmìlà
Òrúnmìlà le pidió que ofreciera sacrificio
Le dijeron que consiguiera el ave de guinea
Y lo sacrifique a su Orí
Ellos dijeron que él se volvería una personalidad importante
Oòni preparó el ave de guinea
Y lo usó para sacrificar a su Orí
La vida entonces agrado a Oòni
Él se volvió una persona de integridad
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos dijeron
Orí loníse
Aròjòròjò imò
El pelo anudado no quiere uno en su mano dejar caer
Pero el avaro quiere comer la marca en la mano de uno
Adivinación lanzada para Oòni
Àlàkàn esùú el niño de agbèlé sebo ntorí omo
El que se haría sumamente rico
Que sacrificaría un ave de guinea a su Orí
Es qué sacerdotes ofrecen para sacrificio
Por favor es eso que rinden cultos
All ìsòrò sòpè
¿Pueda usted todos ver que él el Orí es que produciría las riquezas que los sacerdotes ofrecen por los sacrificios?


Ìká Ótúrúpòn A
Ifá pé òun pe iré fún eléyìun. Ayé ó ye é.

Ìká túrú túrú
Babaláwo Itú ló díá fún Itú ní kùtùkùtù òwúrò
Níjó tí n sunkún òun ò láya
Òun le láya báyìí?
Wón ní ó rúbo
Wón ní òpòlopò ataare lebo
Wón ní eyelé lebo
Wón ní aya ò níí wón on
Itú bá rúbo
Wón ní kó móo je ataare òhún
Bó bá sì ti n je é
Ni kó móo tu ú
Yóó móo póun ti rúbooò
Òun ti rúbo
Tùè
Ayé ye Itú
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká túrú túrú
Babaláwo Itú ló díá fún Itú ní kútúkútú òwúrò
Níjó tí n sunkún òun ò láya
Wón ní yóó láya lópòlopò ebo ní ó se
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá wa ní jèbútú aya
Jèbútú aya làá bá ni lésè oba Òrìsà

Ìká Ótúrúpòn A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría.

Ìká túrú túrú
El Babaláwo de Itú lanzo adivinación para Itú temprano en la vida
En el día él estaba llorando de no tener ninguna esposa
'¿Yo tendría cualquier esposa?'
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que consiguiera la pimienta del caimán como sacrificio
Las palomas también son parte de los artículos de sacrificio
Ellos predijeron que él nunca experimentaría una muerte de esposas
Itú realizó el sacrificio
Ellos le dijeron que masticara la pimienta de caimán
Después de masticarlo
Él debe estar escupiéndolo
Él debe estar anunciando que él había observado el sacrificio
'Yo he realizado el sacrificio'
'Tùé'
La vida así agrado (gusto, contento) a Itú
Él estaba bailando entonces y estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo dicho
Ìká túrú túrú
El Babaláwo de Itú lanzo adivinación para Itú temprano en la vida
En el día que él estaba llorando él no tener ninguna esposa
Ellos le dijeron que él tendría muchas esposas pero debe realizar el sacrificio de esposas
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres dados a Èsù
Venga y nos encuentra con las fortunas buenas de esposas
Uno normalmente se encuentra con la fortuna de esposas a los pies del rey de todos los Òrìsà

Ìká Ótúrúpòn B
Ifá yìí pé kí eléyìun ó mó jà. Ó sì tún ní ká gbóràn o.

Ìká ni ò túwó
Ìpòn ni ò túsè
A díá fún on ní Ìlú Ìhànrín
Níbi wón gbé n bura wóón je
Wón ní kí wón ó rúbo
Ìwo Ìká túwó níbi n tòó n se
Ìká ò fé
Ìpòn túsè
Òun náà ò gbà
N ni àwon ajá n se tée dòní
Bí ón bá n gun araa won
Won è é gbádùn araa won
Ifá pé kí eléyìun ó se pèlé o
Kí nnkan ó mó wàá há a nídìí
Wón ní Ìká ni ò túwó
Ìpòn ni ò túsè
A díá fún on ní Ìlú Ìhànrín
Níbi wón gbé n bura wóón je wón ó tóó móo dóko
Èyín pèlé o
Ará ìlú Ìhànrín
Níbi tée gbé n buraa yín je
Kée tó móo dóko
N lorúko à á pajá

Ìká Òtúrúpòn B
Ifá le pide a esta persona que no luche con nadie. Él se exalta considerar y escuchar por consejo.

Es Ìká que no desenvolvió sus manos
Ìpòn no desenvolvió sus piernas
La adivinación del lanzamiento para ellos en la ciudad de Ìhanrín
Donde ellos están mordiéndonos
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Usted Ìká, quite su mano de lo que usted está haciendo
Ìká no quiere
Usted Ìpòn, desenrede su pierna
Él también se negó
Eso es que los perros hacen hasta la fecha
Cuando ellos están apareándose
Ellos nunca lo disfrutarán
Ifá le pide a esta persona que ejerza el refrenamiento
Tal que un objeto no se quedaría sostenido en su vagina
Ellos dijeron que es Ìká que no desenvolvió sus manos
Ìpòn no desenvolvió sus piernas
Adivinación lanzada para ellos en la ciudad de Ìhanrín
Donde ellos están mordiéndonos antes de tener una comunicación
Yo saludo a todos
Ustedes las personas de la ciudad de Ìhanrín
Donde usted nos muerde
Antes de que usted tenga la comunicación
Es la denominación para los perros


Ìká Òtúá A
Ifá pé òun pé ire fún eléyìun. Yóó nísinmi, yóó sì móo se láyé è.

Èsò èsò n làgbàlagbà fíí rìnrìn ògànjó
Toríi kó mó baà subú
A díá fún Òrúnmìlà
Ti n lo rèé wo ilédì
Láì bénì kankan so
Wón ní kó rúbo
Ngbà Òrúnmìlà n lòó wo ilédì
Ó dáké
Gbogbo àwon Akápò è ó móo lòó dá Ifá
Òrúnmìlà ó sí dáké sílé
Níjó ti wón ó bàá sì sorò fun
Òrúnmìlà ó bàá pé e ó fùún. Òun ní nnkan o
Wón bá n fún un léku
Wón n fún Ifá léran
Eja
Ayé ye é
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo è n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tóùn wí
Èsò èsò n làgbàlagbà fíí rìnrìn ògànjó
Toríi kó mó baà subú
A díá fún Òrúnmìlà
Ti n lo rèé wo ilédì
Láì bénì kankan so
Ebo n wón ní ó se
Ko lè baà dèrò
Àfi bée bá fún mi léran ò
Kó lè baà dèrò
Omo aráyé dé mi máwo ò
Wón se bí n ò leè sòrò
Kó le baà dèrò
Àfi bée fún mi léran ò
Kó lè baà dèrò

Ìká Òtúá A
Ifá desea bien a esta persona. Él tendría descanso de mente y paz. Él sería perfecto.

Es con prudencia que una mayor persona camina en el medio de la noche
Con tal que él no se derrumbaría
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que iba entrar en ilédì
Sin decir a nadie
Le pidieron que realizara sacrificio
Cuando Òrúnmìlà estaba entrando en ilédì
Él era reflexivo
Todos sus representantes seguirían lanzando adivinación,
Òrúnmìlà estaría en casa meditando
En el día ellos realizarían los rituales
Òrúnmìlà harían una demanda para una cosa particular
Ellos le darían entonces ratas
Ellos le darían carne
Pescado
Y la vida los agradaría
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Es con prudencia que una mayor persona camina en el medio de la noche
Con tal que él no se caería
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que estaba entrando en ilédì
Él entró en ilédì sin decir a nadie
Le pidieron que realizara sacrificio
Con tal que se resolvería mejor
Excepto que usted me da carne
Con tal que se resolvería mejor
El hijo de hombre me cubrió en un plato
Ellos pensaron que yo no pudiera hablar
Tal que se resolvería mejor
Excepto que usted me da carne
Con tal que se resolvería mejor

Ìká Òtúá B
Ifá pé kí eléyìun ó móo fèsò èsò se nnkan. Kó sì rúbo kóun ó mó rìí nnkan tí ó dá a gúnlè.

Gbó gbó gbó igi méjì
Bó bá koraa won lónà
Won a sì jeraa won tán lúúlúú
A díá fún Sòbìà
Ti n gbóguún tòrun bò wálé ayé
Wón ní kí wón ó rúbo
Ngbà tí Sòbìà n bò wálé ayé
Àwon tí ó dàá gúnlè ní n wáá bò
Ifá pé ká rúbo
Òun ò níí jé á rí àdágúnlè
Gbó gbò gbó igi méjì
Bó bá koraa won lónà
Won a sì jeraa won tán lúúlúú
A díá fún Sòbìà
Ti n gbóguún tòrun bò wálé ayé
Mó dàá wa gúnlè dákun
Sòbìà
Mó dàá wa gúnlè dákun
Sòbìà

Ìká Òtúá B
Ifá le pide a esta persona que sea prudente en dar problemas. Él se advierte para realizar sacrificio con tal que él no vería algo que lo haría inmóvil.

Dos bosques cortos y achaparrados
Si ellos continúan chocando entre sí
Ellos cortarían cada uno a otro para formar polvos
Adivinación lanzada para el gusano (lombriz) de Guinea
Eso estaba trayendo guerra del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara sacrificio
Cuando el gusano de Guinea entró en la tierra
Él vino buscando a las personas para dar inmovilidad
Ifá nos pide que realicemos sacrificio
Él no nos permitiría ver una enfermedad que nos de parálisis
Dos bosques cortos y achaparrados
Si ellos continúan chocando entre sí
Ellos cortarían cada uno a otro para formar polvos
Adivinación lanzada para el gusano de Guinea
Eso estaba trayendo guerra del cielo a la tierra
Por favor no nos dé impedimento
Gusano de guinea
Por favor no nos haga inmóvil
Gusano de guinea.

Ìká Ìretè A
Ifá pé òun pé iré fún eléyìun. Babaa wón gba adìe kan lówó è. Kó lòó wa ilè kótókótó, kó bu iyò àti oyin sí i, kó wáá dú adìe náà síbè. Léyìn náà ni kó se àdúà lóríi baba è sínú ihò náà. Ifá pé baba è ní ó jèé kí nnkan è ó dùn. Bí baba è bá n be láyé, kó lòó fún baba yìí ní Àkùko adìe.

Ìká nÌká eléja
Ìretè nÌretè Oníwòó
Èjì gede làá gbóhùn àràn
A díá fún Òmùmùyín
Omo Aséyìin mòkín
Wón ní kó rúbo
Wón ní ó yáa lòó wa ilè
Kó bu oyin àti iyò sínú è
Kó wáá gbé orun adìe sórí ilè tó gbé
Kó wáá sàdúà baba è
Kó wáá fi adìe òhún ju gbogbo ara è
Kó wáá gé Orí adìe náà sínú è
Wón ní gbogbo nnkan è ní ó sùn
Ayé è bá dára
Ó bèrè sii lówó
Ó lórò
Baba wón dúó tìí
Wón gbè é
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìká nÌká eléja
Ìretè nÌretè Oníwòó
Èjì gede làá gbóhùn àràn
A díá fún Òmùmùyín
Omo Aséyìin mòkín
Òmùmùyím dé ò
Omo Aséyìn
Baba wá gboyin
A sì gbóhùn

Ìká Ìretè A
Ifá desea bien a esta persona. Él se exalta para realizar sacrificio a su padre que acepta un pollo para el. Ifá le pide excavar un agujero pequeño en la tierra y verter miel y sal en él. Él debe matar la gallina entonces en el agujero, y orar en él. Ifá dice que es su padre que haría bien sus cosas. Si su padre está vivo, él debe ir y debe darle un pollo vivo.

Ìká nÌká eléja
Ìretè nÌretè Oníwòó
Èjì gede làá gbóhùn àràn
Adivinación lanzada para Òmùmùyín
El niño de Aséyìin mókín
Le pidieron que realizara sacrificio
'Vaya y excave un agujero pequeño en la tierra'
'Vierta sal y miel en él'
'El sostener el pollo encima del agujero excavado'
'Usted debe orar invocando el espíritu de su padre entonces en él'
'Use el pollo para cepillar todos su cuerpo'
'Después de esto, usted debe matar el pollo en él'
'Todas sus cosas se endulzarían' Ellos concluyeron
Su vida se puso buena entonces
Él empezó a tener la riqueza
Él tenía las riquezas
Su padre esta de pie por él
Y lo aprovecha
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que es exactamente como su Babaláwos dicho
Ìká nÌká eléja
Ìretè nÌretè Oníwòó
Èjì gede làá gbóhùn àràn
Adivinación lanzada para Òmùmùyín
El niño de Aséyìn mókín
Òmùmùyín regresa
El niño de Aséyìn
Nuestro padre acepta la miel
Y nosotros oímos su contestación

Ìká Ìretè B
Ifá pé nnkan eléyìun ò níí bàjé. Kí nnkan ó mó nù ni kó rúbo sí. Nnkan eléyìun ò níí sonù mó o lówó.

Aso Babaláwo níí gbó lórí eékún
Níbi ti gbé n bofá kiri
Èwù Onísègùn níí ya ní kàkà orùn
Níbi ti gbé n jàjànbilà
A díá fún Òtòtò Èyí
Èyí tíí somo bíbí inú Àgbonnìrègún
Odidi nnkan òun ò nù báyìí?
Kò sonù mó òun lówó?
Wón ní kó rúbo
Ló bá rúbo
Nnkan è ò sonù mó
Ayé ye é
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Aso Babaláwo níí gbó lórí eékún
Níbi tí gbé n bofá onífá kiri
Èwù Onísègùn níí ya ní kàkà orùn
Níbi tí gbé n jàjàngbilà
A díá fún Òtòtò Èyí
Èyí tíí somo bíbí inú Àgbonnìrègún
´I seé nù?
Òtòtò Èyí seé nù lójú Ikin
´I seé nù?

Ìká Ìretè B
Estaría bien con esta persona. Sus cosas no se perderían. Él debe realizar el sacrificio para anticipar esto.

Es la ropa de Babaláwo que está estropeado sobre la rodilla
Donde él iba acerca de realizar los sacrificios a alguien (alguno) más (otro) Ifá
Es la tela del curandero que rasga en el cuello
Donde él estaba luchando inseparablemente
Adivinación lanzada para Òtòtò Èyí
El niño de las entrañas de Àgbonnìrègún
'¿Habría envolver (atar, empacar) para mis cosas no se perderse '?
'¿Yo tendría una segura custodia de mis cosas '?
Le pidieron que realizara el sacrificio
Él realizó el sacrificio entonces
Sus cosas se negaron a estar perdidas de nuevo
La vida lo agradó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que es exactamente como su Babaláwos dijo
Es la ropa de Babaláwo que está estropeado sobre la rodilla
Donde él iba acerca de realizar los sacrificios a alguien más Ifá
Es la tela del curandero que se rasga en el cuello
Donde él estaba luchando inseparablemente
Adivinación lanzada para Òtòtò Èyí
El niño de las entrañas de Àgbonnìrègún
¿Cómo debe perderse?
¿Cómo habría este seguro ser perdido en la presencia de Ikin?
¿Cómo llegaría a perder?


Ìká Òsé A
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo; ayé ó ye é. Ifá rí Obìnrin kan, Ifá kì í nílò pé kó móo gbórò sí oko è lénu. Bí ò bá gbóràn, òun ó tì í mole.

Ìká wón sé
Ìká wón rún
Ìká wón fàya pèèrè peere bí aso
Ìká wón sé mùlùnkún
Bí apá ìbílè Akika
A díá fún Oyèbóádé tíí saya Òrúnmìlà
Òrúnmìlà wí wíí wí
Kò fé
Òrúnmìlà so soo so
Kò gbà
Ó ní kó se pèlépèlé
Kò dáhùn
Ifá bá se e mólé
Ó bá ké ìjàsì láti inú Ilé
Ó léekú o ò omo Àgbonnìrègún
Wón ní hin
Ìká wón sé; Ìká wón sé mùlùnkù bí apá ibílè akika
Hin
A díá fún Oyèbóádé tíí saya Òrúnmìlà o
Hin
Ó ló yá jebi lo ò o ò o ò
Òrúnmìlà Ikú onídà ó yá jebi ló o ò
Òrúnmìlà ikú onídà ó yá jebi ló o o
Òrúnmìlà Ikú onídà ó yá jebi lo
Sí mií lè dákun o
Òrúnmìlà sí mií lè dákun o ò ò ò
Òrúnmìlà sí mií lè dákun o ò o ò
Òrúnmìlà sí mií lè dákun


Ìká Òsé A
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio. La vida lo agradaría. Hay una mujer particular cerca de esta persona; Ifá manda a la mujer para estar atenta a su marido. Si no Ifá la cerraría (Bloquear, encerrar).

Su dedo está roto
Su dedo se aplasta
Su dedo se rasga a lo largo como una tela
Su dedo está torpemente torcido
Como la base de ìbílè Akika
Adivinación lanzada para Oyèbóádé la esposa de Òrúnmìlà
Òrúnmìlà instó y la acarició en un problema urgente
Ella se negó a escuchar
Òrúnmìlà intentó corregirla
Ella se negó a sobresalir
Él le pidió que estuviera atenta
Él era infructuoso
Ifá la cerró como resultado
La mujer después de un período de tiempo reventó en la canción de Ìjàsì dentro de la prisión
Yo saludo a todos los niños de Àgbonnìrègúnm, ella cantó
Hin
El dedo está roto, se aplasta, y está torpemente torcido como la base de ìbílè akika
Hin
Adivinación lanzada para Oyèbòádé la esposa de Òrúnmìlà
Hin
Es mejor que hambre, ella cantó patéticamente
Òrúnmìlà, por favor, la muerte por la espada es buena que hambre
Òrúnmìlà la muerte por la espada es buena que hambre
Por favor suélteme
Òrúnmìlà suélteme yo lo pido
Òrúnmìlà por favor suélteme
Òrúnmìlà por favor suélteme

Ìká Òsé B
Ifá pé òun pé iré fún eléyìun. Ifá rí omo osú kan; kò gbodò gbé omo rè re ilée bàbá è torí àwon eni ibí n bè nbè ti won ò fé kó ní nnkan. Ifá pé kó forí pamò sílé oko è kí wón ó mó ba tiè jé.

Àsá n wéwé
Awo Omodé
A díá fún Èsùu Pànàdà
Èyí ti ò rí èèrù je
Èsùu pànàdà tó sawo ti ò rérù je
Ló díá fún Òkòkó nìyèlè
Omoo won ní Ìsálú òkun
Níjó ti n fomi ojúú sògbérè omo
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo ni kó se
Wón ní sùgbón kò gbodò gbé omo re ilée baba è
Nitori àwon Elénìní
Kò se méjì mó
Ó bá rúbo
Ayé bá ye é
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àsá n wéwé
Awo Omodé
A díá fún Èsùu Pànàdà
Èyí ti ò sí èèrù je
Èsùu pànàdà tó sawo tí ò rérù je
Ló díá fún Òkòkó nìyèlè
Omoo won ní Ìsálú okun
Níjó ti n fomi ojúú sògbérè omo
Ó wu Òkòkó nìyèlè
Kó gbómo lo rèé han Òkun
Àwon abínú eni ti n be nígbèyìnwò Òsá ni ò jé
À báà fún won lówó
Ká fún won láso
Ká fún won lágbàbó
Kódà ká fún won níwòfà
Abínú eni ì í fé
Èèyàn búburú won ò níí gbà.

Ìká Òsé B
Ifá desea bien a esta persona. Ifá ve a una mujer divorciada que es exaltada (ensalzar) para no tomar a sus niños a la casa de su padre. Esto es debido a algunas personas que no quieren el progreso para ella. Ifá la quiere devolver al lugar de su marido y permanecer allí. Ella no se estropearía.

Àsá n wéwé
El Babaláwo de Omodé
Adivinación lanzada para Èsùu Pànàdà
El que había estado practicando su sacerdocio sin tener cualquier regalo libre
El Èsùu Pánádá que había sido un sacerdote por largo sin tener regalos libres
Él fue el uno que lanzo adivinación para Òkòkó nìyèlè
Su niño al otro lado del océano
En el día que ella estaba llorando debido a los niños
Ellos le dijeron que ella tendría muchos niños
Pero ella debe realizar sacrificio
Y nunca debe aventurar en tomar a sus niños a la casa de su padre
Es anticipar la posibilidad de su ataque enemigo
Ella hizo nada más (otro)
Ella realizó el sacrificio
La vida la agradó
Ella estaba bailando entonces y estaba regocijando
Ella estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ella dijo que es exactamente lo que su Babaláwo dijo
Àsá n wéwé
El Babaláwo de Omosé
Adivinación lanzada para Èsùu Pànàdà
El que había estado practicando su sacerdocio sin tener cualquier regalo libre
El Èsùu Pànàdà que había sido un sacerdote sin tener regalos libres
Es el uno que lanzo adivinación para Òkòkó nìyèlè
Su niño al otro lado del océano
El sacrificio es el antídoto prescrito para ella
Agradó a Òkòkó nìyèlè
Para mostrar a sus bebés al otro lado del océano
Pero los seres malos que viven al lado de la Albufera lo readiestraron.
Nosotros podríamos darles dinero
Nosotros podríamos darles ropa
Nosotros podríamos igualar la comida libre
O sirvientes y esclavos
Los malos nunca preferirían cualquier a su maldad
Diabólicamente las personas dispuestas nunca se arrepentirían.

Ìká Òfún A
Ifá pé òun pé iré fún eléyìun. Olòrun ó ba se é, Ifá ó ba se é, Orii rè náà ó ba se é. Ebo no kó rú dáadáa.

Orí Ìká fún
Orí Ìká ò fún
Orí eni níí fún ni níre
A díá fún Dèndèré
Èyí tíí se iye Osù lórun
Òun le níre báyìí?
Ire jókòó ti òun bàyìí?
Wón lébo ni kó rú
Osù bá rúbo
Gbogbo Ìràwó bá jókòó ti Osù
Iré gbogbo bá jókòó tì Í
Ló bá kó omo bò wínniwìnni
Ifá lóun pé iré fún eléyìun
Ó ní Orí Ìká fún
Orí eni níí fún ni níre
A díá fún Dèndèré
Èyí tíí se iye Osù lórun
Wón ní kó sá káalè kó jàre ebo ní í se
Dèndèré gbébo nbè
Ó rúbo
Dèndèré mòmò dé ò
Iye Osù
E wá wo iye omo ti Osù kó bò àjò
Dèndèré dé ò
Iye Osù

Ìká Òfún A
Ifá desea bien a esta persona, Ifá ora a Dios para ayudarlo, y él lo ayudaría también. Su Orí también lo ayudaría, pero él debe realizar sacrificio bueno.

Si el Orí de Ìká es firme
O está suelto
Es el Orí de uno que da fortunas buenas a uno
Adivinación lanzada para Dèndèré
La madre de la Luna creciente en el cielo
'¿Habría, yo ver todas las cosas buenas'?
'Las cosas buenas se quedarían conmigo '? Ella había preguntado
Le pidieron que realizara el sacrificio
La Luna creciente realizó el sacrificio
Todas las estrellas se quedaron con la luna
Todas las cosas buenas se quedaron con ella
Ella lleva sosteniendo muchos niños
Ifá dice que él desea bien a esta persona
Él dijo si el Orí de Ìká es firme
O está suelto
Es el Orí de uno que da buenas fortunas a uno
Adivinación lanzada para Dèndèré
La madre de la Luna creciente en el cielo
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar sacrificio
Dèndèré oyó hablar del sacrificio
Y lo realiza
Dèndèré regresa
La madre de la Luna creciente
Venga y vea a los niños que ella devolvió de su jornada
Dèndèré regresa
La madre de la Luna creciente

Ìká Òfún B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo kí enú ó ká a kó mó baà será è lóhun. Ó dàbí ìgbàtí wón n re eléyìun je. Enin ó ré e jé wáá sálo fún un. Ifá pé wón ó fìyà je onítòhún lókèèrè, yóó sì padà wá fún eléyìun. Èrankùn lebo e. Àtoko àtaya ó gbodò wo ìran lénu ojó méta yí o. Kí wón ó mó baà gbé nnkan ti ibi ìran ti ón lòó wò bò.

Eri pésépésé
Erè pésépésé
A díá fún Òni tíí se wòle Òrìsà
Wón ní kó rúbo kí enu ó ká a
Òòsà wí fún un títí
Kò gbó
Ngbà ó dijó kan
Òní bá bínú kúò lodo Òòsà
Ó bá korí sílé Olókun
Ngabà ó délé Olókun
Ó bó sínú omi
Ní bá n se fàájì nbè
Òòsà wáá ní ‘Owó òun le te Òni báyìí’
‘Òni ti n ré òun je yìí?
Wón ní kí Òòsà ó rú Ewúré méjì
Òòsà rú Ewúré
Wón bá fi Awo è kan Ìlù
Ó gbébo fún Èsù
Èsù bá ní ó kálo
Èsù lóun ó bàá Òòsà mú Òni
Ìgbandúrúkú
Ìgbandùrùkù
A díá fún Òni ti ò dáràn Òòsà
Ti ó re ilé olokun lo rèé dáké sí
Èsù bá gbéra
Ó mú okún àti dùùrù lówó
Ó sì gbé ìlú ti wón fi Awo eran ìrúbo se
Bó ti dóhùún ló rí Òni tó napá nasè
Èsù bá pojóbó okùn
Ló bá forin sénu
Ó nú ‘Oni Omo Olókun’
Súré wá o wáá jó dùùrù kó o sún keere ò

Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
Jó dùùrù kó o sún keere
Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
Wáá jó dùùrù kó osún keere
Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
Òní dáké ó dáké tì
Oní bá gbó ìlù
Ìlù ló dùn tó báyìí?
Òun ó lòó wò ó
Bí ti n lo
Èsù tun ní Eri pésépésé
Erè pèsèpèsè
A díá fún Òni wàkàwàkà
Èyí tíí se wolé wòde Òrìsà
Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
A díá fún Òni ti ò dáràn Òòsà
Ti ó rojú `kun lo rèé dáké sí
Òni omo Olókun
Súré wá o wáá jó dùùrù kóo sún keere ò
Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
Jó dùùrù kóo sún keere
Ìgbandúrúkú
Ìgbandúrúkú
Oní bá n bo fàà
Ìlú dùn mó o
Kó bó sókè kóun náà ó jó
Èsù bá so okùn sí I ndìí
Ní ón bá so Òni mole
Níbi wón gbé n so Òni mole núu
Ni ón bá dá Òni gúnlè
Won ò bá jé ó jáde mó.

Ìká Òfún B
Ifá le desea a esta persona que realice sacrificio. Él se exalta para ser disciplinado tal que él no se causaría daño. Ifá dice que él está estafando y el timo ha corrido lejos. Dondequiera que el embaucador corre, él se castigaría allí y se enviaría encontrarse a esta persona de regreso. Soga entrelazada es el sacrificio. Ifá manda a la esposa y marido para no ser espectadores de cualquier desgracia en las calles estos últimos días.

Eri pésépésé
Erè pésépésé
Adivinación lanzada para el Cocodrilo, el amigo íntimo de Òòsa
Le dijeron que realizara sacrificio a ser disciplinado
Òòsà advirtió y lo advirtió
Él se negó a escuchar
Un día fatal
El Cocodrilo en enojo dejó a Òòsà
Él salio para la casa de Olokún
Cuando él llegó a la casa de Olokún
Él entró en las aguas
Y estaba teniendo un tiempo bueno fuera
'Cómo yo podría agarrar su cocodrilo '? Òòsà preguntó
'¿Este Cocodrilo que está estafándome '?
Ellos le pidieron a Òòsà que sacrificara dos cabras
Él lo ofreció
Ellos usaron la cabra' las pieles para hacer un tambor
Y el sacrificio se dio a Èsù
Èsù le pidió a Òòsà que lo siguiera
'Yo habría, ayudarlo a que usted agarra a el Cocodrilo' Èsù dijo
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Adivinación lanzada para el gran Cocodrilo que realmente no comprometió ningún crimen contra Òòsà
Pero iría y se quedaría escondido en la casa de Olokún
Èsù salio entonces para la casa de Olokún
Él tenía su soga y piano manual
Él también tomó el tambor hecho de la piel del animal sacrificado
Él llegó allí y vio al cocodrilo que descansa en el agua
Él rápidamente lazo soga a un fin
Y reventó fuera cantando
'El cocodrilo el niño de Olokún ', él entono
'Corra aquí para bailar a mi piano y mueva en pasos cortos '
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Baile a mi piano y mueva en cortos pasos
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Venga y baile a mi piano y mueva en pasos cortos
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
El Cocodrilo volvió callando y escuchado
Él oyó la melodía
'¿Una tonada podría ser esta melodía '?
'Yo debo ir y debo ver ' Él dijo
Como él iba
Èsù, con duros golpes de tambor cantado, ríos pequeños de ninguna importancia
Adivinación lanzada para el Cocodrilo fuerte
El amigo íntimo de Òòsà
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Adivinación lanzada para el Cocodrilo que no comprometió ningún crimen contra Òòsà
Que iría a la superficie del océano para quedarse
Cocodrilo el niño de Olokún
Corra aquí y baile a mi sonido de piano y mueva en pasos cortos
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Baile a mi sonido de piano y mueva en pasos cortos
Ìbandúrúkú
Ìbandúrúkú
Con la gran velocidad, el Cocodrilo se acercó a la orilla
La melodía era muy buena a sus orejas
Como él estaba a punto de caminar a la playa para bailar
Èsù insertó el lazo de la soga en él
Eso era cómo ellos ataron al cocodrilo
Y ésa era la historia que empezó atando los Cocodrilos
Ellos arrestaron al Cocodrilo
Y denegaron su movimiento libre

Las Palabras difíciles.
Ìká

1. Tùnhíìn: El lamento de la Hiena bebé
2. Pààká aborí jèti jèti: Una cierta mascarada que es muy terrible. Sale para sólo exponerse de vez en cuando.
3. Que vería a su padre como su compañero: Esto está describiendo la posición de Òrúnmìlà que es un rey. Como un rey, él se vuelve también la cabeza de su padre.
4. Atókùn: El capitán de la mascarada durante su excursión o exposición.
5. A méwúré sòrun è ntorí omo: Oníbàyì dúdú (Nombre de una persona) es el niño de este clan. Se traduce como la persona que irregularmente sacrificó una cabra a sus antepasados para conseguir niños.
6. Apá, Ìrókò: Maderas duras encontrados en los bosques de lluvia.
7. Òpe Èlùjù: Aceite de árbol de palma y su familia.
8. El hombre rasparía su corteza: Casi todos árboles de madera dura tienen sus cortezas que son un componente de una medicina o de otra. El epicarp se quita extraer la savia para la medicina en hervir por consiguiente.
9. Alágbède ìmòbà: Alágbède es un herrero y el ìmòbà es el nombre de ciudad antigua dónde el verso del Ifá fue cantado primero.
10. Ewìrì: Sopladores (ventilador)
11. Àkùko ìtàn gàjàlà: El nombre de un Babaláwo antiguo
12. Ègà: Un tipo de pájaro
13. Àlàó: El nombre de la alabanza para un hombre
14. Ìgbesà: El nombre de una ciudad en particular
15. Òjo, Òòró, Òfà: Los nombres de ciudades en el Kwara estado de Nigeria
16. Òòrè gìdìgbà: El nombre de una persona
17. Bòbó à á jíí lé: El lugar de goce (disfrute)
18. Ògúngbádé: El nombre de persona
19. Elérìn mo sà omo ogbón inú eni níí tó nìí je: La denominación para (16). El niño del clan el conocimiento de uno y la sabiduría es bastante para crear la riqueza para sostener el sustento de uno.'
20. Àtè: La Goma (chicle, encía, engomar)
21. Ìsòròsòpè: Todos los observadores de ritos y rituales
22. Káà káà Gúndá, Kàà kàà Gúndá: Los ritmos. Ìká Ògúndá
23. Olónkò Ègì: Un nombre antiguo
24. Es la razón por romper su cabeza: La analogía. Para probar si el okra está fresco o no, es la punta (la cabeza) que tiene que estar roto.
25. Orí loníse: El nombre de un Babaláwo. (Lt) 'es Orí que tiene la solución.
26. Ilédì: Cuando Ikin, el tipo especial de fruta de palma de aceite que está usándose en la adivinación se cubre en un plato. Está llamado estar en Ilédi. Es el objeto de culto en Ifá.
27. Oòni: El título del rey de Ilé Ifé. Oòni es el sacerdote principal de Odùduwà, el padre de todos los Yorubas.
28. Àlàkàn Èsùú, Omo agbèlé sebo ntorí omo: La denominación para Oòni que dice sobre cuánto el rey quiere a los niños. 'Él es la fuente para los préstamos para usar en los sacrificios para él tener los niños.'
29. Ìká nìká eléja, Ìretè nìretè Oníwòó, Èjì gede làá gbóhùn àràn: Los nombres de Babaláwos
30. Oyèbóádé: El nombre de una persona
31. Àsá n wéwé: El nombre de un Babaláwo. Significa incierto.
32. Èsù Pànàdà: El nombre de otro Babaláwo
33. Òkòkó nìyèlè: La gallina madre.
34. Ìsálú Òkun: El océano profundo
35. Ìgbandúrúkú Ìgbandùrùkù: Los nombres de Babaláwos y ritmos.
36. Káwó fún mi kí n kásè fún o: Un tipo de declaración que expresa actos de compensación, venganza o represalia. Si usted mueve sus manos para mí, yo movería mis piernas para usted.
37. Oníkàámògún: El nombre de una persona.
38. Òràmolè: Otra denominación para la montaña
39. Gbonhingbonhin: Enfatizando la fuerza de la piedra. La piedra se establece en su sitio. Es duro, montuoso y una masa.


1 comentario:

Seguidores